• Karar No: 2007/UH.Z-2288
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :40
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2288
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sok. No: 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Peykhane Cad. No: 10 Çemberlitaş Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15743
Başvuruya konu ihale:
 2007/17855 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlük ve Bağlı 1.Basamak Sağlık Kuruluşları 560 Kişi İle 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.07.2007 tarih ve 08.12.05.G015/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Müdürlük ve Bağlı 1.Basamak Sağlık Kuruluşları 560 Kişi İle 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.05.2007 tarih ve 15743 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

             İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; işin yürütülmesi aşamasında toplam 13,5 gün resmi ve dini bayram günü olmasına rağmen, işin tanımı ve teknik şartname gereği tüm resmi ve dini bayramlarda personel çalıştırılması gerekmekte olup, idari şartnamenin 26.3 maddesinde bu günlerin ve bu günlerde çalıştırılacak personel sayısına yer verilmediği, bu durumda aşırı düşük teklif sorgulamasının Kanunun temel ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin mümkün bulunmadığı, ihalenin yaptığı hatalı düzenlemeler nedeniyle ihalede rekabetin sağlanmasının söz konusu olamayacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ise, ihale konusu işin, 560 kişi ile teknik şartnamede belirtilen şekli ile 12 aylık malzemeli genel temizlik hizmeti olduğu belirtilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin olarak, işçilere asgari ücret ödeneceği, aylık çalışma gün sayısının 22 olduğu, ayrıca, nakdi olarak günlük brüt 3,63 YTL yol, günlük 3,33 YTL yemek ücretinin işçilere ödeneceği, teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan iş formasının yazlık ve kışlık olmak üzere 2 defa işçilere verileceği, kullanılacak temizlik malzemelerinin ayni olarak teklif fiyata dahil olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

          Diğer taraftan, anılan şartnamenin 48 inci maddesinde, fiyat farkının verileceği, 49 uncu maddesinde ise,  işin süresinin, işe başlama tarihi olan 01.08.2007 tarihinden itibaren 365 gün olduğu ifade edilmiştir.

 

             Yemek, yol, asgari, ücret üzerinden ödeme ve sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı, 6.005.249,38 YTL’dir.

 

              Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamından, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler kapsamında, idarece, ihale konusu işte işçilerin resmi ve dini bayram günlerinde de çalıştırılacağı yönünde düzenlemeye  yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

             Diğer taraftan, idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet tespit çalışmaları kapsamından da, resmi ve dini bayramlarda çalışmaya ilişkin olarak herhangi bir maliyet hesaplamasının yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

             Ayrıca, idarece şikayet başvurusuna verilen 10.05.2007 tarihli cevap yazısında, resmi ve dini bayram günlerinde çalışmanın devam edeceği yününde bir düzenlemeye yer verilmediği belirtilmiştir.

 

             Bu itibarla, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler kapsamında, idarece, ihale konusu işte işçilerin resmi ve dini bayram günlerinde de çalıştırılacağı yönünde düzenlemeye  yer verilmediği, yaklaşık maliyet tespit çalışmaları kapsamından da, resmi ve dini bayramlarda çalışmaya ilişkin olarak herhangi bir maliyet hesaplamasının yapılmadığı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 22 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı 5 isteklinin teklif verdiği ancak iki adet teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

      Adem KAMALI                                  

                                                                                                             Üye 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul