• Karar No: 2007/UH.Z-2296
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :48
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2296
Şikayetçi:
 Ümit Temizlik İnş.Tur. Gıda Tarm. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti., SSK İş Merkezi Turizm Caddesi No:16 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Zafer Mah. Dsi Yanı A.Kadir Üçyıldız Huzurevi Hizmet Binası No:5 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16568
Başvuruya konu ihale:
 2007/43585 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.12.77.0182/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ümit Temizlik İnş.Tur. Gıda Tarm. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.06.2007 tarih ve 16568 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin belgeler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin 29 personel ile yapılacağı düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“26.3. Ayrıca, istekli tarafından personele yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu giderlerin günlük brüt tutarı ; Yol 1,80 YTL ve Yemek 2,50 YTL´dir. Çalışacak personele l aylık (26 günlük) yol ücreti ve 1 aylık (26 günlük) yemek ücreti ödenecektir. Giyecek bedeli ayni olarak ödenecektir.

 

- Bakım ve Temizlik Hizmetinde Çalışacak Personel Kıyafeti;

Üniforma (27 Takım); Pantolon ve ceketten oluşur. Hakim yaka, alpaka kumaştan, 5 düğmeli, idarenin belirleyeceği renk ve şekilde olacaktır.

Terlik (27 Çift); Önü kapalı, su geçirmez, poliüretan taban ve üst kısmı delikli, idarenin belirleyeceği renk ve şekilde olacaktır.

 

- Aşçılık Hizmetinde Çalışacak Personel Kıyafeti;

Üniforma (2 Takım) ; Pantolon ve ceketten oluşur. Hakim yaka, alpaka kumaştan, 8 düğmeli, idarenin belirleyeceği renk ve şekilde olacaktır.

Kep ( 2 Adet); Alpaka kumaştan, gemi biçiminde, kenar kısmı biyeli olacaktır.

Fular( 2 Adet); Üçgen şeklinde ve terikoton kumaştan olacaktır.

Terlik( 2 Çift); Önü kapalı, su geçirmez, poliüretan taban ve üst kısmı delikli, idarenin belirleyeceği renk ve şekilde olacaktır.

Önlük( 2 Adet ); Boyundan askılı, ön göğsü diz kapağa kadar kapatacak şekilde, önden arkaya doğru belden bağlamalı, alpaka kumaş yada PVC olacak.

 

26.3.1. Çocuk Yuvalarında Bakım hizmetinde çalıştırılacak personel (20 Kişi) en az Lise ve Dengi Okul mezunu olacaktır. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ve Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 28.12.2005 tarihinde imzalanmış olan "Eğitimde işbirliği Protokolü" çerçevesinde alman eğitimle, bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okullar mezunlarına, brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

 

26.3.2. Özel Hizmet alımı yoluyla aşçı olarak çalıştırılacak kişilerin (2 Kişi) vasıflı (bonservis, sertifika, diploma, ustalık belgesi) eleman olması kaydıyla yürürlükte bulunan asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

 

26.3.3. 4857 Sayılı İş kanununun 47.Maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri yaptırılacak çalışma; 10 günlük ve 29 işçiyi kapsamaktadır.

 

26.4.        Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5.        Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Aksaray Sigorta İl Müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilen yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış sigorta risk prim oranı: yüzde üç (%
3 ) ´tür.”
düzenlemesi,

 

“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 nci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.07.2007- 31.12.2007 tarihleri arasında 6 ay olduğu düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Malzeme ve araç gereçle ilgili hususlar” başlıklı maddesinde kullanılacak temizlik malzemesinin cinsi ve miktarları belirtilmiştir.

 

Anılan düzenlemeler çerçevesinde giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet,

 

Vasıflı eleman

Asgari ücretin %30 fazlası

22 kişi

140.068,71

YTL

Vasıfsız eleman

Asgari ücret

7 kişi

35.588,27

YTL

 

Resmi tatilde fazla ödeme (Çalışılacak gün sayısı 10)

Vasıflı eleman

220 gün

22 kişi

6.793,47

YTL

Vasıfsız eleman

70 gün

7 kişi

1.662,63

YTL

 

TOPLAM

184.113,08 YTL

 

Olmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde 3 istekliden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Çağrı Tem. Med. A.Ş.’nin giyim bedeli olarak 29 personel için toplamda 1,00 YTL, temizlik malzemesi olarak da toplam 1,00 YTL fiyat teklif ettiği anlaşılmıştır. İdari şartnamede istenilen giyecek ve temizlik malzemelerinin mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışı çerçevesinde bu fiyatlardan temin edilmeyeceği düşünüldüğünden şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Uğur Petrol Ürünleri Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim bedeli olarak 29 personel için toplamda 1,00 YTL, temizlik malzemesi olarak da toplam 1,50 YTL fiyat teklif ettiği anlaşılmıştır. İdari şartnamede istenilen giyecek ve temizlik malzemelerinin mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışı çerçevesinde bu fiyatlardan temin edilmeyeceği göz önüne alındığında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Emre Hizmet Org. Ltd. Şti.’nin giyim ve temizlik malzemesi hariç teklif fiyatı 182.543,62 YTL dir. Bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edilmiştir.  Asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklif sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul