• Karar No: 2007/UH.Z-2248
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :116
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2248
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdüllatit Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği , Aziziye Mah. Hastane Cad. No: 1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18549
Başvuruya konu ihale:
 2007/61685 İhale Kayıt Numaralı “18 Aylık HBYS (Otomasyon) Programı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.13.86.G014/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “18 Aylık HBYS (Otomasyon) Programı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.06.2007 tarih ve 18549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdareye yaptıkları başvuruda ihale dokümanında yer alan gelir tablosu için belirlenen oranın ve personel çalıştırıldığına dair belerin istenmesinin rekabet koşullarını engellediği ve 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı düzenleme yapıldığını belirttikleri, başvuruları üzerine idarece ivedilik kararı alındığının 26.06.2007’de kendilerine bildirildiği, ihale sürecinin devamına ve sözleşmenin imzalanmasına yönelik olarak alınan kararın mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, yürütülen sözleşmenin süresinin 30.06.2007 tarihinde sona erdiğinden, 14.06.2007 tarihinde ihale edilen 18 aylık HBYS (Otomasyon) Programı hizmeti alımı işinde hizmetin aksamaması ve devamlılığı için 01.07.2007 tarihinde işe başlanması ve bu nedenle söz konusu ihalenin sözleşmesinin kamu yararı gözetilerek ivedi olarak imzalanması gerektiği belirtilerek her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı gerekçesiyle alınan ihale işlemlerinin devamına yönelik kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul