• Karar No: 2007/UH.Z-2287
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :39
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2287
Şikayetçi:
 Altınpark İnşaat Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Yapıcı İş Merkezi D Blok K.1 Nu:104 Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Motorlu Sanayi Çarşısı Güçlüler Sk. Nu:4 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14401
Başvuruya konu ihale:
 2007/13375 İhale Kayıt Numaralı “Karatay Bölgesi Sorumluluğundaki Alanların Sulanması ve Çim Biçme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 08.11.18.0196/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karatay Bölgesi Sorumluluğundaki Alanların Sulanması ve Çim Biçme İşi ihalesine ilişkin olarak Altınpark İnşaat Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.05.2007 tarih ve 14401 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

           

            Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye en uygun teklifin firmaları tarafından sunulduğu, idare ile yapılan şifahi görüşmede ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığının belirtildiği, ancak kesinleşen ihale kararı ile tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği, idareden açıklama talep edildiği ve idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile gerekçelerin belirtildiği, akabinde idareye 24.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu ve bunun üzerine idarece ivedilik ve kamu yararı kararı alındığı, aynı idare tarafından yapılan Meram bölgesine ait ihalede en düşük bedeli teklif eden firma üzerinde ihalenin bırakıldığı ve bu teklifin aşırı düşük bulunmadığı, idarece taraflı ve kamu yararına aykırı davranıldığı, firmalarının teklifinin aşırı düşük olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin Karatay Bölgesi sorumluluğundaki alanların sulanması ve çim biçme işi olduğu, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 240 takvim günü olduğu düzenlenmiştir.

 

            İhale ilanında işin cinsi;

           

SIRA

MALIN/İŞİN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM

AÇIKLAMA (varsa)

1

Makina ile çim veya çayır biçme (200 Da x ayda 3 kez x 7 ay boyunca)

4200

Da

 

2

Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde makina ile çim biçme (320 Da x ayda 3 kez x 7 ay boyunca)

6720

Da

 

3

Makas ile çim veya çayır biçme (2600 m² x ayda 3 kez x 7 ay boyunca)

54600


 

4

Park sahalarının hortumla sulanması (250 Da x ayda 26 kez x 7 ay boyunca)

45500

Da

 

5

Arazöz çalıştırılması (GÜNDÜZ) (17 adet arazöz x ayda 26 gün x 7 ay boyunca)

3094

Gün

 

6

Arazöz çalıştırılması (GECE) (12 adet arazöz x ayda 26 gün x 5 ay boyunca)

1560

Gün

 

7

Çalılık alanda yabani otların temizlenmesi (3000 Ar x ayda 1 kez x 7 ay boyunca)

21000

Ar

 

8

Ağaçlık alanda yabani otların temizlenmesi (20000 Ar x 5 kez)

100000

Ar

 

9

Fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması (20.000 adet x 5 kez)

100000

Adet

 

 

            olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26.1. maddesinde;

 

            “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             Teknik şartnamenin A.3 maddesinde yüklenicinin sulama işçisinin sulama işi sırasında kullanacağı her türlü malzemeyi (sulama hortumu, vana, kelepçe, fıskiye, fıskiye ayağı, eldiven, çizme, iş elbisesi, ekleme borusu v.b.) vermekle yükümlü olduğu, kullanılacak malzemelerin yeni alınmış olup, herhangi bir özre sahip olmayacağı; A.16 maddesinde yüklenicinin sulama işçisine trafik akışı içinde sürücülerin kolayca fark edebilecekleri nitelikte, idare tarafından uygun görülmüş fosforlu iş elbiselerini temin etmek ve giydirtmek zorunda olduğu; C.4 maddesinde çim biçim elemanlarının erbap işçi olacağı; C.8 maddesinde çim biçimi sırasında gerekli olan her türlü teçhizatın (motor bıçakları, mazot, yağ, alkol, eğe v.b.) yüklenici tarafından karşılanacağı; C.13 maddesinde çim biçimi yapacak elemanların idarece onaylanmış tek tip kıyafet giyeceği; C.14 maddesinde çim biçim ekip ve ekipmanlarının taşınması, çim biçiminden sonra ortaya çıkan atıkların kaldırılması işlemi arkası kapalı kamyonetlerle yapılacağı; D.1 maddesinde 15-20 ton su taşıma kapasitesine sahip 1997 model ve üzeri 17 adet arazözün, gece çalışması için de 15-20 ton su taşıma kapasitesine sahip 1997 model ve üzeri 12 adet arazözün kiralanma suretiyle temin edileceği; D.6 maddesinde her bir su arazözü için 1 şoför ve 2 adet sulamacının yüklenici tarafından bulundurulacağı; D.26 maddesinde kiralanan arazözlerin her türlü bakım, onarım, tamirat, yakıt, vergi, sigorta, kasko, trafik cezaları, şoför, sulama işçisi ve 3. şahıslara verilen zararlar ile diğer giderlerin yükleniciye ait olduğu; D.30 maddesinde yüklenicinin çalıştıracağı şoför ve sulamacılara trafik akışı içinde sürücülerin kolayca fark edebilecekleri nitelikte, idare tarafından uygun görülmüş fosforlu iş elbiselerini temin etmek ve giydirtmek zorunda olduğu; E.6 maddesinde yabancı ot temizliği ile ilgili bütün malzemeler, alet ve edavatların yüklenici tarafından temin edileceği; F.2 maddesinde yüklenicinin 1 adet çim biçme traktörü, 10 adet çim motoru, 2 adet tırpanlı fleks, idarece kullanılmak üzere 1 adet kontrol aracı (2002 ve üzeri model çift kabin pick-up), 1 adet 4-6 ton kapasiteli tenteli veya kapalı kasalı kamyonet (1995 ve üzeri model) tahsis temek zorunda olduğu; F.3 maddesinde yüklenici firma tarafından 1 adet ziraat mühendisi ve 1 adet ziraat teknikeri çalıştırılacağı; F.4 maddesinde yüklenicinin işin başından bitimine kadar idare ile kolay ve çabuk irtibat kurabilecek iletişim araçlarını sürekli bulundurmak zorunda olduğu, bu araçların her türlü giderinin yükleniciye ait olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hüküm uyarınca idarenin tekliflerini aşırı düşük olarak değerlendirdiği Altınpark İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Files İnş. Tem. Mad. Oto Gıda ve Ulaş. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Hakan Bahar İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Karaosmanoğlu Tem. İnş. Tar. Orm. San. ve Tic. A. Ş. firmalarından tekliflerine ilişkin açıklamalarını 26.03.2007 tarihinde kadar idareye bildirmeleri istenmiştir.

 

            Başvuru sahibi firma açıklamasında işin makine ile çim veya çayır biçme, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde makine ile çim biçme ve makas ile çim veya çayır biçme bölümünde nisan-mayıs aylarında 19 işçinin çalıştırılacağını, bunun maliyetinin 26.800 YTL olduğunu, haziran-temmuz aylarında 16 işçinin çalıştırılacağını, maliyetinin 22.600 YTL olduğunu, ağustos, eylül ve ekim aylarında 14 işçinin çalıştırılacağını, maliyetinin 31.100 YTL olduğunu, bu işlerde kullanılacak çim traktörü ve çim motorunun maliyetinin 14.000 YTL olduğunu, kullanılacak araçların yakıt giderlerinin 45.000 YTL olduğunu, kullanılacak araçların bakım onarım giderlerinin 7.000 YTL olduğunu beyan etmiştir. Başvuru sahibinin bu konudaki açıklamalarının idare tarafından yeterli kabul edildiği görülmüştür.

 

            Park sahalarının hortumla sulanması işinde nisan-mayıs aylarında sulama işinin 50 işçi ile yapılacağını, bunun maliyetinin 70.000 YTL olduğunu, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 65 kişi ile sulama yapılacağını, maliyetinin 136.500 YTL olduğunu, eylül ve ekim aylarında 50 kişi ile sulama yapılacağını, maliyetinin 70.000 YTL olduğunu beyan ettiği görülmüştür. Başvuru sahibinin çalıştırılacak işçilere ilişkin teklifini aylık 700,00 YTL üzerinden verdiği, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin ve ihale ilanında sulama işinin ayda 26 kez olmak üzere 7 ay boyunca yapılacağının düzenlendiği görülmüştür. Temmuz ayından geçerli olmak üzere brüt asgari ücret 585,00 YTL olarak belirlenmiş ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak kabul edilse dahi bir işçinin işverene aylık maliyeti 710,78 YTL olmaktadır. Başvuru sahibinin açıklamalarında asgari ücrette temmuz ayında meydana gelecek artışı dikkate almadığı, bu nedenle de açıklamalarının idare tarafından yeterli kabul edilmediği görülmüştür. Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre çalıştırılacak işçilere asgari ücretin altında ücret ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Şikayete konu ihalede teknik şartnamenin F.8 maddesinde de yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin tahakkuk ettirilmiş aylık ücret bordrolarını, bir önceki aya ait aylık sigorta primleri bildirgesi ile sigorta primlerinin ödendiğini gösterir makbuzu, diğer kanuni kesintilerin listesini ve ilgili kurumlara yatırıldığını gösterir makbuzu idareye ibraz edip kanuni yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemedikçe aylık hak edişin düzenlenmeyeceği ve ödeme yapılmayacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeler doğrultusunda yüklenicinin çalıştırılacak işçilere yürürlükte bulunan asgari ücreti ödemek zorunda olduğu; şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı ve başvuru sahibi firmanın genel masraflara ilişkin 10.000 YTL, sözleşme giderlerine ilişkin 14.625 YTL ve firma karı olarak ta 16.095 YTL maliyet öngördüğü dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu kalemlerden asgari ücrette meydana gelecek söz konusu artışı karşılayabileceği, bu nedenle de başvuru sahibi firmanın bu konudaki açıklamalarının idare tarafından yeterli görülmemesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Başvuru sahibi firma arazöz çalıştırılmasına ilişkin açıklamalarında arazöz çalıştırılmasının maliyetinin 75 YTL olduğunu, 7 ay boyunca gündüz çalıştırılacak arazözlerde 34 işçinin, 5 ay boyunca gece çalışacak arazözlerde 24 işçinin çalıştırılacağını, 34 işçinin maliyetinin 166.000 YTL, 24 işçinin maliyetinin ise 84.000 YTL olduğunu beyan ettiği görülmüştür. Bu açıklamalara göre başvuru sahibinin çalıştırılacak işçilere aylık 700,00 YTL ödeme yapılacağını öngördüğü, asgari ücrette temmuz ayında meydana gelecek artışı dikkate almadığı, bu nedenle de açıklamalarının idare tarafından yeterli kabul edilmediği görülmüştür. Ancak yukarıda da yer verilen gerekçeler doğrultusunda teknik şartnamenin F.8 maddesinde ve Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, yüklenicinin çalıştırılacak işçilere yürürlükte bulunan asgari ücreti ödemek zorunda olduğu ve başvuru sahibi firmanın genel masraflara ilişkin 10.000 YTL, sözleşme giderlerine ilişkin 14.625 YTL ve firma karı olarak ta 16.095 YTL maliyet öngördüğünden bu kalemlerden asgari ücrette meydana gelecek söz konusu artışı karşılayabileceği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi firma tarafından arazöz çalıştırılmasına ilişkin öngörülen günlük 75,00 YTL maliyetin piyasa fiyatının aşırı derecede altında olması gerekçesiyle idare tarafından yeterli kabul edilmediği görülmüştür. Başvuru sahibi firmanın arazöz çalıştırılmasının günlük maliyetinin 75 YTL olduğunu beyan etmesine rağmen, buna ilişkin olarak proforma fatura veya sözleşme gibi herhangi bir kanıtlayıcı belge sunmadığı görülmüştür. Bu nedenle açıklamasının bu yönden yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Başvuru sahibi firma çalılık alanda yabani otların temizlenmesi, ağaçlık alanda yabani otların temizlenmesi ve fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanmasına ilişkin açıklamasında nisan ve mayıs aylarında 30 işçinin çalıştırılacağını ve maliyetinin 26.520 YTL olduğunu, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 20 işçinin çalıştırılacağını ve maliyetinin 28.080 YTL olduğunu, eylül ve ekim aylarında 20 işçinin çalıştırılacağını ve maliyetinin 17.680 YTL olduğunu beyan ettiği görülmüştür. Bu açıklamaya göre nisan ve mayıs aylarında çalıştırılacak işçilerin bir aylık maliyetinin 442 YTL olarak, haziran, temmuz ve ağustos aylarında çalıştırılacak işçilerin bir aylık maliyetinin 468 YTL olarak, eylül ve ekim aylarında çalıştırılacak işçilerin bir aylık maliyetinin 442 YTL olarak açıklandığı, çalıştırılacak personele ödenecek ücretin asgari ücretin altında olması nedeniyle açıklamaların idare tarafından yeterli kabul edilmediği görülmüştür. Ancak bu işlerde ayın tamamında çalışılmayıp sadece ayın belli günlerinde çalışma yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda çalıştırılacak işçilere asgari ücretin tamamı yerine çalışacak günlere orantılı olarak ücret ödeneceğinden, başvuru sahibi firmanın bu konudaki açıklamalarının yeterli olduğu, bu konudaki açıklamaların idare tarafından yeterli görülmemesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ayrıca başvuru sahibi firma açıklamasında çalıştırılacak teknik personele ilişkin 17.500 YTL’lik, kontrol aracına ilişkin 12.200 YTL, genel masraflara ilişkin 10.000 YTL, sözleşme giderlerine ilişkin 14.625 YTL ve firma karı olarak ta 16.095 YTL maliyet öngördüğü görülmüştür. Ancak kontrol aracı dışında personelin nakline ve çimlerin taşınması için gerekli araca ve iletişim araçlarına ilişkin bir maliyet öngörülmediğinden firmanın açıklamalarının idare tarafından yeterli kabul edilmediği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından sunulan noter onaylı demirbaş eşya defterinde firmanın çift kabinli kamyonete sahip olduğu görülmüş olup, anılan araç firmanın malı olduğundan ayrıca bir maliyet öngörülmesi gerekmemektedir. Kullanılacak aracın yakıt giderine ilişkin de maliyet öngörüldüğü görülmüştür. İdare tarafından belirtilen iletişim araçlarına ilişkin masrafların ise genel masraflardan ve firma karından karşılanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak başvuru sahibi firmanın çalıştırılacak arazözlere ilişkin kanıtlayıcı belgeleri sunmadığı görüldüğünden idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları yeterli görmeyerek bu firmayı değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi firma olan Altınpark İnşaat Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin ilk önce rakam ile 1.165.350,00 YTL ve yazı ile (birmilyonyüzatmışbeşbinüçyüzelli YTL) olarak yazıldığı, ancak daha sonra rakam olarak yazılan tutarın üzerinin çizildiği, rakam olarak 1.170.810,00 YTL yazıldığı, yazı ile yazılan (birmilyonyüzatmışbeşbinüçyüzelli YTL) ifadesinin değiştirilmediği, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de birinci kalemin ilk önce 49.140,00 olarak yazıldığı, daha sonra üstüne 54.600 yazıldığı, toplam tutara da ilk önce 1.165.350,00 YTL yazıldığı, daha sonra altına 1.170.810,00 YTL yazıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

       Anılan Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması”  başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

       Anılan Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 inci maddesinin ikinci fıkrasında;  “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü yer almaktadır.

       Kanunda yer alan düzenlemeler doğrultusunda başvuru sahibi firmanın teklif mektubunda düzeltme bulunması ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmaması sebebiyle firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. İdare tarafından bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması mevzuata aykırı olmakla beraber, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda anılan firma idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığından bu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul