• Karar No: 2007/UH.Z-2286
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :37
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2286
Şikayetçi:
 Günay Yunus Gıda Tem. İnş. Hay. Kuy. San. Dış Tic. Ltd. Şti., İstasyon Cad. Mavi İş Merkezi Kat 5 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Adilcevaz Devlet Hastanesi, Atatürk Mah. 13500 Adilcevaz/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16599
Başvuruya konu ihale:
 2007/49667 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.12.68.0201/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adilcevaz Devlet Hastanesi’nce 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzeme Dahil Yemek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Günay Yunus Gıda Tem. İnş. Hay. Kuy. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 30.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.06.2007 tarih ve 16599 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu hizmetin ifa edilebilmesi için anahtar teknik personel olarak gıda mühendisi veya diyetisyen belirlenmesi gerekirken, idarece anahtar teknik personel öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca idareye yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayetçi tarafından 30.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, idarenin 31.05.2007 tarih ve 629 sayılı yazısında şikayet dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun değerlendirmeye alınmadığı belirtilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin (c) bendinde, başvuru dilekçelerinde “ihaleyi yapan idare ve adresi” nin gösterileceği düzenlenmiştir. Şikayet dilekçesi Adilcevaz Devlet Hastanesi İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılmış ve dilekçede idarenin adresine ilişkin olarak Bitlis ili gösterilmiş olup, sözkonusu dilekçeden ihaleyi yapan idare ve adresi anlaşıldığından şikayet başvurunun idarece değerlendirmeye alınmaması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte, şikayetçinin Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve Kurum tarafından esasın incelenmesine geçildiğinden bu konuda bir hak kaybı oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde,

 

“Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenecek belgeler:

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin,

b) Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmetleri ile yaklaşık maliyeti (a) bendinde belirtilen limite eşit ve bu limiti aşan ve Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

c) Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

İdarelerce istenilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir…” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde,

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur…” hükmü bulunmaktadır.

 

 

Başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının incelenmesinden, idarece yeterlik kriterleri arasında anahtar teknik personele ilişkin düzenleme yapılmadığı görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan 36 ncı maddesinde idarece ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde istenecek zorunlu belgelere yer verilmiş olup, anahtar teknik personele ilişkin belgeler, idarece istenilmesi zorunlu belgeler arasında sayılmadığından incelenen ihalede anahtar teknik personel olarak gıda mühendisi veya diyetisyen belirlenmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul