• Karar No: 2007/UH.Z-2295
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :47
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2295
Şikayetçi:
 Polimatik Temiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ordu Caddesi No:69 ERZİNCAN
 İhaleyi yapan idare:
 Erzincan Belediyesi, Bahçelievler Mah. Halitpaşa Cad. No:1 ERZİNCAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16129
Başvuruya konu ihale:
 2007/49764 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere 60 Adet Vasıfsız İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.12.35.0198/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce 18.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere 60 Adet Vasıfsız İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Polimatik Temiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Yamanlar Ltd. Şti. firmasının dosyasında vermiş olduğu teklif fiyatında geçici teminat mektubunun yetersiz kaldığından elendiği;

 

Budak Ltd. Şti. firmasının dosyasında, idari şartnamenin 7.3.2. Makine ve Tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerle ilgili maddesinde belirtilen yüklenicinin kendi malı olması halinde aracın tescil belgesi ve trafik tescil belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, kiralık olması halinde işin bitim tarihine kadar kiralandığını gösterir noter tasdikli sözleşmesi ile noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi belgelerinden yalnızca yapı araçları taahhütnamesinin bulunduğu,

 

2) İhale komisyonu tarafından Budak Ltd. Şti. firmasının teklifinin yeterli görüldüğü ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi Budak firmasının üzerinde bıraktığı, en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak firmalarının belirlendiği,

İdari şartnamenin 48.1 maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği, işçilik hesaplamasında fiyat farkı verilmeyecek ihalelerde 2007 yılı 2. altı aya ilişkin hesaplama tablosuna göre hesaplama yapılması gerektiği,

 

İhale komisyonunun Budak firmasını elemeyip teklifini geçerli saydığı, ancak Budak firmasının teklifinin idari şartnamenin 26. maddesinde belirtilen masraflar dikkate alınmadan hesaplandığı ve bu firmanın teklifinin işçilik maliyetini dahi karşılayamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “7.3.2 Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” maddesinde, “İstekli, ihale konusu işi yerine getirmek için idarece aşağıdaki nitelik ve sayısı belirtilen araçları işin süresi boyunca çalıştırmak zorundadır. Araçlar için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Araçların K1 yetki belgeleri olacaktır. Yüklenicinin kendi malı olması halinde aracın tescil belgesini ve trafik tescil belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini, kiralık olması halinde işin bitim tarihine kadar kiralandığına dair noter tasdikli kira sözleşmesini getirmek zorundadır. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir (Yapı araçları taahhütnamesi). Araçların tüm yedek parça ve arıza giderleri yükleniciye ait olup yakıtı idare tarafından karşılanacaktır. 1 Adet iş makinesi (90 hp) veya daha fazla güçte, 2004 model ve yukarısı, operatör dahil. 1 Adet binek otomobil 5 adet oturma yeri olan 4 kapılı, klimalı, airbag’li, ABS’li, 2004 model ve yukarısı, şoförsüz.” düzenlemesinin yer aldığı,  bu düzenlemede yer alan “Araçların K1 yetki belgeleri olacaktır.” ifadesinin daha sonra zeyilname düzenlenerek kaldırıldığı, Budak Tem. İlaçlama Gıda Özel Güvenlik ve Koruma Bilgisayar ve Yazılım Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında anılan düzenlemeye ilişkin olarak 04816 yevmiye numarası ile Erzurum 4. Noterliğinden onaylı yapı araçları taahhütnamesi sunmuş olduğu  ve bu nedenle anılan idari şartname düzenlemesinde yer alan “Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir (Yapı araçları taahhütnamesi).” ifadesi uyarınca söz konusu isteklinin teklifinin bu düzenlemeye uygun olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün son paragrafında “16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde de “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

             Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “Kazıyıcı-Yükleyici Teknik Şartnamesi” kısmının 10. maddesinde “Aracın çalışma süresi 6 aydır. Haftalık çalışma süresi, resmi tatil günleri hariç haftada altı gündür. İhtiyaç halinde araçlar ulusal bayramlar, genel tatiller ve hafta tatillerinde de çalıştırılabilirler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan teknik şartname düzenlemesi ile idari şartnamenin “7.3.2 Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” maddesinde yer alan “Araçların tüm yedek parça ve arıza giderleri yükleniciye ait olup yakıtı idare tarafından karşılanacaktır. 1 Adet iş makinesi (90 hp) veya daha fazla güçte, 2004 model ve yukarısı, operatör dahil. 1 Adet binek otomobil 5 adet oturma yeri olan 4 kapılı, klimalı, airbag’li, ABS’li, 2004 model ve yukarısı, şoförsüz.” düzenlemesinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen iş makinesinin istekli tarafından operatörü ile birlikte temin edileceği ve iş makinesi ile birlikte operatör masraflarının da istekliye ait olacağı, bu nedenle ulusal bayramlar, genel tatiller ve hafta tatillerinde çalıştırılabileceği düşünülen iş makinesi ile birlikte operatörün de çalıştırılacağı, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan yukarıda belirtilen düzenlemesine göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, söz konusu teknik şartname ve idari şartname düzenlemelerine göre ise ulusal bayramlar, genel tatillerde çalıştırılabileceği öngörülen operatörün sayısının belli olduğu ancak ihale dokümanı kapsamında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışılacak gün sayısının belirtilmemiş olduğu,

 

Bu nedenle, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında asgari işçilik maliyetinin sağlıklı olarak tespit edilmesinin olanaklı olmadığı ve tekliflerin idare tarafından sağlıklı şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı düşünülmekte olup, 60 işçi için hesaplanacak asgari işçilik maliyetinin 319.287,85 YTL ve 60 işçiye ek olarak makine operatörünün de çalıştırılacağı göz önüne alınarak hesaplanacak asgari işçilik maliyetinin de 324.609,31 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetine ek olarak çalıştırılacağı öngörülen araçların da maliyetleri göz önüne alındığında ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedel olan 324.670,25 YTL’nin bu giderleri karşılayamayacağı hususu da dikkate alındığında, bahsedilen aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul