En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2273
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :20
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2273
Şikayetçi:
 İlkiz Orman Ürünleri Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Turz. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çamlıtepe Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, No:19/5 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Akköprü Mah., İstanbul Cad., No:98 İskitler Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16444
Başvuruya konu ihale:
 2007/44150 İhale Kayıt Numaralı “Ayaş ve İlyakut Fidanlıkları 2007 Yılı Bakım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.12.62.G022/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ayaş ve İlyakut Fidanlıkları 2007 Yılı Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak İlkiz Orman Ürünleri Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Turz. İhr.  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16444 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Afyon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden almış oldukları ve şikayete konu ihaleye sundukları iş deneyim belgesi imzalı ve kaşeli olmasına rağmen mührün olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin başka bir firmanın üzerinde bırakıldığı, oysa iş deneyim belgesinin teyidinin alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Ayaş ve İlyakut Fidanlıkları 2007 Yılı Bakım İşleri” olduğu, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 22 nci maddesinde bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği belirtildikten sonra, 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.2. maddesinde: İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 705 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz etmesi gerekir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde;

 

Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü ile,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması İle Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde:

 

“…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.”

                 

Şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

 

İdare, İlkiz Orman Ürünleri Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Turz. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesini, mührün bulunmaması nedeniyle uygun bulmamış, bunları  belgenin taşıması gereken asli unsurlara ilişkin bir eksiklik olarak değerlendirmiş ve isteklinin teklifini bu nedenlerle değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

İş deneyim belgeleri adayların ya da isteklilerin mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin olarak istenilen, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerdir. İş deneyim belgesi, idareler açısından asıl işin yapıldığını tevsik edici nitelikte olan bir belgedir. İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, yapılan iş ve idareye ilişkin tüm bilgiler yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu iş deneyim belgesinin Afyonkarahisar Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin adının; “İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Proje Uygulama Sahalarında Paletli Traktör veya Greyder Bıçağı İle Yangın Emniyet Yolu ve Servis Yollarında Ot ve Sürgünlerin Yüzeyden Temizlenmesi ve Tefsiye Edilmesi İşi” olduğu, belge tutarının 38.610,00 YTL olduğu, sağ alt köşesinde İl Çevre ve Orman Müdürü unvanıyla Nazmiye Uzun adının ve imzasının yer aldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki iş deneyim belgesine ait standart formlardaki açıklamalarda belgenin sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından (mühür, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacağının yazılı olduğu, söz konusu belgede mühür olmadığı, idarece isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi de eklenerek söz konusu belgenin geçerli olup olmadığının belgeyi düzenleyen kurumdan sorulmadığı, mühür eksikliğinin giderilmesine ilişkin olarak herhangi bir yazının da yazılmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin Kurum’a yaptığı itirazen şikayete ilişkin dilekçeye ek olarak yukarıda belirtilen idare tarafından düzenlenen iş deneyim belgesini sunduğu, sunulan bu belgede idareye sunulan iş deneyim belgesindeki tüm bilgilerin aynen yer aldığı, belgenin tarih ve sayısını bulunduğu ve mühürlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarelerin yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca inceleme yapıp yapmamaya ilişkin yetkilerini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmaları gerekir. İhalede en düşük teklifi vermiş olan isteklinin sunmuş olduğu, yapılan iş ve idareye ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı ve onaylayanın isim, unvanı belirtilen ve imzalı olan iş deneyim belgesinin, bu belgeye ilişkin hiçbir inceleme yapılmaksızın uygun bulunmaması yönündeki işlemin, kamu menfaatine uygun olmadığı, dolayısıyla; sunulan belgedeki bilgilerin doğruluğunun yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi gerektiği açıktır.

 

Bu durumda, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile yukarıda anılan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinde, bu belgeyi düzenleyen idareye ait mühürün olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığından, başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Böylece, tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul