• Karar No: 2007/UH.Z-2285
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :36
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2285
Şikayetçi:
 Semih Ofset Mat. Yay. Amb. San. Tic. Ltd. Şti., Büyük Sanayi 1.Cadde Nu 74 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Bayındır Sok. No:3 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17144
Başvuruya konu ihale:
 2007/70883 İhale Kayıt Numaralı “XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Bastırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.13.07.0201/2007-40 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından  tarihinde  ile yapılan Xxııı. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Bastırılması İşi ihalesine ilişkin olarak Semih Ofset Mat. Yay. Amb. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.06.2007 tarih ve 17144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun şekil unsurlarına aykırı olması sebebiyle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi talep edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 26.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen başvuru bedeli haricinde eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, başvuru konusu ihaleye ait sözleşmenin 20.06.2007 tarihinde imzalandığı görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun şekil yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul