• Karar No: 2007/UH.Z-2322
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :100
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2322
Şikayetçi:
 Dicle Özel Güvenlik Koruma Hiz. ve Özel Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., 2.Anafartalar Mah. Çayır Sok. Nu:1/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Nişancıpaşa Mah. Seyfettinbey Cad. Nu:32 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18887
Başvuruya konu ihale:
 2007/59211 İhale Kayıt Numaralı “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze ve Ören Yerleri Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.07.2007 tarih ve 08.14.05.0203/2007-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze ve Ören Yerleri Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dicle Özel Güvenlik Koruma Hiz. ve Özel Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 02.07.2007 tarih ve 18887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında özel güvenlik şirketi faaliyet belgesine yer verilmesine karşın idari şartnamede bu yönde bir düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Personele verilecek giyim eşyalarına ilişkin olarak ihale dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle sağlıklı bir teklif hazırlamanın mümkün olmadığı,

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 12.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 14.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.07.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul