En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2297
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :49
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2297
Şikayetçi:
 Çağ Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekilleri, Av.Battal Özgür-Av. Pınar Arzum, Büklüm Sokak Nu:63/54 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı (Devredilen), Ziyabey Caddesi Nu:6 06520 Balgat Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15581
Başvuruya konu ihale:
 2006/196960 İhale Kayıt Numaralı “Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müd. Teknik Destek ve Ulaşım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 08.11.92.0097/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı (Devredilen)’nca 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müd. Teknik Destek ve Ulaşım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Av.Battal Özgür-Av. Pınar Arzum, Çağ Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekillerinin 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

02.07.2007 tarih ve 08.11.92.0097/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2006/196960 İKN’li ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları;

 

            1) İdarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın sunduğu birim fiyat cetvelinde yer alan ücret kalemlerinin virgülden sonra dört ve beş haneli olduğu, virgülden sonraki rakamlar için yuvarlama işlemi yapılarak iki haneye indirilmesi gerektiği, yuvarlama işlemi yapıldığında bu firmaların tekliflerinin değiştiği, firmaların teklifinin hatalı olduğu,

         

            2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (devredilen) Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü Teknik Destek ve Ulaşım Hizmetlerinin 1 yıl süreyle yürütülmesi hizmet alımı işi” şeklinde tanımlandığı,

 

            İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “Bir yıl süreyle 6 Teknisyen yardımcısı sorumlusu, 37 teknisyen yardımcısı, 24 şoför, 14 bahçıvan olmak üzere toplam 81 işçinin çalıştırılması” şeklinde düzenlendiği,

 

            İhale konusu işin süresinin 01.05.2007-30.04.2008 tarihleri arasında 1 yıl (12 ay) olduğu,

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddenin 3. bendinde;

 

“6 Teknisyen Yrd. Sorumlusu  : En az, Asgari Ücret+(Asgari ücretx%150)

 37 Teknisyen Yardımcısı        : En az, Asgari Ücret+(Asgari ücretx%85)

 24 Şoför                                  : En az, Asgari Ücret+(Asgari ücretx%50)

 14 Bahçıvan                           : En az, Asgari Ücret+(Asgari ücretx%50)

 

Ayrıca, sözleşme süresince 37 adet Teknisyen Yardımcısı 154 gün, 24 adet şoför 90 gün olmak üzere toplam 244 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacaklardır. Bu giderler teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 3,5 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ücret kalemleri ile İdari Şartnamenin 26.3. maddesine göre Kamu İhale Kurumunun İşçilik Hesaplama Modülüne göre asgari işçilik maliyeti hesaplandığında;

 

a) 6 adet Teknisyen Yardımcısı Sorumlusuna ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 150 fazlası verileceği (1.406,25 YTL) dikkate alındığında toplam 128.795,16 YTL’ye

 

b.1) 37 Teknisyen Yardımcısına asgari ücretin % 85 fazlası (1.040,63 YTL) verileceği dikkate alındığında toplam 587.738,52 YTL’ye

 

b.2) Teknisyen Yardımcılarının resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde toplam 154 gün çalışacağı dikkate alındığında 6.795,28 YTL’ye

 

c.1) 24 adet şoförün asgari ücretin % 50 fazlası ücret verileceği (843,75 YTL) dikkate alındığında, 309.107,78 YTL’ye

 

c.2) Şoförlerin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde toplam 90 gün çalışacağı dikkate alındığında 3.219,47 YTL’ye

 

d) 14 adet bahçıvanın asgari ücretin % 50 fazlası ücret verileceği (843,75 YTL) dikkate alındığında, 180.312,87 YTL’ye karşılık geldiği,

 

      Dolayısıyla teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 1.215.969,08 YTL tutara karşılık geldiği görülmüştür.

 

            İhaleye 4 istekli tarafından teklif sunulduğu, bunlardan Avan Yapı inş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 1.215.969,08 YTL tutarında teklif verildiği görülmüştür.

 

        İhaleyi yapan idare tarafından tekliflerin alınmasından sonra 26.03.2007 tarih ve 13 sayılı İhale Komisyonu Ara Kararı ile Avan Yapı inş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin “kişi başı teklif edilen aylık birim fiyat” a ilişkin ücret kaleminde virgülden sonra dört haneli olarak birim fiyat verdikleri, oysa 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Pirimi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine göre yarım yeni kuruş üzerindeki değerlerin bir yeni kuruşa tamamlanması, yarım yeni kuruş ve altındaki değerlerin dikkate alınmaması şeklinde yuvarlatılıp virgülden sonra iki haneye indirgenmesi gerekir iken, her iki firmanın birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ücret kalemleri için yuvarlama yapmadıkları ve kişi başı teklif edilen aylık birim fiyatların dört-beş haneli olarak belirttikleri ve teklif edilen toplam bedellerde fark oluşmasına neden oldukları, birim fiyat teklif cetvelinin “kişi başı teklif edilen aylık birim fiyat” başlıklı üçüncü sütunda ihale komisyonunca re’sen virgülden sonraki dört hanenin yuvarlama yapılarak iki haneye indirgendiği, bunun sonucunda Avan Yapı inş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen 1.215.969,08 YTL teklif bedelinin 1.215.968,88 YTL olarak re’sen düzeltildiği düzeltilmiş tekliflerin isteklilerce kabul edilip edilmeyeceği yönünde ilgili isteklilere bildirim yapılması yönünde karar verildiği görülmüştür.

 

27.03.2007 tarihli yazılar ile 1.215.969,08 YTL tutarında teklif veren Avan Yapı İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, tekliflerinin re’sen düzeltilmiş halinin 1.215.968,88 YTL olduğunun ilgili firmalara bildirilmesi üzerine, firmalarca aritmetik hata düzeltmesi kabul edilmiştir. Bununla birlikte Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aritmetik hata düzeltmesini kabul ettiğini bildirdiği yazıda yuvarlama işleminin birim fiyatlarda değil toplamda yapılması gerektiği, bu nedenle de durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin bildirildiği görülmüştür.

 

         Öte yandan, idarece yapılan aritmetik hata düzeltmesi neticesinde 1.215.968,88 YTL’lik düzeltilmiş teklifleri Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülüne göre bulunan 1.215.969,08 YTL’lik asgari işçilik maliyetinin altında kalması nedeniyle İhale Komisyonunun 05.04.2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile Avan Yapı inş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine karar verilmiş; firmalardan Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasında idarece yapılan aritmetik hata düzeltmesi sonucu bulunan 1.215.968,88 YTL’lik bedelin kabul edilmeyerek ihaleye verdikleri ilk teklif bedeli olan 1.215.969,08 YTL’ye ilişkin açıklamada bulunulduğunun görülmesi üzerine İhale Komisyonunun 13.04.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aritmetik hata düzeltmesini geçici teminatının gelir kaydedilmesini önlemek amacıyla kabul ettiği, aslında teklifinde hata bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin ücret kalemlerine ilişkin sütununda virgülden sonra dört haneli olarak da teklif verilebileceği, yuvarlamanın toplam teklif bedeli üzerinden yapıldığı ve bu hesaplamanın doğru olduğunu iddia etmesi üzerine konu hakkında Hukuk Müşavirliğinin görüşünün alınmasına karar verildiği görülmüştür. Emekli Sandığı Hukuk Müşavirliğinin 16.04.2007 tarih ve 5180 sayılı görüş yazısı neticesinde yeniden yapılan değerlendirme ile 24.04.2007 tarih ve 31 sayılı İhale Komisyonu Kararı ile Avan Yapı İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 1.215.969,08 YTL’lik tekliflerinde aritmetik hata bulunmadığı, her iki firma tarafından da aynı fiyat teklif edildiği için iş deneyim belge tutarı daha yüksek olan Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğuna, Avan Yapı İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır.

 

      5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde; “…Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz..” hükmü yer almakta, madde gerekçesinde ise; “Tamamlama işlemlerinin birim fiyatlarda değil, işlem sonuçlarında ve ödeme aşamasında gerçekleştirilmesi ve ödeme kayıtlarının virgülden sonra en çok iki hane ile yapılmasının amaçlandığı bu maddede; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında bir Yeni Kuruşun altındaki tutarları ödemeye olanak verecek madeni para bulunmaması nedeniyle, yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir üst Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmaması yönünde düzenleme getirilmiştir…” denmektedir.

 

            Avan Yapı İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile Doğuş Sos. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin, “kişi başı teklif edilen aylık birim fiyata ilişkin” ücret kaleminde her ne kadar virgülden sonra dört-beş haneli tutarlara yer verildiği görülmüş ise de, 5083 sayılı Kanuna uygun olarak birim fiyat ücret kalemlerinin toplamından sonra toplam tutar üzerinden yuvarlama işlemi yapıldığı, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinde yapılan hesaplamada bir hata bulunmadığı, tekliflerinin ise asgari işçilik maliyetini karşıladığı görüldüğünden, idarenin işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

        

         2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

         İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Bu ihalede, kamu veya özel sektöre yapılan, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, marangozluk, bahçe düzenleme hizmetleri, matbaacılık ve cilt işleri, elektrik arıza ve bakım onarım hizmetleri, bina iç ve dış cephe boya ve yer döşeme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenlenme yapıldığı,

 

         İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin “teknik destek ve ulaşım hizmeti” şeklinde tanımlandığı; Teknik Şartnamede ihale konusu işin kapsamının “1-Teknik Destek Hizmetleri”, “2-Ulaştırma Hizmetleri” ve “3-Bahçe Bakım Hizmetleri” şeklinde üç grup olarak belirlendiği, teknik destek hizmetleri için teknisyen yardımcıları ile bunların sorumluları, ulaştırma hizmetleri için şoför, bahçe hizmetleri için ise bahçıvan çalıştırılacağı anlaşılmıştır.

 

  İhale üzerinde bırakılan Doğuş Sos. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde, hizmetin tanımının “Temizlik (Hijyen, dezenfeksiyon, sanitasyon, çöp toplama-geri kazandırma), yemek servis hizmetleri (Yemek dağıtım, toplama, yıkama, temizlik), taşıma hizmetleri (Hasta hizmetlisi) işleri” olduğu; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen iş bitirme belgesinde işin tanımının “genel temizlik, kalorifer yakma ve çamaşır yıkama işi” olduğu tespit edilmiştir.

  

Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimine konu hizmetlerin gerek ihale konusu işe, gerekse ihaledeki benzer iş tanımına uymadığı, ihale dışı bırakılması gerekirken ihalenin üzerinde bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul