• Karar No: 2007/UH.Z-2280
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :29
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2280
Şikayetçi:
 Ada Hizmet Taah. Dan. Rek. Org. Tıbbı Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti., Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak No:21 Kat:2 Malkara / TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Kavak Mahallesi Bülent Çakır Caddesi No:68 Uzunköprü / EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16509
Başvuruya konu ihale:
 2007/45087 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Haziran-Aralık Dönemi Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 08.12.70.0119/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Haziran-Aralık Dönemi Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ada Hizmet Taah. Dan. Rek. Org. Tıbbı Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti’nin 24.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.06.2007 tarih ve 16509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari maliyeti karşılamadığı, anılan firmanın ilaçlama ve amortismana tabi olmayan ekipman için bedel öngörmediği, idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen kalemlere ilişkin bedel öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarının teklifi olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede,  idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin “2007 Mali yılı Haziran-Aralık aylarında özel hizmet alımı” olduğu, işin 25 bakım, 4 kalorifer yakma, 3 malzemeli temizlik ve 4 hasta, ziyaretçi, danışma ve yönlendirme olmak üzere toplam 36 kişi ile gerçekleştirileceği, 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat teklif olarak verileceği belirtilmiştir.

 

           İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç, kik payı giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.”

 

 Anılan şartnamenin 26.3. maddesi;

 

            26.3.1.Çocuk Yuvalarında Bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az Lise ve Dengi Okul mezunu olacaktır Bakım ve Rehabilitasyon adını almış olan huzurevleri ile yatılı hizmet veren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir.

 

            Bu üç tip kuruluşta, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ve Genel .Müdürlüğümüz ite Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 28.12.2005 tarihinde imzalanmış olan "Eğitimde işbirliği Protokolü" eğitimle,  bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okullar mezunlarına, brüt asgari 30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

 

           Ayrıca Bakım ve Rehabilitasyon adını almış olan Huzurevleri ile yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Bakım Sertifikası sahibi olan İlkokul ve ilköğretim Okulu mezunlarına Brüt Asgari Ücretin % 20 (yüzde yirmi) fazlası, Yüksekokul mezunu olanlara ise Brüt Asgari Ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlası ücret ödenecektir.

 

           Söz konusu özel hizmet alımı işinde yüklenici; Kuruluşta bakım hizmetinde çalışacak personelin sertifikalı ve lise mezunu olduğu (brüt asgari ücretin %30 fazlasının ödeneceği) hususunu dikkate alarak tekliflerini düzenleyeceklerdir. Ancak işe başlama tarihinde sertifikalı, lise mezunu bakım elemanın çalıştırılamaması durumunda, görev yapacak bakım personelinin eğitim düzeyleri ve sertifikaya sahip olup olmadıkları esas alınarak hakediş ödemesi yapılacaktır.

 

           Ayni olarak karşılanacak olan yemek ve yol giderlerinin aylık gün sayısı 26 gün  üzerinden hesaplanacaktır. Yüklenici firma istisnasız bütün çalışanlarını hangi güzergâhta olursa olsun ulaşım imkânından yararlandırmak zorundadır. Çalışanların vardiyaları teknik şartnamede belirlenmiştir.

 

            26.3.2. Çalışacak personelin yemek ve yol ihtiyaçları isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Her gün üç kap yemek çalışan işçi sayısınca uygun kaplarda kuruluşa getirecektir.

            Üç grup halinde getirilecek olan yemek 1.grup çorba, meyve, tatlı, yoğurt ayran, 2. grup  et, tavuk, balık, etli sebze, kuru baklagil 3. grup pilav, makarna, börek barbunya.

            Her gruptan birer çeşit belirlenmek şartıyla günlük menü hazırlanacaktır. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.”

 

Anılan şartnamenin 26.5, 26.6. ve 26.7. maddeleri;

 

26.5.   Özel  hizmet alımı  işinde,  tehlike  sınıfı  III,  prim  nispeti  ise  % 2,5  olup,  söz  konusu  oran uygulanacaktır.

 

26.6.   Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden ödenecektir. 2007 mali yılı Nisan-Aralık aylarındaki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalara ait çalışılacak gün ve personel sayısı teknik şartnamede belirtilmiştir.

 

26.7.   Özel Hizmet alımı işinde yüklenici firmanın temin edeceği çatışacak personelin giyimlerine ilişkin olarak sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1-             Temizlik ve bakım hizmetinde görevli elemanlara 3 kişi+ 25 kişi toplam 28 kişi: Her personel başına bir yazlık ve bir kışlık olmak üzere alt ve üstten oluşan iş kıyafeti ve bayan personel için bone, 1 çift sabo tipi terlik ile 1 çift çizme (terlik ve çizme bir kez, diğerleri iki kez verilecektir)

2-      Kalorifer yakma hizmetinde görevli personele 4 kişi: her personel için bir yazlık ve bir kışlık olmak üzere tulum, çizme, yağmurluk (tulum, yağmurluk ve çizme 2 kez verilecektir.)

3-      Hasta ve/veya ziyaretçilerin Danışma ve Yönlendirilmesi hizmetinde görevli personele(4 kişi): her personel için bir yazlık koyu renkte pantolon ve beyaz gömlek, bir kışlık koyu renkte pantolon, gömlek ve uzun kollu süveter kazak ile iş ayakkabısı-(iş ayakkabısı 1kez verilecek)

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin (E) bendinde; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden ödeneceği, 2007 mali yılı Haziran-Aralık aylarındaki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalara ait çalışılacak gün sayısı ve personel sayısı belirtilmiştir.

            Teknik şartnamenin “Malzeme ve Araç Gereçlerle İlgili Hususlar” başlıklı 5 nci maddesinde ise amortismana tabi makine parkı listesi, amortismana tabi olmayan araç ve gereçler, aylık temin edilecek temizlik maddeleri ve üç ayda bir temin edilecek temizlik maddeleri şeklinde dört ayrı liste oluşturulmuştur.

     

          Bu açıklamalar doğrultusunda işçilerin aylık ücreti ve %3 sözleşme gideri dahil (yol, yemek, giyim, malzeme, ekipman bedeli hariç) asgari işçilik maliyetinin 223.523,65-YTL, resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerine ilişkin giderin %3 sözleşme gideri dahil 4.868,75-YTL, bu durumda toplam asgari maliyetin (yol, yemek, giyim, malzeme, ekipman bedeli hariç) 228.392,40-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı XIII.H maddesinde “… Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 10.05.2007 tarihli yazı ile Beyaz Tem. Tic. Ltd. Şti.-Tümen Bil. Ltd. Şti. Ortak Girişiminden aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, anılan yazıda asgari işçilik maliyeti, resmi - dini bayram günleri ve yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalara ilişkin mesai ücretleri, yemek gideri, yol gideri, temizlik madde ve malzeme gideri, giyim bedeli bileşenleri ile ilgili açıklama istenildiği görülmüştür.

 

Beyaz Tem. Tic. Ltd. Şti.-Tümen Bil. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin;

 

“Asgari işçilik maliyeti ……………………………………………………………223.523,65-YTL

Resmi tatil, bayram ve yılbaşı ………………………………………………………4.868,77 -YTL

Yemek Gideri…………………………………………………………………………14.991,86-YTL

Yol Gideri…………………………………………………………………………….. 7.934,08-YTL

Temizlik Madde ve Malzeme Gideri……………………………………………… 2.827,04-YTL

Giyim Bedeli……………………………………………………………………….. . 1.525,42-YTL

Firma Karı……………………………………………………………………………4.253,18-YTL

 

Toplam ……………………………………………………………………………..259.924,00-YTL

 

Teklif fiyatı verdiği, anılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı, açıklama ekinde Kamu İhale Kurumunun asgari maliyet modülü ile hesaplanan Asgari işçilik maliyeti ile Resmi - dini bayram günleri ve yılbaşı gününe ilişkin hesaplamalara yer verildiği, hesaplamada risk prim oranının % 2,5 olarak alındığı, idari şartnamede fîyat farkının öngörülmemesi nedeniyle firma tarafından Haziran 2007 ayı için ayrı bir hesaplama, Temmuz- Aralık 2007 ayları için ayrı bir hesaplama yapıldığı, resmi, dini bayram ve yılbaşı günleri için ödenecek ücretin Kamu İhale Kurumu hesaplama modülü üzerinden, bakım hizmeti verecek olan personele asgari ücretin %30 fazlası ile 128 gün baz alınarak hesaplandığı, temizlik, kalorifer, danışma personeli için toplam 31.5 gün üzerinden hesaplama yapıldığı, teknik şartnamenin 5 nci maddesinde istenilen temizlik madde ve malzemelerinin faturalandırılarak belgelere dayalı yazılı açıklamada bulunulduğu, yemek bedelinin 26 gün üzerinden 36 işçi için hesaplandığı ve Öner Yemek tarafından verilen taahhütnamenin eklendiği, yol giderine ilişkin olarak firmaca servis hizmetinin karşılanacağının belirtildiği ve bu konuda çeşitli hesaplama ile belgelerin sunulduğu, giyim giderinin şartnamede belirtilen nitelik ve sayıda temin edileceğine ilişkin olarak Beylerbeyi Tem. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’den alınan teklif yazısına yer verildiği, ayrıca isteklinin 4.253,18-YTL firma karı öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Beyaz Tem. Tic. Ltd. Şti.-Tümen Bil. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasını idarenin 10.05.2007 tarihli yazısında belirtilen teklif bileşenlerini baz alarak yaptığı, anılan yazıda açıklaması istenilen asgari işçilik maliyeti, resmi - dini bayram günleri ve yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalara ilişkin mesai ücretleri, yemek gideri, yol gideri, temizlik madde ve malzeme gideri, giyim bedeli bileşenleri ile ilgili olarak gerekli açıklama ve belgelendirilmelerin yapıldığı, idarenin anılan yazsında amortismana tabi olmayan araç ve gereçler ile ilaçlama ayrıca bir bileşen olarak belirtilmediğinden anılan isteklinin açıklamasında söz konusu bileşenlere yer verilmemesinin mevzuata aykırı olarak değerlendirilemeyeceği, diğer yandan amortismana tabi olmayan araç ve gereçler ile ilaçlama giderlerinin firma karı olarak öngörülen 4.253,18-YTL tutardan karşılanabileceği anlaşılmıştır. Bu durumda ihalenin anılan isteklinin üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul