En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2279
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :28
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2279
Şikayetçi:
 Cantem Gıda İnş. Taah. Tur. Özel Güv. Toplu Tem. Hizm. Oto. Med. Teks. Tekel Ür. Paz ve Tic. Ltd. Şti. Vekili: Avukat Mahmut Kaçmaz Uğur Mumcu Caddesi No:63/10 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kurupelit / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17273
Başvuruya konu ihale:
 2007/37455 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.07.2007 tarih ve 08.13.15.0119/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cantem Gıda İnş. Taah. Tur. Özel Güv. Toplu Tem. Hizm. Oto. Med. Teks. Tekel Ür. Paz ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Mahmut Kaçmaz’ın 25.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2007 tarih ve 17273 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin ihale komisyonunca Cantem Gıda İnş. Taah. Tur. Özel Güv. Toplu Temizlik Hizmetleri Otomotiv Medikal Teks. Tekel Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. uhdesinde bırakılmasına karar verildiği, daha sonra anılan şirketin % 24 hissesine sahip Gökhan Eker hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı 21.07.2006 tarihinde iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olduğu ve bu durumda ihale üzerinde bırakılan şirketin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunduğu gerekçe gösterilerek ihalenin ihale yetkilisince iptal edildiği, şirketin % 24 hissesine sahip Gökhan Eker hakkında kamu davası açılmış olması sebebiyle anılan şirketin kamu ihalelerine katılmasında hukuki bir engel bulunmadığı, bu nedenle ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru, ihalenin idarece 16.05.2007 tarihinde iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılmıştır. Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

Başvuru konusu ihalenin 24.04.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye dokuz isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli olduğuna ve ihalenin en düşük teklif sahibi Cantem Gıda İnş Özel Güv.Top Tem H, Med. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği,  4734 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığına dair yapılan teyit işlemi sırasında anılan firma hakkında kamu davası açılmış olduğunun görülmesi üzerine 16.05.2007 tarihinde ihale yetkilisince ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde; Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir….”,

            4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar....”

Kamu İhale Genel Tebliğinin XV/G maddesinde; “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.”,

 

XV/H maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.”,

 

XV/I maddesinde;...4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı kanunun 59 uncu maddesi 2 nci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek  ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

d) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;

Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır.

Aynı nedenle;

Yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır…. 

            3- 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır...” hükümleri yer almıştır.

 

            Konuya ilişkin olarak İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığının 25.06.2007 tarih ve 115 sayılı yazısında; “Kurumun yasaklılık kayıtlarına göre, Cantem Gıda İnş. Taah. Tur. Özel Güv. Toplu Temizlik Hizmetleri Otomotiv Medikal Tekstil Tekel Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ile Gökhan Eker adına Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan kamu davalarının bulunduğu” belirtilmiş ve bu konudaki bilgi ve belgeler yazı ekinde gönderilmiştir.

 

            Bu durumda şikayet dilekçesinde hakkında kamu davası bulunduğu belirtilen şirket ortağı “Gökhan Eker” haricinde, ihaleye teklif veren tüzel kişilik (Cantem Gıda İnş. Taah. Tur. Özel Güv. Toplu Temizlik Hizmetleri Otomotiv Medikal Tekstil Tekel Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.) hakkında da 17.11.2006 tarihinde Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan kamu davasının bulunduğu, dolayısıyla yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca anılan firmanın hakkındaki kamu davası sonuçlanıncaya kadar ihalelere katılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla, idarece teyit işlemi sırasında anılan istekli hakkında kamu davası açılmış olduğunun tespit edilmesi sebebiyle söz konusu firma üzerine ihale bırakılmamasında mevzuata aykırılık bulunmamış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Diğer yandan söz konusu tespit üzerine ihale yetkilisinin 4734 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi uyarınca ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini kullandığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul