• Karar No: 2007/UH.Z-2283
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :33
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2283
Şikayetçi:
 Accor Servisleri International A.Ş. Vekili Av.Osman Macit Söylemez, Abdülhak Hamit Caddesi Nu:24 (eski 34) Gayret Apt. Kat.3 Daire 4 Taksim / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
  Manavgat Belediye Başkanlığı, Y.Pazarcı Kordon Cad. 07600 Manavgat / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16985
Başvuruya konu ihale:
 2007/35934 İhale Kayıt Numaralı “8 Ay Süre İle 183 Memura Mesai Günleri 1 Öğün Öğlen Yemeği Verilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.12.98.0163/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Ay Süre İle 183 Memura Mesai Günleri 1 Öğün Öğlen Yemeği Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak, Accor Servisleri International A.Ş. Vekili Av.Osman Macit Söylemez’in 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 16985 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 24.04.2007 tarihinde yapılmış olan “8 Ay Süre ile 183 Memura Mesai Günleri 1Öğün Öğlen Yemeği Verilmesi” ihalesine verdikleri teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İdarece şikayetçinin teklifinin ihalede değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin “isteklinin idari şartnamenin 7.1.o maddesinde istenilen “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış İşletme Belgesi”ni sunmaması olarak belirtildiği,

 

İsteklinin 11.04.2007 tarihinde (ihale tarihinden önce) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan talep ettiği İşletme Belgesini 16.04.2007 tarihinde aldığı, idarece söz konusu belgenin tamamlatılması için süre verilmeyerek mevzuatın ihlal edildiği,  

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin “Manavgat Belediyesi “8 Ay Süre ile 183 Memura Mesai Günleri 1Öğün Öğlen Yemeği Verilmesi” işi olduğu idari şartnamenin 2 nci maddesinde düzenlenmiştir.

 

İlan metninin 4.1.2 nci maddesinde; “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

a)İşyeri açma belgesi

b Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´ndan alınmış İşletme Belgesi” düzenlemesi yapılmıştır.

 

24.04.2007 tarihli ihalede, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin, “isteklinin idari şartnamenin 7.1.o maddesinde istenilen “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış İşletme Belgesini sunmaması” olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerden “İşletme Belgesi”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen bir belgedir. Anılan Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesine göre “İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi”  ve “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesi” ni  ifade etmektedir.

 

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise Yönetmelik kapsamı; “Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”şeklinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam ve Tanımlar başlıklı maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”nin, işyeri kurulmadan önce alınan işyeri kurma izninden sonra, bu izne uygun olarak kurulması halinde düzenlenen belgedir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise “ İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükümleri yer almaktadır.

 

İşyeri İzin Belgesinin, isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan “Manavgat Belediye sınırları içindeki lokantalardan yukarıda belirtilen yemek hizmetlerinden memurların faydalanabilmesi için, isteklilerin fiyat teklifleri, bu hizmetin kalite ve standartlarını aksatmadan sunulabilecek oranda olmalıdır.” düzenlemesinden ihale konusu hizmetin yani, memurlara yemek verilmesi işinin Belediye sınırları içerisindeki lokantalarda gerçekleşeceğinin anlaşıldığı, bu durumda 4734 sayılı Kanunun 12 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken “İşletme Belgesi” nin gerçekleştirilecek hizmet için, yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması hükmüyle bağdaşmadığı, söz konusu ihaleye katılan 4 istekliden 3 ünün bu belgeyi sunamaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı da dikkate alındığında, bahse konu düzenleme gereğince isteklilerin teklif dosyasında işletme belgesini sunmalarının zorunlu tutulmasının ihalede rekabet ve katılımı engelleyici nitelik arz ettiğinden anılan mevzuata uygun olmadığı, iddianın bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı: “8 Ay Süre ile 183 Memura Mesai Günleri 1Öğün Öğlen Yemeği Verilmesi” olarak (c) bendinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı: “8 Ay Süre ile toplam 35.000 öğün öğlen yemeği verilmesi” olarak belirtilmiş, 7.4 maddesinde; Bu ihalede benzer iş olarak Personele yemek yardımı hizmet alımı işi kabul edilecektir.” düzenlemesine, “Diğer Hususlar” bölümünde ise; “Öğle yemeği hizmeti, belediyede görevli memur personel için uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı son kısmı ile İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmında Uygulama ve kullanım kolaylığı seçeneklerinin çoğalması memur lehine olduğundan, kartlı veya kuponlu sisteme göre örgütlenmiş firmalar ihaleye girebilir” düzenlemesi yapılmıştır.

 

   Başvuruya konu ihaleye ilişkin Tip Sözleşme taslağının “İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslimi ve İşe Başlama Tarihi” başlıklı 11 inci maddesinin 11.1 maddesinde:  11.1.İşin yapılma yeri:Manavgat Belediyesi

   11.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar:boş bırakıldığı,

            10.. işe başlama-bitiş tarihi:01.05.2007 – 31.12.2007.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamede, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 212. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 19.11.1986 tarih ve 11220 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince Manavgat Belediyesinde görevli 183 memura 8 ay süre ile sadece mesai günleri bir öğün öğle yemeği verilmesi işi“ olduğu belirlenmiştir.

 

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde: Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.”  hükmüne yer verilmiş ve hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı, Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

İhale konusu hizmetin Manavgat Belediyesi tarafından 183 memuru kapsayacak şekilde yapıldığı, Teknik Şartnamede, 3 (üç) çeşit yemek ihtiva eden 4 menüden her öğün birisinin verilmesi şeklinde dönüşümlü uygulamadan bahsedildiği, ancak bu hizmetin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğinin açık ve net bir şekilde düzenlenmediği görülmüştür.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “Yükleniciye, yemek hizmeti vereceği iş yerlerinin listesi sözleşme yapılmadan önce bildirilecektir.”, 8 inci maddesinde; “Yüklenici firma memur sayısı kadar yemek  kartı veya yemek kuponu çıkartmalıdır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Her ne kadar benzer iş tanımında “kart yükleyerek hizmet veren” ifadesi yer almasa da “Uygulama ve kullanım kolaylığı seçeneklerinin çoğalması memur lehine olduğundan, kartlı veya kuponlu sisteme göre örgütlenmiş firmalar ihaleye girebilir” düzenlemesi ile yukarıda yer verilen diğer düzenlemelerden ihale konusu hizmetle, personele yemek verme yerine, para temsili araçlar sağlayarak yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının amaçlandığı ve bahsedilen şekilde örgütlenen firmalar dışındaki firmalar için de katılımın önlendiği anlaşılmaktadır.

 

            Bu durumda, anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ihalenin mevcut düzenlemeler muvacehesinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul