En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2275
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :22
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2275
Şikayetçi:
 Birlik Sigorta Genel Müdürlüğü Aş., Ankara Caddesi 126/b Sirkeci/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 ESHOT Genel Müdürlüğü, 222 Sk Nu:500 35140 Gediz/Buca/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16133
Başvuruya konu ihale:
 2007/25138 İhale Kayıt Numaralı “ESHOT Genel Müdürlüğüne Ait Menkul-gayrimenkul ve Motorlu Taşıtların Sigortalanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.07.2007 tarih ve 08.12.42.0141/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

ESHOT Genel Müdürlüğü’nce 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan ESHOT Genel Müdürlüğüne Ait Menkul-gayrimenkul ve Motorlu Taşıtların Sigortalanması İşi ihalesine ilişkin olarak Birlik Sigorta Genel Müdürlüğü Aş.’nin 24.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16133 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhaleye özel sektöre gerçekleştirdikleri işe ilişkin olarak iş deneyimi sundukları, idare tarafından söz konusu iş deneyiminin kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgesi” başlıklı 7.3.1 maddesinin “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgesi (iş durum ve iş bitirme) aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi zorunludur.verilecek iş deneyim belgesi tek sözleşmeye ilişkin olup, teklif edilen bedelin en az  %25’ i oranından olacaktır. İstekliler; özel sektörden temin ederek verecekleri bir sözleşme kapsamındaki iş deneyimini tevsik için, işe ait sözleşme ve bu sözleşmeye ilgili olarak fatura veya benzeri belgelerin suretlerini sunmak zorundadır. Özel sektörden temin edilecek iş deneyim belgeleri ve eklerinin, iş deneyim tutarı olarak sözleşme yazılı tutarları esas alınacak ve bu tutarlar ihale komisyonunca değerlendirilecektir…”  

 

Anılan şartnamenin 7.4 maddesi de “Bu ihalede benzer iş olarak , Her türlü sigorta işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Şikayetçi firma tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla 01.12.2006 tarihinde Flap Tur Rapid Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile Perek YMMM Ltd. Şti. tarafından 30.11.2006 tarih ve YMM 1605/2006-61-12 sayıyla düzenlemiş, yeminli mali müşavirlik raporu sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “…Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “İş Deneyimi Belgeleri” başlıklı (B) bendinde; “b) Hizmet Alımları: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için bu kuruluşlar tarafından iş deneyim belgesi düzenlenecek, bu kapsama girmeyenlere gerçekleştirilen işler için deneyim belgesi düzenlenmeyecektir…

…Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

 

Şikayetçi firma tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla teklif dosyasında sunulan 01.12.2006 tarihinde Flap Tur Rapid Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin idarece kabul edilmemesi yukarıdaki mevzuata hükümlerine uygundur.

 

Ayrıca, Şikayetçi firmanın dilekçesinde; Türk Ticaret Kanunun 1265 inci maddesi uyarınca sigorta poliçeleri sözleşme hükmünde olduğu, yine Vergi Usul Kanunun tebliği uyarınca da, sigorta şirketlerinin sözleşme olan poliçelere fatura düzenlenmeyecekleri yasal mevzuat gereği olduğu ve tekliflerinin ekinde sundukları yeminli mali müşavirlik raporunun sözleşme ve fatura işlevini gördüğü belirtilerek iş deneyim olarak kabul edilmesi gerektiği talep edilmektedir.

 

Yine, söz konusu dilekçede Flap Turizm A.Ş. adına düzenlenen 3.694 poliçenin bir çok aracın sigortalanması işine ait olduğu ve her bir araç için ayrı poliçe düzenlenmesinin zorunluluğu olduğu, bu sebeple tüm poliçelerin aslında tekbir sözleşmenin parçası olduğu, farklı poliçelerde yer almış olmasının ayrı sözleşmeler olduğu sonucunu doğurmayacağı belirtilmektedir.

 

Şikayetçi firmanın tekliflerinin ekinde sundukları Perek YMMM Ltd. Şti. tarafından 30.11.2006 tarih ve YMM 1605/2006-61-12 sayıyla düzenlemiş, yeminli mali müşavirlik raporunun sonuç bölümünde “…1) 18.04.2002 tarihli yapılan sözleşme ile Adnan Turfan Acenteliği Birlik Sigorta A.Ş.’ nin yetkili acentesi olarak çalışmaktadır.

2) Şirket cari hesap muavin kayıtlarına göre 2005 yılında Flap Turizm A.Ş. adına 3.694 poliçe tanzim edilmiş olup, prim tutarı 1.481.071 YTL (brüt prim) dir.

İptal poliçe adedi 122 prim tutarı ise 34.787 YTL dir.

Flap Turizm A.Ş. adına 2005 yılında tahakkuk eden prim (vergili) 1.446.284 YTL.´dir…” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” 10 uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:…

…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;…

…2) (Değişik: 4964/ 7 md.) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,…

…İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir., hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu yeminli mali müşavirlik raporunda; şirket cari hesap muavin kayıtlarına göre 2005 yılında Flap Turizm A.Ş. adına 3.694 poliçe tanzim edildiği, brüt prim tutarının 1.481.071 YTL olduğu belirtilmekle birlikte, söz konusu 3.694 poliçenin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca tek bir sözleşme kapsamında yapıldığına dair hiç bir açıklayıcı belge ve bilginin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “ Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “İş Deneyimi Belgeleri” başlıklı (B) bendinde; “…Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,…

…Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik maddesi hükmü ve tebliğde yer alan açıklama uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicilerinin iş deneyimini tevsik için; gerçekleştirdikleri işe ait sözleşmeyi ve sözleşmeye istinaden Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini teklif dosyaların da sunmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Her ne kadar şikayetçi tarafından her bir araç için ayrı poliçe düzenlenmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla tüm poliçelerin aslında tekbir sözleşmenin parçası olduğu belirtilmekle birlikte, anılan yönetmelik hükmüne aykırı olarak teklifinin ekinde söz konusu poliçeleri sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Tüm bunlara ilaveten, şikayetçinin dilekçesinde Flap Turizm A.Ş. adına düzenlenen 3.694 poliçenin bir çok aracın sigortalanması işine ait olduğu ve her bir araç için ayrı poliçe düzenlenmesinin zorunlu olduğu, bu sebeple tüm poliçelerin aslında tekbir sözleşmenin parçası olduğu, farklı poliçelerde yer almış olmasının ayrı sözleşmeler olduğu sonucunu doğurmayacağı iddia edilmekle birlikte, şikayetçinin teklifinin ekinde iş deneyimini tevsik için sunduğu yeminli mali müşavirlik raporundan, söz konusu poliçelerin tek bir sözleşme kapsamında yapıldığının, tespit edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Kaldı ki; 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicilerin iş deneyimini tevsik için, yeminli mali müşavir raporu sunabileceğine ilişkin de bir düzenleme yer almamaktadır.

 

Yukarıda da açıklandığı üzere, şikayetçi firma tarafından tekliflerinin ekinde sundukları  yeminli mali müşavirlik raporunun özel sektörde gerçekleştirdikleri iş deneyimini tevsiki için yeterli kabul edilmesi gerektiği iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır..

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul