• Karar No: 2007/UH.Z-2257
  • Toplantı No: 2007/037
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/037
Gündem No :1
Karar Tarihi:03.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2257
Şikayetçi:
 Basın İlan Kurumu Sultanahmet Işık Sokak No:12/14 34122
 İhaleyi yapan idare:
 E.Ü.A.Ş. Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğü 34840 Ambarlı Avcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17163
Başvuruya konu ihale:
 2007/50006 İhale Kayıt Numaralı “İşletmemiz Santral Sahaları ve Sosyal Tesisler İle Azatlı Pompa İstasyonundaki Otların Biçilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.13.20.G012/2007-43 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Eüaş Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğü’ nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşletmemiz Santral Sahaları ve Sosyal Tesisler İle Azatlı Pompa İstasyonundaki Otların Biçilmesi” ihalesine ilişkin olarak Basın İlan Kurumu´nun 14.06.2007 tarih ve 17163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği yayınlatılması zorunlu olan ihale ilanlarının 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde tarifi yapılan resmi ilanlar kapsamında olduğu, 195 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan Yönetmelik ve alınan 67 sayılı Genel Kurul Kararının ilgili maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca Basın İlan Kurumu aracılığıyla bu ilanları yayınlama hakkını haiz gazetelerde yayınlatılması gerektiği halde söz konusu ihalenin resmi ilan yayınlama hakkına vücut veren niteliklere sahip olmayan ve bu ilanları yayınlama hakkı bulunmayan İstanbul’da haftalık olarak neşrolunan Kent Yaşam gazetesinin 23 nisan 2007 tarihli nüshasında Kurumlarının aracılığı olmaksızın yayınlatıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

            İnceleme konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 11.06.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Karşı Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve  incelemenin doğrudan Kurumca yapılması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul