En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2281
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :30
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2281
Şikayetçi:
 Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Cemal Gürsel Caddesi Betül Hanım Apt. No: 87 K.1 D.1 Bostanlı Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Gölcük Tersanesi Komutanlığı,
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16765
Başvuruya konu ihale:
 2007/43832 İhale Kayıt Numaralı “Blok ve Kaynaklı Saçların Raspası ve Raspa Sonrası Astar Boya Uygulaması Hizmet Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.12.86.0078/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nca 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Blok ve Kaynaklı Saçların Raspası ve Raspa Sonrası Astar Boya Uygulaması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Re-ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 16.05.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının şikayete konu ihaleye teklifinde sunduğu İş Denetleme Belgesinin Botaş Petrol İşletmeleri Müdürlüğü ve Karadeniz Bakır İşletme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  inşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin % 55 hissesine sahip ortaklarından İnşaat Mühendisi Mehmet GÜNDÜZ’e ait olduğu, ihale komisyonunun ihalede evrak incelemesi yaparken idarece aslı gibidir kaşesi bulunan iş denetleme belgelerinin Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olmadığını söyleyerek ihale tutanağına geçirip firmalarını ihale dışı bıraktığı, idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçeli kararının 07.06.2007 tarihinde bildirildiği, gerekçeli kararda daha önce ihale tutanağına geçirilen ve firmalarının ihale dışı bırakılmalarına neden olan iş denetleme belgesinin firmalarına ait olmadığı konusundan bahsedilmeyerek Botaş Petrol İşletme Müdürlüğünden alınan belgenin resmi mühür taşımadığı, hak ediş raporunun fotokopi olduğu, Karadeniz Bakır İşletmelerinden alınan sitüasyon raporunun fotokopi olduğu, iş denetleme belgesinin ise KİK034.0/H’ye uygun olmadığı gerekçesinin gösterildiği, ihale ilanı ve idari şartnamede ve ihaleden sonraki aşamada hakediş raporu istenilmediği, hakediş raporlarının teklif dosyasına bilgi amaçlı konulduğu, iş denetleme belgelerinin ihaleden önce idare yetkilisince aslı idarece görülmüştür şeklinde imzalandığı, ihalenin ve ihale iptal kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Söz konusu ihalede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin iptal edilmesine karşı yapılan başvuru ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak incelenmiştir.

 

            İnceleme konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin “19.500 M2 Blok ve Kaynaklı Parçaların Raspası ve Raspa Sonrası Astar Boya Uygulaması” olduğu, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde her türlü raspa, astar ve boya işinin benzer iş olarak kabul edildiği,

 

            Şikayet konusu ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği, İhale komisyonunca düzenlenen 15.05.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” incelendiğinde; Karahan Kumlama ve Boya Ümit KARAHAN’a ait teklifin geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olması ile teklif mektubu ile diğer belgelerdeki imzalar ile imza beyannamesindeki imzaların farklı olması nedenleriyle, Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  inşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin iş deneyim belgelerinin usulüne uygun olarak düzenlenmemesi nedeniyle uygun bulunmadığı,

 

15.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; yapılan ihalede geçerli en düşük teklifi veren Öztaş Korozyon Mühendislik ve Müşavirlik Ltd.Şti. ve ikinci en düşük teklifi veren Mavi Mühendislik Pazarlama ve Dış Tic.Ltd.Şti.’nin teklif ettikleri bedeller yaklaşık maliyetin altında olmasına karşın komisyonca yapılan piyasa ve arşiv araştırma sonuçları ve değerlendirmeye alınmayan diğer isteklilerin teklif ettikleri fiyatlarda dikkate alınarak tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığı kanaatine varılarak ihalenin iptaline karar verildiği, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 16.05.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarenin 31.05.2007 tarihli kararında; Botaş Petrol İşletmeleri Müdürlüğünden alınan hakediş raporunun fotokopi olması ve iş denetleme belgesinin resmi mühür taşımaması ile Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş’den alınan sitüasyon raporunun fotokopi olması ve iş denetleme belgesinin idari şartname ekinde yer alan standart form KİK034.0/H’ye uygun bulunmaması nedenleriyle şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı belirtilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 25.1 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olması gerektiği, bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarının değerlendirmeye alınmayacağı, yine idari şartnamenin 27.3 üncü maddesinde geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi gerektiği, bu tarihin teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirleneceği düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Geçici Teminat Mektuplarının süresine ilişkin XIV/B maddesinde; “…Teklif mektuplarının geçerlilik süresi, ihale dokümanında idarece belirlenen süredir. İsteklinin, teklif mektubundaki teklif geçerlilik süresini, idari şartnamede öngörülen süreden daha fazla belirlediği hallerde de geçici teminat mektubunun, idari şartnamedeki teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün fazla süreli olup olmadığına bakılacaktır. İsteklinin teklif geçerlilik süresini idari şartnamedeki süreden daha fazla belirlemiş olması, sunacağı geçici teminat mektubunun geçerli olacağı süreyi uzatmayacak, idari şartnamede belirlenen teklif geçerlilik süresinden 30 gün daha fazla süreli olması yeterli sayılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Karahan Kumlama ve Boya Ümit KARAHAN tarafından sunulan 14.05.2007 tarihli ve Yapı Kredi Bankası A.Ş tarafından düzenlenen 016120000075 nolu 6.500,00.-YTL tutarındaki geçici teminat mektubunun 14.09.2007 tarihine kadar geçerli olduğu anlaşıldığından ve ihale tarihinin 15.05.2007 tarihi olduğu dikkate alındığında, söz konusu geçici teminat mektubunun ihale tarihinden itibaren 120 gün süre ile (90 gün teklif geçerlilik süresi + 30 gün) geçerli olduğu belirlenmiştir.

 

Her ne kadar Karahan Kumlama ve Boya Ümit KARAHAN tarafından ihaleye sunulan teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin 100 takvim günü olduğu belirtilmiş ise de;  yukarıda belirtilen mevzuat hükmü uyarınca İdari şartnamede teklif geçerlilik süresinin en az 90 takvim günü olacağı belirtildiğinden ve söz konusu teminat mektubunun idari şartnamede öngörülen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün fazla süreli olduğu anlaşıldığından, idarece geçici teminat mektubunun süresi uygun bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde sunduğu iş denetleme belgeleri incelendiğinde;

 

            Botaş Petrol İşletmeleri Müdürlüğü’nce “D-653 No.lu Ham Petrol Depolama Tankının Slaç Temizliği, Mekanik Onarımı, Kumlama-Boyama ve Kalibrasyon İşleri İşçiliği”ne ilişkin olarak Şantiye Şefi Mehmet GÜNDÜZ (İnşaat Mühendisi) adına düzenlenen sözleşme tarihi 01.10.2004 ve kabul tarihi 07.07.2005 olmak üzere  ilgilinin görevi sırasında işin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olan 438.648,00.-YTL tutarında iş denetleme belgesinin şikayete konu ihalede Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye sunulduğu,

 

            Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içinde sunduğu belgelerden Mehmet GÜNDÜZ’ün Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  inşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu,

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan söz konusu iş denetleme belgesi incelendiğinde; belge üzerinde düzenleyen makama ait mühür bulunmadığı,  ancak idare yetkilileri olduğu anlaşılan kişilerce imzalanmış olduğu görülmüş olup, söz konusu belgenin idare mührü taşımadığı gerekçesiyle idare tarafından uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki KİK034.0/H nolu İş Denetleme belgesi standart formuna ilişkin 4 nolu dipnotta; belgenin, sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından mühür, isim ve unvan belirtilerek imzalanacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır….” hükmü uyarınca, idare yetkililerinin imzasını taşıdığı anlaşılan iş denetleme belgesindeki idare mührü eksikliğinin belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bilgi eksikliği çerçevesinde değerlendirilmesi ve idarece tamamlatılması gerekmektedir.

 

            Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye sunulan ve idarece uygun bulunmayan diğer iş denetleme belgesinin Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğünün “Samsun İşletme Müdürlüğü İzabe-Asit ve Flotasyon Tesisleri ve Eternit Yenileme İşi”ne ilişkin olarak Şantiye şefi Mehmet GÜNDÜZ adına düzenlenen sözleşme tarihi 06.06.2003, geçici kabul tarihi 15.10.2003 olan ve 155.827.238.630.-TL tutarında bir belge olduğu,

 

            Söz konusu bu iş denetleme belgesinin ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki KİK034.0/H nolu iş denetleme standart formuna uygun bulunmadığı gerekçesiyle idarece uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede; Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş denetleme belgesinin Yapım işleri nedeniyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre alınan bir iş denetleme belgesi olduğu (KİK035.0/Y) anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı  42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir….”

 

“Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak;

a) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/H),

b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/H),

  c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

1- Denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunan görevlilere iş denetleme veya iş yönetme belgesi (standart form KİK034.0/H, KİK035.0/H),

2- Yüklenici bünyesinde denetim faaliyetinde bulunanlara iş denetleme belgesi,

  3-Yüklenici bünyesinde yönetilen işlerle ilgili olarak, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde müdür olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere iş yönetme belgesi,

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir….”

 

“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 58 inci maddesinde; “…c) İş denetleme belgesi:

1- İş sahibi idarede mimar veya mühendis olmak kaydıyla ve kendi meslekleri ile ilgili olarak denetledikleri yapımla ilgili hizmet işlerinde, sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmış olmak şartıyla kontrol mühendisi ve aynı teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı), tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.

2- Yapımla ilgili hizmet işlerinde, mimar veya mühendis olmak kaydıyla, yüklenici bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen denetleme yapmış olanlara ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir…”,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII/B/b maddesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş,...

Diğer taraftan Anılan Yönetmeliğin 54 üncü maddesi uyarınca 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere mühendis veya mimar olmak kaydıyla denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenecek, yapımla ilgili hizmet işleri dışındaki hizmetler için veya yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmayanlar (özellikle tekniker ve teknisyenler) için denetleme ya da yönetme faaliyetinde bulunulmuş olsalar dahi iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenmeyecektir. Hizmet alımlarında denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyimi sadece yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olduğu dikkate alınarak, yapımla ilgili hizmet işleri dışındaki işlerin idari şartnamelerinde iş deneyimi ile ilgili olarak denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyimine yer verilmemesi gerekmektedir....” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca; hizmet alımlarında denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyiminin sadece yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olduğu dikkate alınarak, yapımla ilgili hizmet işleri dışındaki işlerin idari şartnamelerinde iş deneyimi ile ilgili olarak denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyimine yer verilmemesi gerekmektedir.

 

İhale konusu işin “Blok ve Kaynaklı Saçların Raspası ve Raspa Sonrası Astar Boya Uygulaması Hizmet Alımı” olması ve benzer işin de her türlü raspa, astar ve boya işi olarak tanımlanması nedeniyle ihale konusu işin yapımla ilgili hizmet işi kapsamında bulunmadığı anlaşıldığından idari şartnamede iş denetlemeye ilişkin iş deneyimine yer verilmemesi gerekmesine karşın idari şartnamede iş denetleme ve iş yönetmeye ilişkin iş deneyimi belgesinin de sunulabileceğine ilişkin düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Belirtilen nedenlerle; başvuru sahibi tarafından sunulan iş denetleme belgelerinin söz konusu ihalede değerlendirmeye alınması mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ait ilanın 4.3.1 inci maddesinde yer alan iş deneyim belgelerine ilişkin düzenlemede; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” ifadesine yer verildiği,

 

Anılan ihaleye ait idari şartnamenin iş deneyim belgelerine ilişkin 7.3.2.1 inci maddesinde yer alan düzenlemede; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.”,

 

7.3.2.2 nci maddesinde; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek oranda, ihale konusu hizmet veya 7.4.maddesinde belirtilen benzer nitelikteki hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” düzenlemelerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihaleye ait ilanda sunulacak iş deneyim belgesi bedelinin teklif bedelinin en az %30 oranında olması gerektiği belirtilmesine karşın, ihaleye ait idari şartnamede sunulacak iş deneyim belgesi bedelinin teklif bedelinin en az %25’i oranında olması gerektiği düzenlenmiş olup, ilan ve idari şartnamede birbirinden farklı iş deneyim belgesi oranlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İlan ve idari şartnamede yer alan iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemelerin birbirinden farklı olmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi;İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H). İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir...” hükmüne aykırı bulunduğu görüşüne varılmıştır.

 

Diğer yandan; başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında yer alan Botaş Petrol İşletmeleri Müdürlüğünden alınan hakediş raporunun ve Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş’den alınan sitüasyon raporunun fotokopi olması gerekçesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede söz konusu belgelerin asıl olup olmadığı anlaşılmamakla birlikte söz konusu belgelerin fotokopisinin sunulduğu konusunda bir itiraz bulunmadığından ve belgelerin noterce onaylı olmadıkları görüldüğünden, söz konusu belgelerin fotokopi suretlerinin idareye sunulduğu sonucuna varılmıştır.

 

İhale komisyonlarının inceleme yetkisi çerçevesinde Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde; ihale komisyonunun isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla iş denetleme belgesi ile ilgili olarak; hakediş raporları gibi belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesi hükmü uyarınca; idarelerce istenilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerinin veya idarece “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen belgelerin suretlerinin idareye sunulması gerekmekle birlikte; ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.5 inci maddesinde; “İş deneyim belgesi; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak; gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (Standart form KİK032.0/H) ya da sözleşme bedelinin asgari %70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine İş Durum Belgesi (Standart form KİK033.0/H),  denetleme veya yönetme görevlerinde bulunan Kamu Görevlilerince iş denetleme veya iş yönetme belgesi (Standart Form KİK034.0/H), (Standart Form KİK035.0/H) özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanması için düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuz suretleri ihale başvuru belgesine eklenecektir.” düzenlemesine yer verildiğinden ve idareye sunulan iş denetleme belgelerinin yanısıra hakediş raporunun veya sitüasyon raporu gibi belgelerin teklif ile birlikte idareye sunulmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığından ve mevzuat uyarınca da bu belgelerin teklifle birlikte verilmesi zorunlu olmadığından, teklifle birlikte sunulması zorunlu olmayan söz konusu belgelerin fotokopi suretlerinin verilmesi nedeniyle idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

Her ne kadar ihaleye sunulan en düşük teklif olan Karahan Kumlama ve Boya Ümit KARAHAN’a ait teklif ile en düşük ikinci teklif olan başvuru sahibi Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürünleri  inşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalede geçerli diğer tekliflere ait teklif fiyatlarının ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığı belirlenerek idarece ihalenin iptaline karar verilmiş ise de; ihalenin iptal gerekçeleri arasında başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgelerinin uygun bulunmaması yer aldığından iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ilan ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde; iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ilan ve idari şartnamede yer alan düzenlemelerin birbirine uygun bulunmaması ve yapımla ilgili hizmet işi olmadığı anlaşılan söz konusu ihaleye ait idari şartnamede iş denetleme ve iş yönetmeye ilişkin iş deneyimi belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı bulunması nedenleriyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, ihalenin iptali işlemi mevzuata uygun bulunmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 16.05.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul