• Karar No: 2007/UH.Z-2274
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :21
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2274
Şikayetçi:
 İşbilir tem. Taş. İnş. Gıda tekel Ürün. Oto. Emlak Turz. Sey. San.Tic.Ltd.Şti, Köprülü Mahallesi Mesudiye Caddesi No:6/1 AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Veyispaşa Mah. Hükümet Bulvarı No:65 09020 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17431
Başvuruya konu ihale:
 2007/52670 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Çöp-Foseptik Nakliyesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.13.29.0188/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve Çöp-Foseptik Nakliyesi” ihalesine ilişkin olarak İşbilir  Tem. Taş. İnş. Gıda  Tekel Ürün. Oto. Emlak Turz. Sey. San.Tic. Ltd. Şti’nin 07.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan firmanın sunmuş olduğu iş bitirme belgesi idari şartnamenin 7.4. maddede belirtilen benzer iş tanımına uymadığı, firmanın sunmuş olduğu iş bitirme belgesi sadece temizlik ve çöp toplama işine ait olduğu, idari şartnamede belirtilen fosseptik çekme ile katı ve sıvı atıkların nakliyesi işlerine ilişkin iş bitirme belgesi mevcut olmadığı, ayrıca yapılan işin benzer sayılabilmesi halkın kullanımına açık alanlarda yapılması gerekmekte olduğu, ayrıca 7.4. maddenin son bendinde “Bu şartlar birlikte aranır” hükmü uyarınca İstanbul Müzayede firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı: “Dilek Yarımadası – B. Menderes Deltası Milli Parkı genel temizlik ve çöp – foseptik nakliyesi işi”, (Fiziki) Miktarı ve Türü: “(asgari ücret, 9 işçi), işçilikli, makineli, malzemeli ve ekipmanlı olarak temizlik çöp – fosseptik nakliyesi hizmet alımı işi, 154 takvim günü”,

 

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde,

26.1 İhale konusu iş ile ilgili ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, malzeme, ekipman, araç, giyecek, yiyecek, vb. bütün masraflar teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 İstekli tarafından personele yol giderleri olarak nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek olup; günlük brüt tutarı (2.25 YTL/gün) olacaktır. Nakdi olarak karşılanacak yol giderinin aylık gün sayısı 8 gündür. Ayrıca bu giderler teklif fiyatına dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. İş Kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları 2.0’dır”, şeklinde düzenlenmiş, idari şartnamenin 49.2 maddesinde, ise işin süresi 154 (YüzElliDört) takvim günü olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 üncü maddesinde “Halkın kullanımına açık (günübirlik kullanım alanları, mesire yerleri, orman içi dinlenme yerleri, piknik alanları) alanlarında temizlik, çöp toplama, fosseptik çekme, katı ve sıvı atıkların nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu şartlar birlikte aranır”,

 

İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde ise “Bu ihalede benzer iş olarak , halkın kullanımına açık(günübirlik kullanım alanları,mesire yerleri ,orman içi dinlenme yeri,piknik alanları) alanlarında temizlik,çöp toplama ,fosseptik çekme ,katı ve sıvı atıkların nakliyesi ,işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Her ne kadar idari şartnamede “Bu şartlar birlikte aranır” ifadesi ile sayılan tüm işlerin birlikte aranmasını gerektirse de; söz konusu ihale ilanında bu ifadenin yer almadığı, bununla birlikte; ihale konusunun “Dilek Yarımadası – B. Menderes Deltası Milli Parkı genel temizlik ve çöp – foseptik nakliyesi işi” işi olduğu ve;

 

İşçilik için;

Temizlik Alanı

Alan(ha)

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

İçmeler

4,50

2

2

2

1

1

1

Aydınlık

6,71

1

1

1

-

-

-

Kavaklıburun

8,06

2

2

2

1

1

1

Karasu

4,04

1

1

1

1

1

1

Vidanjör-Genel Saha

 

1

1

1

-

-

-

Çöp Konteyneri

 

1

1

1

-

-

-

Traktör

 

1

1

1

1

1

1

 

Toplam

9

9

9

4

4

4

Çöp ve Foseptik Nakli için:  Çöp  2 sefer/gün, Foseptik 2 sefer/hafta

 

Temizlik malzemeleri için: (idari şartnamede belirtilen)

 

  Temizlik araçları için:

Temizlik Aracı

Çalışma Süresi

(saat gün)

Sefer Genel Saha

(22 km) hafta

Traktör

1

--

Çöp Konteyneri

1

--

Vidanjör

--

1

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemelerden fosseptik çekme, katı ve sıvı atıkların nakliyesi işin esaslı kısmını oluşturmadığı ihale konusu işin küçük bir parçasını oluşturduğu anlaşılmıştır. İhale üzerine bırakılan İstanbul Müzayede Org. Hizm. Gıda Teks. İnş. San. Ltd. Şti. firmasının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Bozüyük Belediyesinden alındığı, %49’luk kısmını kendi gerçekleştirdiği, işin adının, kent içi temizlik; hizmetin tanımının ise 45 personelle 5 araçla cadde ve sokakların elle süpürülmesi toplanan çöplerin sıkıştırmalı araçlarla deponi sahasına nakli işi olduğu; iş deneyimine ilişkin sunduğu diğer belgenin ise UMAT Gümrük ve Turizm İşl. Tic. A.Ş. tarafından verildiği, çöp toplama, saha temizliği, bahçe ve çim bakımı peysaj işi, saha yıkama işine ilişkin olduğu ve işin tamamını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerine bırakılan isteklinin iş deneyiminin kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılmamasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 üncü maddesinde “Halkın kullanımına açık (günübirlik kullanım alanları, mesire yerleri, orman içi dinlenme yerleri, piknik alanları) alanlarında temizlik, çöp toplama, foseptik çekme, katı ve sıvı atıkların nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu şartlar birlikte aranır”,

 

İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde ise “Bu ihalede benzer iş olarak, halkın kullanımına açık(günübirlik kullanım alanları, mesire yerleri, orman içi dinlenme yeri, piknik alanları ) alanlarında temizlik,çöp toplama ,fosseptik çekme ,katı ve sıvı atıkların nakliyesi ,işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

İdari şartnamede yer alan “benzer iş” tanımında sayılan tüm işlerin birlikte aranacağına ilişkin bir düzenleme yapılamasının mesleki ve teknik yeterlik kriterinin belli bir istekliyi tarif edecek şekilde belirlenemeyeceği kuralına aykırı olduğu, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler” in ihlal edilmesi sebebiyle ihale kararı ve işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul