• Karar No: 2007/UH.Z-2292
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :44
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2292
Şikayetçi:
 On İlaç Sağlık Hizm. İnş. Elek. Gıda Ürün. Bil. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd Şti. A.T.B. Sit. C Blok No:70 Y.Mahalle-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TSK Reh.ve Bak. Mrk. Başkanlığı, Bilkent Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17982
Başvuruya konu ihale:
 2007/26623 İhale Kayıt Numaralı “TSK Reh. ve Bkm. Mrk. Binalarının Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.13.56.G012/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TSK Reh.ve Bak. Mrk. Başkanlığı’nca 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TSK Reh. ve Bkm. Mrk. Binalarının Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaç  Sağlık  Hizm.  İnş. Elek. Gıda Ürün.  Bil. Tem.  Hizm. San. Tic. Ltd Şti.’nin 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.06.2007 tarih ve 17982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, tekliflerinin aşırı düşük olarak belirlendiği, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmediğinden değerlendirme dışı bırakıldıkları, tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarında giysi bedeli ve sarf malzeme gideri için proforma fatura sundukları, kendi teklifleri ile ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifleri arasında büyük fark olduğu, firmalarının 4 dönemdir kar gözetmeksizin Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören gaziler için hizmet verdiği, firmalarının teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmemesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

          

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

              İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personel sayısı 42 kişidir ve toplam gün sayısı 11 gündür. Mesai yapılacak toplam gün sayısı 354 dür. Hafta içi ve hafta sonu çalışacak personel sayısı 56.4 maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca işçilere yüklenici temizlik hizmetlerinde istihdam ettiği her personele mevsim şartlarına ve görevlerine uygun iş elbiseleri (iki çift yazlık ayakkabı, iki adet elbise ile iki çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise) ayni olarak verilecektir.

a) 12 aylık asgari yol bedeli (günlük olarak brüt 4.41 YTL) x (26 gün)

b) 12 aylık yemek bedeli (günlük olarak brüt 2,97 YTL) x (26 gün)

işçilere nakden işçi ücretiyle ödenecek ve bordrosunda gösterilecektir. Yüklenici proje müdürüne asgari ücretin % 300 ü, housekepeer asgari ücretin % 200 ü, ekip şefi asgari ücretin % 100 ü maaş teklif fiyata dahildir.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 olarak teklif fiyata dahildir.

26.6.Temizlik ile ilgili kimyasal malzemeler idare tarafından sarf malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili dahil), yol, yemek gideri ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve temizlik malzeme giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 1.185.745,71 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetinin asgari işçilik maliyeti (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili dahil), giysi, yol, yemek, temizlik malzeme gideri, kardan oluştuğu görülmüştür.

                

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında; asgari işçilik maliyeti, giysi, temizlik sarf malzeme giderine ilişkin fiyat analizinin yer aldığı, kıyafet bedeli olarak 0,98 kuruş, temizlik sarf malzeme gideri için 0,03 kuruş olmak üzere toplam teklifinin yaptığı açıklamaya göre 1.185.746,72 YTL olması gerektiği halde isteklinin teklifinin 1.185.746,00 YTL olduğu, isteklinin giysi ve temizlik malzeme gideri için teklif mektubu sunduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin 1.185.746,00 YTL olduğu, asgari işçilik maliyetin 1.185.745,71 YTL olduğu, giysi ve temizlik malzeme gideri için geriye 0,29 kuruş kaldığı, bu miktarla 98 kişinin giysi ihtiyacı ve 12 aylık temizlik malzeme giderinin karşılanması mümkün olamayacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.    

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul