En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2291
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :43
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2291
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 274.1
Başvuruya konu ihale:
 2003/100716 ve 2004/193690 İKN’li Gece Vardiyası Personelinin Taşınması İşi ihaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.12.01.0199/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nce 29.12.2003 ve 27.12.2004 tarihlerinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gece Vardiyası Personelinin Taşınması İşi” ihalelerine ilişkin olarak Başkanlık İstemi´nde, 29.05.2007 tarih ve 274.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu hususunun belirtildiği, düzenlenen 01.06.2007 tarih ve 08.12.01.0199/2007-40 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 04.06.2007 tarih ve 2007/AK.H-1201.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden iddiaların yerinde bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle; Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nin yapmış olduğu personel taşıma ihalelerinin en düşük fiyat esasına göre yapılmasına rağmen her defasında en yüksek fiyatlarla Koçlar Turizm isimli şirkete verildiği, göstermelik yapılan ihalelerin iptal edilerek aynı firmaya yüksek fiyatla iş yaptırıldığı veya ihalesiz olarak iş verildiği, 2003 ve 2004 yıllarında adı geçen hastanenin dolandırıldığı, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki ihaleler arasındaki fiyat farkının çok fazla olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

            İddia kapsamındaki ihaleler incelendiğinde, 2003 yılına ait personel taşınması işi ihalesinin 16.12.2002 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 2003 yılındaki ihalenin 4734 sayılı yasa kapsamında yapılmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesine göre Kurum’un görev ve yetkileri arasında 4734 sayılı yasa kapsamında olmayan ihaleleri inceleme yetkisi bulunmadığından söz konusu ihalenin incelenmesi imkânı yoktur.

 

Söz konusu idare tarafından yapılan 2003/100716 İhale Kayıt Numaralı “2004 Yılı Gece Vardiyası Personelinin Taşınması İşi” ihalesinin 29.12.2003 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği belirlenmiştir.  

 

İhale komisyon kararına göre ihaleye verilen 2 geçerli teklif verildiği, Köker Ltd. Şti.’ne ait teklifin belge eksikliği sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve en avantajlı teklif sahibi olarak Koçlar Ltd. Şti.’nin belirlendiği tespit edilmiştir. İhaleye geçerli teklif veren her iki isteklinin teklif tutarlarının yaklaşık maliyet tutarından düşük olduğu görülmüştür.

 

İhale konusu işin, teknik şartnamede belirlenen güzergâhlarda yapılacak toplam 4380 seferden oluştuğu görülmektedir. İdare tarafından yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, aralarında ihale üzerinde kalan firma olan Koçlar Ltd. Şti.’nin de bulunduğu dört firmadan alınan tekliflerin yaklaşık maliyet cetvelindeki tabloda kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu tabloda ayrıca Ticaret Odası’ndan alınan fiyat ile önceki yıllarda yapılmış ihalelerdeki sözleşme bedellerinin TEFE’ye ve Dolar endeksine göre güncelleştirilmiş hallerinin de yer aldığı ve tüm bu tutarların ortalamasının alındığı görülmüştür. İdare tarafından, yaklaşık birim maliyet için, yukarıda bahsedilen kalemlerin ortalaması alınarak bulunan tutarın değil daha yüksek bir tutarın kullanıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyet Hesabında Esas Alınacak Fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” hükmü ile; 

 

Aynı Yönetmeliğin “Fiyat Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinde; “Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.”, hükmü mevcuttur.

 

İdare tarafından Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyasında, yaklaşık maliyet hesabında kullanılacak fiyatlar için yapılan araştırma sırasında kişi ve kuruluşlara yazılan yazı ile bu yazıya cevap olarak gönderilen fiyat bildirimleri veya proforma faturaların bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde bulunan ve Koçlar Ltd. Şti. dışında kalan diğer üç özel şirket ile Ticaret Odası tarafından teklif edilen tutarların, Koçlar Ltd. Şti.’nin teklif tutarından daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bunun dışında, Koçlar Ltd. Şti. firmasına ait teklif tutarının, idare tarafından bulunan ancak yaklaşık maliyet birim fiyatı olarak kullanılmayan ortalama birim maliyete yakın olmakla birlikte üzerinde olduğu da müşahede edilmiştir. Daha önce de değinildiği gibi geçerli teklif sayısı iki olan ihalede Koçlar Ltd. Şti.’nin teklifi en düşük teklif konumunda ve yaklaşık maliyetin altındadır. Ancak, yaklaşık birim fiyat tutarı olarak yaklaşık maliyet hesap cetvelinde idare tarafından hesaplanan fakat kullanılmayan ortalama tutarın kullanılmış olması halinde, Koçlar Ltd. Şti.’nin teklif cetvelinde bulunan birim fiyat tutarının, yaklaşık birim fiyat tutarının üzerinde olacağı anlaşılmaktadır. 

 

İddia kapsamındaki diğer ihalenin, 2004/193690 İhale Kayıt Numaralı “2005 Yılı Gece Vardiyası Personelinin Taşınması İşi” olduğu ve 27.12.2004 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

 

İhale komisyon kararına göre, ihaleye verilen 10 geçerli tekliften dördünün çeşitli sebeplerle değerlendirme dışı bırakıldığı ve en avantajlı teklif sahibi olarak Onursal Ltd. Şti.’nin belirlendiği tespit edilmiştir. İhalede yer alan Koçlar Ltd. Şti.’nin teklifinin, dört isteklinin değerlendirme dışı kalmasından dolayı, altıncı en düşük teklif olduğu belirlenmiştir. 

 

İhale konusu işin, teknik şartnamede belirlenen güzergâhlarda yapılacak toplam 2555 seferden oluştuğu görülmektedir. İdare tarafından yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, aralarında Koçlar Ltd. Şti.’nin de bulunduğu beş firmadan alınan tekliflerin yaklaşık maliyet cetvelindeki tabloda kullanıldıkları görülmüştür. Söz konusu tabloda ayrıca Ticaret Odası’ndan alınan fiyat ile önceki yıllarda yapılmış ihalelerdeki sözleşme bedellerinin TEFE’ye ve Dolar endeksine göre güncelleştirilmiş hallerinin de yer aldığı ve tüm bu tutarların ortalamasının alındığı belirlenmiştir. İdare tarafından yaklaşık birim maliyet için yukarıda bahsedilen kalemlerin ortalamasının alınması sonucu bulunan tutarın kullanıldığı görülmüştür. İdare tarafından Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyasında, yaklaşık maliyet hesabında kullanılacak fiyatlar için yapılan araştırma sırasında kişi ve kuruluşlara yazılan yazı ile bu yazıya cevap olarak gönderilen fiyat bildirimleri veya proforma faturaların bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

 

İhaleye katılan isteklilerin teklifleri incelendiğinde, değerlendirmeye alınan altı istekliden beşinin yaklaşık maliyetin altında teklif verdiği, yalnızca Koçlar Ltd. Şti.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin yaklaşık maliyete göre çok düşük olduğu ve idare tarafından Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgelerden, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı görülmesine rağmen, ihalenin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Yaklaşık maliyet cetveli hesap tablosundaki 1999-2003 arasındaki geçmiş yıllara ait ihalelerin sözleşme bedellerinin güncelleştirilmiş halleri karşılaştırıldığında, 2001 yılındaki ihale bedelinin 1999 ve 2000 yıllarındaki ihale bedellerinden çok düşük kaldığı, 2003 yılındaki ihale bedelinin ise önceki yıllara nispeten çok fazla olduğu ve yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda 2004 yılındaki ihale bedelinin evvelki yıllara nazaran oldukça düşük kaldığı gözlemlenmiştir.

 

2004 yılı ihalesindeki sefer sayısının 4380, 2005 yılı ihalesindeki sefer sayısının 2555 olduğu, her ne kadar servis araçlarının yapacağı mesafeler belirlenmemişse de teknik şartnamelerdeki güzergâh kalemleri sayısında farklılıklar bulunduğu; teknik şartnamelerin 1 inci maddelerinde yer alan bilgiye göre, 2004 yılı ihalesinde görev yapması istenen araç sayısının 12, 2005 yılı ihalesinde görev yapması istenen araç sayısının ise 7 olduğu müşahede edildiğinden, birim fiyatlar arasında farklar olabileceği neticesine varılmaktadır. Söz konusu ihalelerin farklı zamanlarda yapılması ve farklı koşullara sahip olması nedeniyle bu ihalelerdeki fiyatların her yıl düzenli bir endekse bağlı olarak artmasının beklenemeyeceği, günün ve ihalenin koşullarına bağlı olarak fiyatlarda artış veya eksilişlerin olabileceği sonucuna ulaşılsa da, 2003 yılındaki ihalenin yaklaşık maliyetinde ve ihale bedelinde görülen artış dikkate değerdir.

 

Sonuç olarak, 29.12.2003 tarihinde yapılan “2004 Yılı Gece Vardiyası Personelinin Taşınması İşi” ihalesinde, idarece bulunan ortalama birim fiyat tutarının yaklaşık maliyet hesabında kullanılmaması nedeniyle yaklaşık maliyetin olması gerekenden daha yüksek bir tutar olarak hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1.                  Raporda mevzuata aykırılığı tespit edilen 2003/100716 İKN’li ihalenin yaklaşık maliyetinin mevzuata aykırı bir şekilde hesap edilmesi sebebiyle, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

2.                  2004/193690 İKN li ihale ile ilgili iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul