En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2289
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :41
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2289
Şikayetçi:
 Ulusal Temizlik Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı No:66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15624
Başvuruya konu ihale:
 2007/17855 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlük ve Bağlı 1.Basamak Sağlık Kuruluşları 560 Kişi İle 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.11.98.G015/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Müdürlük ve Bağlı 1.Basamak Sağlık Kuruluşları 560 Kişi İle 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temizlik Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15624 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) Tip sözleşmenin “iş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olduğu hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği, anılan düzenlemeler ile idarenin sözleşme tasarısında yer verdiği düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, idarece sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiği,
2 ) 4857 sayılı İş Kanununun 32, 46, 53, 55 inci maddelerindeki düzenlemeler gereğince 7 kadarki raporları, yıllık ücretli izinleri, evlilik, doğum ve ölüm izin sürelerinin, çalışma süresinden sayıldığı, bu nedenle de ücrette herhangi bir kesintinin yapılamayacağı, idari şartnamenin 52 nci maddesi uyarınca da, kanuni izinlerin 5 günü geçmesi durumunda, yüklenicinin izinli olan çalışanının yerine başka bir kişiyi görevlendirmek zorunda olduğu, herhangi bir görevlendirme yapılmadığı takdirde, izinli olunan gün sayısı kadar işçi ücretinin tahakkuktan kesileceği hususuna yer verildiği, bunun firmaya ek bir külfet getirdiği, düzeltici işlemle giderilemeyecek bu aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmetin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, yüklenicinin kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorunda olduğu, yüklenicinin işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almasının zorunlu olduğu, iş sahasında veya çevresinde bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu, ayrıca yüklenicinin, iş yerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorunda olduğu, bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümünün yükleniciye ait olduğu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta, ihale dokümanında sigorta yaptırılması hususunda herhangi bir hükme yer verilmediği belirtilmiştir.

   Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ilişkin 31 no’lu dipnotta, “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabilecektir.

 

Ayrıca, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin düzenlemesinde de, sigorta masraflarının da bu masraflar dahilinde olduğuna yer verilmemiş ve ihaleye teklif vermeyen ve “istekli olabilecek” sıfatını haiz şikayetçi tarafından da, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde ihale dokümanına yönelik olarak tereddütlü hususlarla ilgili idareden açıklama isteme hakkının da süresi içerisinde kullanılmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece işe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu, hususuna yer vermesine karşılık, bu düzenleme kapsamında, ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerini belirtmemesinin, anılan mevzuat hükümlerine aykırı olmasına karşılık, iş yerinin sigortalatılmasına ilişkin ihale dokümanında yer verilen düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabileceğinden, söz konusu aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 52 nci maddesinin son fıkrasında, hastalık, ölüm, doğum, evlilik ve yıllık v.b. kanuni izinlerin 5 günü geçmesi halinde, yüklenicinin, izinli olan çalışanının yerine başka bir kişiyi görevlendirmek zorunda olduğu, herhangi bir görevlendirme yapılmadığı takdirde, izinli olunan gün sayısı kadar işçi ücretinin tahakkuktan kesileceği, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

             Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde ise, ihale konusu işin, 560 kişi ile teknik şartnamede belirtilen şekli ile 12 aylık malzemeli genel temizlik hizmeti olduğu belirtilmiştir.

 

 İşçilerin yıllık iznine ilişkin hak ve yükümlülükleri 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” hükmüne yer verilmiş olup, şikayet konusu ihalede, teklif verme aşamasında istihdam edilecek personelin kimler olacağı ve bunların yüklenicinin bünyesinde daha önce çalışıp çalışmadığının belli olmadığı ve İş Kanununda işçilerin yıllık izin sürelerinin çalıştıkları yıla göre belirlendiği, diğer taraftan, iş süresi boyunca kaç işçinin yıllık izin kullanacağının önceden bilinemeyeceği, çeşitli nedenlerle işçilerin değiştirilmesi durumunun ortaya çıkması halinde ise, yeni alınacak işçilerin çalışma sürelerine göre ayrı ayrı yıllık ücretli izin haklarının doğacağı hususları ve işçilerin kullanacakları toplam yıllık izin sürelerinin ne kadar olacağının önceden  belirlenmesi mümkün bulunmadığı, bu nedenle de, anılan hususlardan doğacak maliyetlerin önceden tespit edilerek isteklilerce teklif fiyatlarına yansıtılmasının mümkün bulunmadığı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiasının yerinde görülmemiştir.

 

Aynı şekilde idarece, doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler gibi durumlarda da, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının sağlanması amaçlansa da, anılan durumların ihtimale dayalı olduğu, önceden gerçekleşip gerçekleşmeyeceklerinin belirlenemeyeceği ve bu nedenle de, anılan durumlara ilişkin maliyetlerin isteklilerce tam ve kesin olarak tespit edilerek, teklif fiyatlarına yansıtılmasının mümkün bulunmadığı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 22 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı 5 isteklinin teklif verdiği ancak iki adet teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

      Adem KAMALI                                  

                                                                                                             Üye 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul