• Karar No: 2007/UH.Z-2282
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :31
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2282
Şikayetçi:
 Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. Bilgisayar Yaz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağlar Caddesi Nu: 223/1 Büyükesat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü, Çayyolu 56. Sokak Nu: 1 06800 Ümitköy Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 16047
Başvuruya konu ihale:
 2007/46659 İhale Kayıt Numaralı “Ümitköy Huzurevi Müdürlüğünün 2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.12.32.0097/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü’nce 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ümitköy Huzurevi Müdürlüğünün 2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Özel Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. Bilgisayar Yaz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 16047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


              2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

04.07.2007 tarih ve 08.12.32.0097/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü tarafından yapılan 2007/46659 İKN´li “Ümitköy Huzurevi Müdürlüğünün 2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Özel Hizmet Alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece geçici teminat mektubu miktarının teklif ettikleri toplam bedelin % 3’ünün altında kaldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak birim fiyat teklif cetvelinde sehven aritmetik hata yapıldığı, idarece teklif bedellerine ilişkin aritmetik kontrol yapılmadığı, eğer aritmetik hata düzeltmesi yapılsaydı teklif ettikleri toplam bedelin geçici teminatın % 3’ünü karşıladığının görülebileceği, bu hususta idareye yaptıkları şikayet başvurusunun ise uygun bulunmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu işin “Ümitköy Huzurevi Müdürlüğünün 32 kişi ile malzemeli özel hizmet alımı (Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme 2 kişi, Bakım 18 kişi, Temizlik 12 kişi)” olduğu,

 

İhale konusu işin süresinin 01.06.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 214 takvim günü (7 ay) olarak düzenlendiği,

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde;

 

Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme ve temizlik işinde çalıştırılacak toplam 14 personele ihale tarihinde geçerli brüt asgari ücret ödeneceği, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak toplam 18 personele brüt asgari ücretin % 40 fazlasının verileceği,

 

Personele aylık 26 gün üzerinden brüt 72,80 YTL yol ücreti ile 78,00 YTL yemek ücreti ücretinin nakdi olarak ödeneceği,

 

Kıyafetin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edileceği,

 

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 olduğu,

 

Toplam 108 gün resmi-dini bayram günlerinde personel çalıştırılacağı,

 

Anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartnamede resmi-dini bayram günlerine ilişkin vardiya programı düzenlenmiş, bu günler için bakım işinde çalışan 6 personele brüt asgari ücretin % 40 fazlası üzerinden 54 gün, temizlik (5 kişi) ve ziyaretçi danışma ve yönlendirme hizmetlerinde (1 kişi) çalışan  toplam 6 personel için ise brüt asgari ücret üzerinden 54 gün resmi-dini bayram günlerine ilişkin çalışma ücreti ödeneceği öngörülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 26.3. maddesine ve Teknik Şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda Kamu İhale Kurumunun İşçilik Hesaplama Modülüne göre giyim hariç asgari işçilik maliyeti hesaplandığında;

 

a) 14 personele (2  kişi Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme, 12 kişi temizlik) ihale tarihinde geçerli brüt asgari ücret verileceği dikkate alındığında toplam 87.190,96 YTL’ye

 

b.1) 18 adet bakım personeline ihale tarihinde geçerli brüt asgari ücretin % 40 fazlası ücret verileceği (787,50 YTL) dikkate alındığında 147.727,28 YTL’ye

 

b.2) Bakım personelinin resmi-dini bayram günlerinde toplam 54 gün çalışacağı (6kişix9gün=54 kişi/gün) ve ihale tarihinde geçerli brüt asgari ücretin % 40 fazlası ücret verileceği dikkate alındığında 1.781,51 YTL’ye

 

c.) Ziyaretçi danışma yönlendirme (1 kişi) ve temizlik işlerini yapan personelin (5 kişi) resmi-dini bayram günlerinde toplam 54 gün çalışacağı (6kişix9gün=54) göz önüne alındığında 1.272,59 YTL’ye karşılık geldiği,

 

Dolayısıyla, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 237.972,34 YTL’ye tekabül ettiği görülmüştür.

 

            İhale Komisyonunun 15.05.2007 tarihli kararı ile; ihaleye teklif veren Piramit Mak. İnş. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin ziyaretçi danışma ve yönlendirme ile bakım hizmeti ücret kalemlerinin asgari işçilik birim fiyatının altında kaldığı; Söğütlü Tem. İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise birim fiyat teklif cetvelinin bakım hizmetine ilişkin ücret kaleminin asgari işçilik birim fiyatının altında kaldığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Başvuru sahibi Teknik Güv. Temiz. Ltd. Şti.’nin sunduğu geçici teminat mektubu tutarının, ihaleye teklif ettiği bedelin % 3’ünün altında kaldığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

           Kalan tek geçerli teklif olan Gökay İnş. Tem. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından, idarece geçici teminat mektubu tutarının ihaleye teklif ettikleri bedelin % 3’ünün altında kaldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak birim fiyat teklif cetvelinde sehven hata yaptıkları, teklif bedellerinin aslında 288.120,00 YTL olduğu, idarece teklif bedellerine ilişkin aritmetik kontrol yapılmadığı, eğer aritmetik hata düzeltmesi yapılsaydı teklif ettikleri bedelin geçici teminat tutarının % 3’ünü karşıladığının görülebileceği iddiasında bulunulmuştur.

 

            Başvuru sahibi firma tarafından 335.860,00 YTL teklif bedeli sunulduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ücret kalemlerine göre firmanın teklif bedeli incelendiğinde;

 

İş Kaleminin adı

Birimi

Miktarı

Firmanın Teklif Ettiği Birim Fiyat

Firmanın Teklif Ettiği Tutar

Aritmetik Hata Düzeltmesi

Yapıldığında

Ziyaretçi Danışma ve Yönl. Hizmetleri

Kişi

2

1.050,00

2.448,00

2.100,00

Huzurevlerinde Bakım Hizmeti

Kişi

18

1.470,00

30.844,00

26.460,00

Temizlik Hizmeti

Kişi

12

1.050,00

14.688,00

12.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 Aylık Toplam)

47.980,00

41.160,00

 

 

(7 Aylık Toplam)

TOPLAM TUTAR

(K.D.V. Hariç)

335.860,00 YTL

288.120,00 YTL

 

 

Birim fiyat teklif cetvelinin teklif edilen iş kalemine ilişkin miktar sütunu ile teklif edilen birim fiyat sütunu çarpımlarında hata yapıldığı, doğru çarpım yapıldığında teklif edilen bedelin 288.120,00 YTL olması gerektiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddenin üçüncü fıkrasında; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Firmanın birim fiyat teklif cetvelinin çarpımlarında hata yapıldığı, idarece  teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlara ilişkin re’sen aritmetik hata kontrolü yapılması gerekirken bunun yapılmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, firmanın teklifinin düzeltilmiş halinin 288.120,00 YTL olduğu, bunun % 3’ünün 8.643,60 YTL’ye tekabül ettiği, firma tarafından sunulan geçici teminat mektubu tutarının ise 9.500,00 YTL olduğu, dolayısıyla firma tarafından sunulan geçici teminat mektubu tutarının aritmetik hata düzeltmesi sonucu bulunan teklif bedelinin % 3’ünü karşıladığı görüldüğünden, idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye 250.012,00 YTL teklif bedeli sunan Söğütlü Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile 250.824,00 YTL teklif bedeli sunan Piramit Mak. İnş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ücret kalemlerine ilişkin birim fiyatlarının, asgari işçilik birim fiyatlarının altında kaldığı gerekçesiyle ihale komisyonunca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Sözkonusu firmaların teklif ettikleri toplam bedelin giyim ve temizlik malzemesi hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 237.972,34 YTL’nin üstünde kaldığı anlaşılmıştır.
            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

      İdarece bu hükme dayanılarak idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatını düşük bulduğu firmaların tekliflerini reddetmeden önce teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin firmalardan ayrıntılı açıklama istemeden teklifleri değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


              2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul