• Karar No: 2007/UH.Z-2276
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :23
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2276
Şikayetçi:
 Pagü Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti., Uçancıbaşı Mahallesi 558 Sokak (Kız Meslek Lisesi Arkası) Nu:1 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği,Bereketli Belediyesi Karşısı Bereketli/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16450
Başvuruya konu ihale:
 2007/27791 İKN|li Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.12.73.0158/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli işlemi ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.06.2007 tarih ve 16450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
 Başvuru dilekçesinde özetle;
     1-İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatından asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye 184,70-YTL kaldığı, bunun da sigorta ve personel kıyafetleri için yeterli olmadığı,
     2-İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Mektubu ekinde sundukları Birim Fiyat Teklif Cetvellerinin ihale dokümanı ekinde verilen  standart forma uygun olmadığı halde ihale komisyonunca kabul edildiği,
        İddia edilmektedir.

       Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
       1-Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;
        İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam Özel Güvenlik Görevlisi sayısı (30), işin süresi  (19 ay) olarak belirlenmiştir.  
İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altında yer 26.3 maddesinde;“Yüklenici firma istihdam ettiği personelden 1 adet güvenlik amiri için brüt asgari ücretin % 50 (yüzde elli) fazlasını, 3 adet güvenlik sefine % 40 (yüzde kırk) fazlasını ve 26 adet özel güvenlik konumundaki personellere de brüt asgari
ücretin  % 26 (yüzde yirmi altı) fazlasını maaş olarak ödeyecek, ücret bordrosunda gösterecek ve teklif fiyata dahil edecektir.
         Çalıştırılacak personelin yol bedelleri aşağıdaki gibi olup;
           1 günlük yol bedeli 1(bir) kişi için = 3,00 YTL(brüt) 1 aylık(26 gün üzerinden/1 kişi)x 3,00- YTL=78,00 YTL (brüt) 19 aylık(1 kişilik) x 78,00YTLl=1.482,00 YTL (brüt) 30 kişilik 19 aylık toplam yol bedeli =44.460,00 YTL. (brüt) yol    bedelleri    nakdi    olarak ödenecek, bu tutar    ücret bordrosunda gösterilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.
Yemek bedeli hastane idaresi tarafından karşılanacak olup, bunun için ayrı bir ücret hesaplanmayacaktır.
Yüklenici firma çalıştıracağı personellerine teknik şartnamede belirtilen giyimi ve teçhizatı ayni olarak muayene komisyonu huzurunda verecektir.
5188 sayılı özel güvenlik yasasına göre yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigorta bedelini (en az 19 aylık) teklif fiyata dahil edilecektir.
19 aylık hizmet süresinde resmi tatil ve bayram günlerinde çalışacak kişi ve toplam günleri şef için 63  gün, diğer güvenlik görevlileri için 189 gün olmak üzere toplam 252 tam gün olup bedeli teklif fiyata dahil edilecektir. bu günler için amir öngörülmemiştir” düzenlemesine, 26.5 maddesinde ise; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları tehlike sınıfı 1 ve SSK pirim oranı %1,5 ( yüzde bir buçuk ) olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
 İhale komisyonu;
 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
     Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.
Başvuruya konu ihalede, (30 işçi ile 19 ay), yol ve tatil günleri  ile birlikte % 3 sözleşme gideri dahil (giyim bedeli ile mali sorumluk sigortası bedeli hariç) hesaplanabilir asgari maliyetin (577.692,70 YTL) olduğu, ihale üzerinde bırakılan Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının ise, (577.877,40 YTL) olduğu belirlenmiştir.
İhale komisyonunca, toplam dokuz istekliden beş isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, başvuru sahibinin de içinde bulunduğu geçerli bu beş  isteklinin teklifinin aşırı düşük bulunduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, tüm isteklilerin birbirine yakın ve mantıklı gerekçeler ve belgelerle söz konusu işi gerçekleştirebileceği kanaatiyle ihalenin ekonomik açıdan en düşük ve avantajlı fiyat veren Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.
İhale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatından nakdi belirlemelere göre hesaplanabilir asgari maliyet çıkarıldığında (577.877,40-577.692,70=184,70YTL) kaldığı görülmektedir. İdare tarafından istenilen aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben isteklinin yaptığı açıklamada giyim gideri olarak sunduğu proforma fatura bedeli kişi başına 10 YTL ; 30 personel için  30x10=300 YTL,  aynı açıklamada mali sorumluluk sigorta bedeli kişi başına 6 YTL, 30 personel için 30x6=180 YTL olarak belirlenmiştir.
 Bu durumda,  kalan 184,70-YTL’nin giyim gideri ve mali sorumluluk sigorta bedelini (180+300=480YTL)  karşılamadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.
2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;
İdarenin hazırlayıp isteklilere verdiği ve bir örneği ihale dokümanı içinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin iş kaleminin adı ve kısa açıklaması sütunu;19 aylık güvenlik hizmeti, birimi sütunu;işçi, miktarı sütunu;30 olarak hazırlandığı görülmüştür. İsteklilerin teklifleri kapsamında sundukları teklif mektupları eki birim fiyat teklif cetvellerinin incelenmesi sonucunda ise, Dekorsan Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. hariç isteklilerin (şikayet sahibi ve ihale üzerinde bırakılan istekli dahil) sundukları birim fiyat teklif cetvellerinin dokümanda bulunan örneğe uygun olduğu belirlenmiştir.
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde; “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise, işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
 Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesinde ise; “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. açıklamasına yer verilmiştir.   
İdari Şartnamenin yukarıda anılan 2 nci ve 26 ncı maddesinde de belirtildiği üzere, ihale konusu hizmet, toplam (1) tanesi güvenlik amiri, (3) tanesi güvenlik şefi, (26) tanesi özel güvenlik personeli olmak üzere toplam (30) özel güvenlik görevlisi ile güvenlik hizmeti alımı olduğu ve güvenlik amiri, güvenlik şefi ve özel güvenlik personeline ödenecek ücretlerin farklı farklı belirlendiği görülmüştür.
İdarece hazırlanan ve isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile birimi ve miktarı belirtilmiş ise de,  ihale konusu hizmetin niteliğine uygun olarak hazırlanmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının idarece hazırlanan sözkonusu cetvel esas alınarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı gibi, bu cetvel esas alınarak ihale komisyonunca tekliflerin objektif olarak değerlendirme imkanı da  bulunmadığından anılan mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan, bu durum iş artışına ihtiyaç duyulması halinde, bu artışın hangi kriterler esas alınarak yapılacağı yönünden de belirsizlik oluşturmaktadır.
Açıklanan nedenlerle;
İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.
 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul