En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2250
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :120
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2250
Şikayetçi:
 Hayati Ayık, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 8.Bölge Müdürlüğü/ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi 14.Sok. No:14 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17888
Başvuruya konu ihale:
 2007/69330 İhale Kayıt Numaralı “Gezin (Elazığ) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 08.13.53.G017/2007-41 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gezin (Elazığ) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi” ihalesine ilişkin olarak Hayati Ayık´ın 21.06.2007 tarih ve 17888 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/69330 İKN’li Atık Su Arıtma Tesisi Proje Yapımı ihalesinde, ihale ilanının 4.3.2/a maddesinde Proje Müdürü: İnşaat veya Çevre Mühendisi, Proje Mühendisi:Çevre veya İnşaat Mühendisi şartı konulduğu, oysa 29.04.2005 tarih ve 2005/5 nolu Çevre ve Orman Bakanlığına ait Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Onayı Genelgesinin (c) maddesinde atık su arıtma tesislerini hazırlayacak teknik elemanlar içerisinde en az birinin çevre mühendisi olmasının şart koşulduğu, ihale ilanında ise “veya çevre mühendisi”, “çevre veya inşaat mühendisi” denilerek zorunlu bulunması gereken çevre mühendisinin muğlak hale getirildiği, atık su arıtma tesislerinin özel uzmanlık gerektiren bir konu olduğu, projesi uzman olmayan kişilerce yapılmış bir çok arıtma tesisinin günümüzde çalışmadığı, yapılan harcamaların boşa gittiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, ihaleye ait ihale ilanında teknik personel olarak;

“1 adet Proje Müdürü, İnşaat veya Çevre Mühendisi asgari 5 yıl deneyimli, 1 adet Proje Mühendisi, İnşaat veya Çevre Mühendisi asgari 5 yıl deneyimli” istenildiği tespit edilmiştir. Atık su arıtma tesislerine ilişkin olarak tesisin tasarlandırılması ve inşasının çevre mühendisliği ve inşaat mühendisliği bölümlerinin her ikisinin de ilgi alanında yer aldığı, her iki bölümde de atıksu arıtma tesislerine ilişkin dersler bulunduğu, bu haliyle söz konusu tesisin tasarlanması ve inşasının interdisipliner bir alan olarak değerlendirilmesi nedeniyle şantiye mühendisinin “İnşaat veya Çevre Mühendisi” olarak tanımlanmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul