• Karar No: 2007/UH.Z-2237
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,02.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2237 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.05.2008 tarih, 2007/UH.Z-2237 olmuştur.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :102
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2237
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.4
Başvuruya konu ihale:
 2005/202130 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.12.27.0203/2007-15 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği nce 25.01.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşi ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nin 22.05.2007 tarih ve 14875.4 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen 26.04.2007 tarih ve 2006/10203 sayılı  yazı ekinde yer alan Turgay Güven isim ve imzası taşıyan ihbar dilekçesinde özetle; Dr.Misbah Ekinci’nin Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine Başhekim olduktan sonra yanına Hastane Müdürü Sedat GÜLERER ve Dr. Nihat ŞENGAL’ı alarak rant şebekesi oluşturduğu, yaptıkları ihalelerin tümünün önceden planlanıp adrese teslim anlayışı ile yapıldığı, hastanenin temizlik işlerinin Vurallar firması dışında hiçbir firmaya verilmediği idari ve teknik şartnamenin Vurallar firmasına göre düzenlendiği, bu düzenlemelere rağmen ihalenin başka bir firma üzerinde kalma ihtimalinin belirmesi durumunda ihalenin iptal edildiği, ihale dokümanının başhekimin isteğiyle Nihat ŞENGAL ve hastane müdürü Sedat GÜLERER tarafından hazırlandığı, ihaleye yalnızca Vurallar firmasının katılmasını sağlamak için OHSAS, HACCP, Gıda Üretim Sertifikası ve Kalite Yönetim Sertifikası gibi belgelerin istendiği, bir önceki yılın ihalesinin iptal edilerek 2 ay süreli ihalelerin pazarlık usulüyle Vurallar firmasına verildiği, bu durumun Vurallar firmasının iş bitirme belgesinin zamanının uzatılmasına yaradığı, 25.01.2006 tarihinde yapılan temizlik ihalesinde 3. en düşük teklifi veren Vurallar’a ihaleyi verdikleri, en düşük teklifi veren ŞKA temizlik firmasına keyfi bir şekilde ihaleyi vermedikleri ve ihaleyi iptal ettikleri daha sonra ise pazarlık usulü ile ihaleyi Vurallar firmasına verdikleri, ŞKA firmasının pazarlığa çağrılmadığı, sadece Mahmut Vural’ın firmaları olan Vurallar, Başel, Kral ve Baytekin Firmalarının çağırıldığı, Hastane Müdürünün rekabete girmemeleri için isteklileri anlaştırmaya çabaladığı ancak ŞKA ve Kaya temizlik firmalarının sahibi Şehmuz Kaya’nın bunu kabul etmediği, ödemelerde hastaneye iş yapan müteahhitler arasında kayırmalar yapıldığı, Vurallar firmasına ödemelerinin hemen yapıldığı, firmanın işçilerin alacağını repoda tuttuğu, temizlik elemanlarının yazlık ve kışlık elbiseleri ve ayakkabılarının 3 yıldır verilmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin, 06.02.2006 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (c) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                      Üye 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul