• Karar No: 2007/UH.Z-2284
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :35
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2284
Şikayetçi:
 Başkan İnş. Turz. Nak. Güv. Tem. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av. Turan Çelik, Hükümet Konağı Karşısı Yoltaş İşhanı No:4/5 K.1 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliği,Boztepe Mah. İran Cad. 61030 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14711
Başvuruya konu ihale:
 2006/152475 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.11.41.0201/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliği’nce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Başkan İnş. Turz. Nak. Güv. Tem. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde idareden açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 20.12.2006 tarihli açıklama yazısının şikayetçiye 22.12.2006 tarihinde bildirildiği, şikayetçinin 08.01.2007 tarihinde Trabzon İdare Mahkemesinde iptal davası açtığı, Mahkemenin 22.02.2007 tarih ve E:2007/8, K:2007/416 sayılı kararı ile “2577 sayılı Kanunun 15-1/e maddesi uyarınca dava dilekçesinin Trabzon Valiliğine tevdiine,” yönünde hüküm tesis edildiği, şikayetçinin 22.03.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunduğu, başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca ihaleyi yapan idareye gönderildiği, idarenin 17.05.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 18.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en uygun teklifi sunan müvekkil firmanın, 4734 sayılı Kanunun 59 maddesi uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve aynı Kanunun 11 maddesi uyarıca geçici teminatının gelir kaydedilerek hakkında yasaklama kararı verilmesi işlemlerinin dayanağı olan, müvekkil firmanın şirket ortağı ve Müdürü Necati BAŞKAN hakkında kamu davası açılmış olmasının hukuki şartlarının gerçekleşmediği; şöyle ki, kamu davasının açılma aşamalarını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununun  170, 174, 175 ve 176 ncı maddeleri ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2006/1365 no’lu soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince iade edildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın da Rize Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği, akabinde yeniden açılan kamu davasında ise Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin, Ceza Muhakemesi Kanununun  250 nci maddesi uyarınca görevsizlik kararı vererek dava dosyasını Erzurum Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle kamu davasının açılmış sayılamayacağı, kamu davasının açılmış sayılması için iddianamenin kabulüyle birlikte, duruşma gününün belirlenmesi ve bu hususun ilgililere tebliğinin de gerekli olduğu; açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun olarak tesis edilen ihalenin iptali, müvekkil firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve müvekkil firma hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben yazdığı 20.11.2006 tarih ve 632 sayılı yazıda, Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi tarafından yapılan 2007 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı ihalesine katılan tek firma olan Başkan İnş. Turz. Nak. Güv. Tem. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi olan Necati Başkan’ın Cumhuriyet Savcılığının 2006/1365 hazırlık sayısına kayden Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesinde yer alan ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklu olduğu belirtilmiştir.  Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben yazdığı 22.11.2006 tarihli yazıda ise, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/5075 numaraya kayden ihaleye fesat karıştırma suçu ile haklarında dava açılan şahısların listesine yer verilmiş olup, sözkonusu listede Necati Başkan isimli şahsa yer verildiği görülmüştür. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliğine hitaben yazdığı 07.12.2006 tarih ve 20458 sayılı yazıda da Necati Başkan isimli şahsa 2006/5075 sayılı soruşturma numarasına kayden ihaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak dava açıldığı belirtilmiştir.

 

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 1228 sayılı yazısı ile, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün 20.11.2006 ve 22.12.2006 tarihli yazıları ve yazılara ilişkin olarak hazırlanan inceleme raporu ihaleyi yapan Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliğine bildirilmiştir.

 

Erzurum İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben yazdığı 01.12.2006 tarihli yazısında, Ali Nazmi Başkan ve 28 arkadaşı hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 10.07.2006 gün, 2006/5075 soruşturma, 2006/1271 esas ve 2006/86 sayılı İddianamesi ile Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin 24.07.2006 gün ve 2006/376 Esas, 2006/390 sayılı Karar ile görevsizlik kararı vererek dosyayı Erzurum İkinci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği, Mahkemeleri tarafından da 11.08.2006 gün ve 2006/115 Esas, 2006/104 sayılı Karar ile görevsizlik kararı verilerek dosyanın görev uyuşmazlığının çözümü bakımından Yargıtay’a gönderildiği, Yargıtay tarafından Mahkemelerinin görevli olduğunun belirlenmesi üzerine davanın 2006/159 Esas numarası ile kaydının yapıldığı ve halen devam ettiği belirtilmiştir. 2006/159 Esas numarası ile kaydı bulunan dosyaya ait tensip tutanağının 17.11.2006 tarihinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben yazılan 28.12.2006 tarihli yazıda, Necati Başkan isimli şahsa 2006/5075 soruşturma, 2006/1271 esas ve 2006/86 sayılı iddianame ile 10.07.2006 tarihinde dava açıldığı belirtilmiştir.

 

İhale tarihi 20.11.2006 olup, başvuru sahibinin, müvekkil firmanın şirket ortağı ve müdürü Necati Başkan hakkında ihale tarihi itibariyle açılmış bulunan bir kamu davası bulunmadığı yönündeki iddiasının, Erzurum İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 01.12.2006 tarihli yazısı ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 28.12.2006 tarihli yazısının içeriğinde yer alan ve yukarıda yer verilen bilgiler karşısında yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

13.12.2006 tarihli kesinleşen ihale kararında; Erzurum İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 01.12.2006 tarihli yazısı ile ihaleye teklif veren Başkan İnş. Turz. Nak. Güv. Tem. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ortağı Necati Başkan hakkında kamu davası açıldığının bildirildiği, İl Sağlık Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 1228 sayılı yazısı, Kamu İhale Genel Tebliği ve 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesine istinaden anılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği,

 

İdarenin 13.12.2006 tarih ve 14189 sayılı yazısıyla Şekerbank A.Ş.’den başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesini talep edildiği, akabinde İdarenin Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben yazdığı 22.12.2006 tarih ve 14678 sayılı yazısıyla 4734 sayılı Kanunun 11, 17 ve 59/2 maddelerine istinaden başvuru sahibinin yasaklanmasının talep edildiği, başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığı tarafından 24.01.2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhalelere Katılmaktan Yasaklama başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü,

 

Aynı Kanunun “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde, “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz...” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV/G numaralı maddesinde, “Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlığı altında,

“İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,


Gerekmektedir.hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, Başkan İnş. Turz. Nak. Güv. Tem. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle şirket müdürü ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olan Necati Başkan hakkında ihale tarihinden önce 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan 59 uncu maddesi kapsamında kamu davası açıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak; 4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetlerin incelenmesi ile sınırlı olduğundan, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınıp alınmamasına ilişkin olarak idarelerce tesis edilen işlemlerin Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul