En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2243
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :108
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2243
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Cad. 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875
Başvuruya konu ihale:
 2004/160826 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.12.18.0141/2007-38 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği nce 06.12.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen 26.04.2007 tarih ve 2006/10203 sayılı  yazı ekinde yer alan Turgay Güven isim ve imzası taşıyan ihbar dilekçesinde özetle;

 

1) Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılan temizlik işlerinin Vurallar firması dışında hiçbir firmaya verilmediği, teknik şartnamenin bu firmaya göre düzenlendiği, firmanın istediği şartların şartnameye konulduğu, şayet şartnameyi aşan başka bir firma ortaya çıkarsa da bu defa ihalenin iptal edildiği, başhekimin temizlik ihalesinin teknik şartnamesini hastane müdürüne hazırlatıp, ihaleye Vurallar firması girsin diye (OHSAS-HACCEP-Gıda Üretim Sertifikası-Kalite Yönetim Sertifikası) gibi belgeler istenilerek rekabeti engellemek istedikleri, bir önceki yılın ihalesinin iptal edilerek 2 aylık pazarlık usulüyle ihalelerin Vurallar firmasına verildiği, bu durumun Vurallar firmasının iş bitirme belgesinin zamanının uzatılmasına yaradığı, 25.01.2006 tarihinde yapılan temizlik ihalesinde 3. en az teklifi veren Vurallar’a ihaleyi verdikleri, 1.en az teklifi veren ŞKA temizlik firmasına keyfi bir şekilde ihaleyi vermedikleri ve ihaleyi iptal ettikleri daha sonra ise pazarlık usulü ile ihaleyi Vurallar firmasına verdikleri, ŞKA firmasının pazarlığa çağrılmadığı,

 

2) Hastanenin yemek ihalelerinin de yine aynı yöntemle Vurallar firmasına verildiği, Vurallar firmasının 2005-2006 yıllarında çalışanların SSK primlerinin çoğunu yatırmadığı ve eksik eleman çalıştırdığı halde hastane kabul komisyonu tarafından işin teslim alındığı, 2005 yılı yemek ihalesini alan Vurallar firmasının teknik şartnamede  geçen parmak okuma ve güvenlik cihazını kurması lazımken ilk etapta kurmadığı, ancak daha sonra kurduğu ve bu duruma hastane idaresince göz yumulduğu,  2005 yılında yemek ihalesini Turnam firmasının kazandığı, ancak ertesi gün anılan firmanın evrakının çalınarak ve eksik  denildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Vurallar firmasına verildiği, Turnam firmasının sahibinin şikayette bulunacağını söylemesi üzerine kendisine Vurallar firmasının sahibi tarafından para verilerek şikayetten vazgeçirildiği, yemek ihalesinde kanunen iş bitirme belgesi aranması şartı olmasına rağmen Vurallar firmasından bu şartın aranmadığı, 2005-2006 yılında yatan hasta sayıları ile hastane çalışanlarının sayısının çok üzerinde yemek verilmiş gösterildiği, yemek firmasına fazladan verilen paraların sonradan firmadan alınarak başhekim ve hastane müdürlüğü arasında paylaştırıldığı, yemek ihalesi şartnamesinde gıda üretim belgesi şartının aranmasına rağmen Mahmut Vural’ın bu belgesi olmadığı için ihalenin iptal edildiği ve 2 aylık pazarlık usulü ile ihalenin menfaat karşılığı Vurallar firmasına verildiği, ihale üzerinde kalan firmaya mutfakta kullanılan elektrik ve su parasının ödetilmediği, yemek ve temizlik ihalelerinin 2 şer aylık pazarlık usulü ihalelerle Vurallar firmasına verildiği,

 

3) Yine hastanenin otomasyon işlerinin Akgün Firmasına ihale edildiği, ancak Akgün firmasına 2005 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken 43 milyarlık alacağının ödenmediği, sonra otomasyon ve yazılım işlerinin birbirinden ayrıldığı ve otomasyonun personel hizmetleri ihalesinin Mahmut Vural’ın firması olan Baytekin firmasına verildiği ancak Baytekin firmasının iş deneyim belgesinin bulunmadığı,

 

4) Ayrıca güvenlik ihalesinin de yine aynı yöntemlerle Delta Up firmasına verildiği,

 

5) Ödemelerde hastaneye iş yapan müteahhitler arasında kayırmalar yapıldığı, yani Vurallar firmasına ödemelerinin hemen yapıldığı,

 

6) Hastane için masa, koltuk, yatak,karyola vb. malzemeler piyasanın çok üstünde fahiş fiyatlarla alındığı,

 

7) Pazarlıkla yapılan ihalelerde sadece Mahmut Vural’ın firmalarına davetiye çıkarıldığı,

 

8) Temizlik elemanlarının yazlık ve kışlık elbiseleri ve ayakkabılarının 3 yıldır verilmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 30.12.2004 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

                İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul