En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2327
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :107
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2327
Şikayetçi:
 Sıhhat Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti, Özel Erciş Çapa Tıp Merkezi Büyük Cami Önü Avcıoğlu İş Hanı No:1/1 Erciş/VAN
 İhaleyi yapan idare:
 İdare bilgisine dilekçede yer verilmemiştir.
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16803
Başvuruya konu ihale:
 G16803 İhale Kayıt Numaralı “Tomografi Görüntüleme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.12.89.G014/2007-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            25.05.2007 tarihinde yapılan “Tomografi Görüntüleme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sıhhat Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti’nin 11.06.2007 tarih ve 16803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun şekil yönünden reddine,

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 25.05.2007’de saat 10.00’da  yapılan tomografi görüntüleme hizmet alımı ihalesine 5 firmanın başvurduğu, en düşük teklif veren firmanın taahhüt edilen cihaz ve 2 adet radyoloji uzmanı ile 6 tane radyoloji teknikerinin 18 aylık masrafları dikkate alındığında teklifin çok düşük olduğu, yapılan hesaplama sonucunda verilen teklifin donanım maliyetini dahi karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden,

Başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve/veya adresi, şikayete konu ihale, ihaleyi yapan idarenin adı ve/veya adresi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi, idareye yapılan şikayetin tarihi, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği; başvuru dilekçesine idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneği, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örnekleri, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgeler, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin  eklenmediği, tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 20.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesi geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuruya ilişkin şekil eksiklikleri süresinde tamamlanmadığından başvurunun reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul