• Karar No: 2007/UH.Z-2293
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :45
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2293
Şikayetçi:
 Ser-Taş İnşaat Taah. Tic. San. Ltd. Şti. Konur Sokak No:39/12 Kızılay-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mahallesi Esko İş Merkezi AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17327
Başvuruya konu ihale:
 2007/47250 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Mücavir Alan Sınırları Dahilindeki Park, Çevre Düzenlemeleri, Refüjler, Futbol Sahaları, Mesire Alanları, Havuzlar ve Kaldırımlardaki Yeşil Alanların Bakım Onarımı Sulanması, Temizliği, Sıhhi Tesisat ve Elektrik Tesisat Arızalarının Tamiri, Mevcut Makine ve Ekipmanların Bakım Onarım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.13.22.G012/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Belediyesi Başkanlığı’nca 04.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Mücavir Alan Sınırları Dahilindeki Park, Çevre Düzenlemeleri, Refüjler, Futbol Sahaları, Mesire Alanları, Havuzlar ve Kaldırımlardaki Yeşil Alanların Bakım Onarımı Sulanması, Temizliği, Sıhhi Tesisat ve Elektrik Tesisat Arızalarının Tamiri, Mevcut Makine ve Ekipmanların Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ser-Taş  İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.06.2007 tarih ve 17327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)Söz konusu ihale ilişkin idareye yaptıkları şikayet başvurusunun reddedildiği, teklif birim fiyat cetvelinin 21 inci sırasında yer alan “arazözle su nakline” ait ihale dokümanında mevcut birim fiyat tarifinde suyun dolum yerinden alınarak sulama bölgesine taşınmasına, ayrıca birim fiyat cetvelinin 30 uncu sırasında yer alan “atık nakli” başlıklı birim fiyat tarifinde makine ile çim biçme, ot biçme, çapalama, yabani ot temizliği, süpürme ve çevre temizliği sonucu çıkan atıkların çöp döküm sahasına taşınması ifadelerinde dolum yeri ile sulama bölgesi arasındaki mesafe ile çöp döküm sahasının mesafesi hakkında da hiçbir bilgi bulunmadığından teklif fiyat oluşturulmasında tereddüde düşüldüğü,

 

            2)Teklifi oluşturan ve birim fiyat cetvelinin 37 nci sırasında yer alan “sıhhi tesisat arızalarının yapılması” ile ilgili gerek duyulacak kazı işlerinin birim fiyata dahil olup olmadığına ait ihale dokümanında bilgi bulunmadığı,

 

            3)Kamu İhale Genel Tebliğinde istenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenir hükmüne rağmen teklif cetvelinin 36 ve 37 nci sıralarında yer alan toplam yaklaşık maliyetin % 0,5 veya % 1 ine tekabül eden olabilecek ve hatta beklide hiç gerçekleşmeyecek soyut ve ihtimale dayalı elektrik ve sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi ile ilgili anahtar personel olarak elektrik teknikeri ve makine teknikerinin istenilmesinin Tebliğ hükümlerine aykırı olduğu,

 

            4)İhale dokümanının standart formlarında iş deneyim belgesi olarak yüklenici iş bitirme ve iş durum belgelerinin örneklerinin verildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ise iş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme) olarak belirlendiği, bu nedenle idarenin iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin standart formlarını ihale dokümanına eklememesi sonucu iş denetleme ve iş yönetmeye sahip firmaların ihaleye katılımlarının engellendiği,

 

            5)İhale dokümanı eki teknik şartnamenin 11 inci maddesinin (a) fıkrasında; “yüklenicinin hak edişine esas faturasının tahakkuk ettirdiği aya ait ücret, fazla mesai, ne kadar hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödendiğine dair bordrolarını….ayda bir Müdürlüğümüze ibraz etmek zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde ise çalıştırılacak personelin ne kadar fazla mesai, ne kadar hafta tatili, ne kadar genel tatil yapacağına dair bir düzenleme bulunmadığı bu nedenle teklif fiyat oluşturulmasında tereddüt oluştuğu, idarenin cevabından söz konusu işin yapımla ilgili bir hizmet alımı olmadığı hem de personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığının anlaşıldığı, idarenin cevabı ile ihale dokümanı teknik şartnamesinde yazılı hükümlerin taban tabana zıtlıklar oluşturduğu, söz konusu ihalenin idaresine özel bir hizmet alımı ihalesi olduğunun ortaya çıktığı, örneğin; 8 adet traktör, 4 adet sulama tankeri, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet servis minibüsü istenildiği halde teknik şartnamenin personel ve sayısı başlıklı maddesinde “söz konusu hizmet işinin ifasında en az 3 adet şoför” istenilmesinin toplam 15 adet motorlu aracın yapacağı işlerin 3 adet şoförle nasıl yapılacağının anlaşılamadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin 21 inci sırasında arazözle su naklinin miktarının 25.443,00 ton olarak yer aldığı,

 

            Birim fiyat tariflerinde arazözle su naklinin “sulama suyunun arazöz tarafından dolum yerinden alınarak sulama bölgesine taşınması için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayiatı, makine araç-gereç giderleri ile her türlü yükleme boşaltma müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil su temini hariç olmak üzere 1 ton suyun arazözle taşınmasıdır.” düzenlemesi ile,

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin 30 uncu sırasında atık naklinin miktarının 42.768,00  ton olarak yer aldığı,

 

            Birim fiyat tariflerinde su naklinin “makine ile çim biçme,  tırpanla ot biçme, çapalama, yabani ot temizliği yaprak temizliği, süpürme ve çevre temizliği sonucu çıkan atıkların çöp döküm sahasına taşınması için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayiatı, makine araç gereç giderleri ile her türlü yükleme taşıma boşaltma müteahhit karı ver genel giderler karşılığı dahil 1 ton atık maddenin taşınması karşılığı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

            “13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

            13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

            13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

            13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İdarenin şikayetçiye verdiği cevapta belediye şehir merkezinin büyük yüz ölçümüne sahip olmadığı ve değişik yerlerde su dolum noktalarının bulunduğu, en yakın mesafenin tercih edilerek hesaplamanın yapılacağının bildirildiği, teklif verecek isteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini gezerek bu hesaplamayı yapabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin 37 nci sırasında sıhhi tesisat arızalarının yapılması işinin yer aldığı, miktarının 270 adet olarak belirlendiği görülmüştür.

           

            Birim fiyat tariflerinde sıhhi tesisat arızalarının yapılması; “Daha önce sıhhi tesisatı döşenmiş parklarda oluşabilecek her türlü sıhhi tesisat arızaların tamiratının yapılması ve su motorlarının bakımı kontrolü ve tesisatın işlerliğini sağlamak, varsa arızaları ile ilgili önlem alınması ve idareden sağlanacak sıhhi tesisat malzemeleri (boru, dirsek, nipel, vs..) ile küçük arızaların derhal giderilmesi için her türlü işçilik ve yüklenici karı dahil 1 adet fiyatıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İdarenin şikayetçiye verdiği cevapta birim fiyat tarifinde kazı işleri nin fiyata dahil olmadığı, çünkü şehrin sulama sisteminin otomasyonla, pop-up sprinklerle ve damlama hortumlarıyla yapıldığından sıhhi tesisat arızalarında bahsedilen arızaların bu sistemle oluşabilecek olan toprak üstü arızaları olduğunun bildirildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı maddesinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı alt maddesinde;  Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

          Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

          İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir. …….” hükmü yer almaktadır.

           

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde; “İstekli aşağıdaki akademik eğitimleri ve mesleki deneyim süreleri belirtilen anahtar teknik personeli ihale tarihinden önce işe almış ve ihale tarihi itibariyle kendi bünyesinde bulunduruyor olacaktır.

Adedi                     Mesleki ünvanı         Deneyim süresi

1                            Ziraat Mühendisi          3 yıl

1                           Ziraat Teknikeri             3 yıl

1                           Makine Teknikleri         3 yıl

1                          Elektrik Teknikeri          3 yıl

 

Anahtar teknik personelin isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiği veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile kamuda geçen deneyim süresini hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile, anahtar personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kayıt olması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu işin tanımını Belediye mücavir alan sınırları dahilindeki park, çevre düzenlemeleri, refüjler, futbol sahaları, mesire alanları, havuzlar ve kaldırımlardaki yeşil alanların bakım onarımı, sulanması, temizliği, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat arızalarının tamiri, mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımı işi olduğu, işin kapsamında elektrik işleri ve makine işleri olması nedeniyle  Makine Teknikleri ve  Elektrik Teknikeri anahtar personel istenilmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.        

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

“…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

…” hükmü ile,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak;

a) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/H),

b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/H),

  c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

1- Denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunan görevlilere iş denetleme veya iş yönetme belgesi (standart form KİK034.0/H, KİK035.0/H),

2- Yüklenici bünyesinde denetim faaliyetinde bulunanlara iş denetleme belgesi,

  3-Yüklenici bünyesinde yönetilen işlerle ilgili olarak, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde müdür olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere iş yönetme belgesi,

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu işin tanımını Belediye mücavir alan sınırları dahilindeki park, çevre düzenlemeleri, refüjler, futbol sahaları, mesire alanları, havuzlar ve kaldırımlardaki yeşil alanların bakım onarımı, sulanması, temizliği, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat arızalarının tamiri, mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımı işi olduğu, söz konusu işin yapımla ilgili hizmet işi olmadığı bu nedenle ihale dokümanında iş denetleme ve iş yönetme belgelerine ait standart formların verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1.Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri ile bu hizmet işinde çalıştıracağı her türlü personel ve hizmetin ifasında kullanılacak her türlü makine ve ekipmana ait tüm giderler yükleniciye aittir.

26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca,……teklif fiyata dahildir.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin 11 maddesinin (a) bendinde; “Yüklenici Belediyemiz parklarında çalıştırdığı işçilerin hak edişlerine esas faturasını tahakkuk ettirdiği aya ait aylık ücret, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödendiğine dair imzalı bordrolarını ayda bir Müdürlüğümüze ibraz etmek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu iş personele dayalı bir iş olmamakla beraber personel çalıştırılacağı ve  çalışan personelin ücretinin yüklenici tarafından ödeneceğinin açık olduğu, idarece teknik şartnamede genel bir düzenleme yapıldığı, yüklenicinin çalıştırdığı personelin ücretini ödediğine ilişkin imzalı bordroları ayda bir idareye sunmasının istenilmesinde mevzuata aykırılık görülmediği gibi başvuru sahibinin 8 adet traktör, 4 adet sulama tankeri, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet servis minibüsü istenildiği halde teknik şartnamenin personel ve sayısı başlıklı maddesinde “söz konusu hizmet işinin ifasında en az 3 adet şoför” istenilmesinin toplam 15 adet motorlu aracın yapacağı işlerin 3 adet şoförle nasıl yapılacağının anlaşılamadığı iddiasında ise idarece söz konusu işte kullanılacak gerekli araçların istekli tarafından temin edilmesinin istenildiği, bu araçların kullanılması için en az 3 adet şoför istenildiği ve bu araçların aynı anda kullanılamayacağı da göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul