• Karar No: 2007/UH.Z-2360
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :23
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2360
Şikayetçi:
 İnciler Taşımacılık Turz. İnş. Temz. Güv. ve Petr. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Caddesi No:94/1 Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü M. Rauf İnan Sokak No:7 06410 Sıhhiye Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19468
Başvuruya konu ihale:
 2007/59720 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 08.14.39.0119/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce 13.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İnciler Taşımacılık Turz. İnş. Temz. Güv. ve Petr. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.07.2007 tarih ve 19468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin Yaman Servis Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın verdiği fiyat ile kaliteli bir hizmet verilemeyeceğini düşündükleri, ayrıca idari şartnamede yapılan minibüs, midibüs ve otobüs tanımlarının yanlış olduğu, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Yönetmeliği uyarınca minibüsün yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ile 14 oturma yeri olan, midibüsün yapısı itibariyle sürücüsünden başka 15 ile 25 oturma yeri olan, otobüsün ise yapısı itibariyle sürücüsünden başka 26 oturma yeri olan motorlu taşıtlar olduğu, idari şartnamede midibüs tanımıyla ifade edilen 15 kişilik ve 29 kişilik araçların maliyetlerinin birbirinden farklı olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın yukarıdaki tanımlamaya göre fiyat vermediği, bu kapsamda semt güzergahlarında 15 kişilik araç kullanmaları halinde firmalarının işi ihale üzerinde kalan firmadan daha ucuza yapabileceği, diğer yandan ihale ilanının 4.3.3. maddesinde istenilen midibüs, minibüsün 2000 yılından (2000Yılı Dahil) daha eski model olmayacağı düzenlemesine yer verilmiş iken, idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde midibüs ve minibüsler için en çok on yıllık 1998 model’den daha eski model olamayacağının belirtildiği, ilan ve idari şartnamenin bu anlamda uyuşmadığı, mevcut ihalenin iptal edilmesi ve taşıtların kapasite tanımlarındaki yanlışlık ile güzergahlardaki kişi sayılarının yeniden düzenlenerek yeni bir ihale yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işin personel taşıma işi olduğu, idari şartnamenin 2 nci maddesi ile teknik şartnamede işin 1 adet otobüs (44 kişilik), 25 adet midibüs (15-29 kişilik), 7 adet minibüs (14 kişilik) ile yapılacağının belirtildiği, teknik şartnamede servis araçlarının özellikleri, güzergah listesi ve güzergah krokilerine yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihaleye 6 firmanın teklif verdiği, Etlik Turizm Seyahat Nak. Oto. İnş. Tem. Medikal Gıd. San. ve Tic. Şti.’nin teklif zarfının boş olması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde diğer tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği, tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale komisyonunun Kamu İhale Genel Tebliğinin "Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler" başlıklı bölümü esasları uyarınca; “yaklaşık maliyetin tespitinde kullanılan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün fiyatlarının düşük olması nedeniyle, TİGEM Satınalma Şube Müdürü ile görüşüldüğü,  söz konusu işletmenin mesai bitim saati Ankara´daki kamu kuruluşlarından önceki bir saatte olduğundan bu kadar düşük bir fiyat elde edildiğinin ifade edildiği, ayrıca Hacettepe Üniversitesi, Bayındırlık Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmelerden personel taşıma fiyatlarının öğrenildiği, anılan kurumların fiyatlarının idarenin şartları çerçevesinde yeniden değerlendirildiği, idarenin bütçesinde yeterli ödeneği bulunduğu göz önünde bulundurularak” ihalenin en düşük teklif sahibi Yaman Servis Nak.San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde taşıtların kapasite ile ilgili olarak yapılan 1 adet otobüs (44 kişilik), 25 adet midibüs (15-29 kişilik), 7 adet minibüs (14 kişilik) tanımının açık olduğu, teknik şartnamede ise servis araçlarının özellikleri, güzergah listesi ve güzergah krokilerinin bulunduğu, isteklilerin bu taşıt kapasitelerini ve güzergahları göz önünde bulundurarak teklif vermesi gerektiği, nitekim 04.06.2007 tarihinde ihale dokümanını satın alan ve dokümanda yer alan taşıt kapasitelerine ilişkin herhangi bir şikayet başvurusu bulunmayan şikayetçinin söz konusu taşıt kapasitelerini baz alarak 13.06.2007 tarihinde geçekleştirilen ihalede teklif verdiği, bu durumda şikayetçinin kesinleşen ihale komisyon kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra taşıtların kapasite tanımlarının yanlış olduğu yönündeki iddiası uygun görülmemiştir.

 

            Kaldı ki şikayetçinin; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Servis Yönetmeliği uyarınca minibüsün yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ile 14 oturma yeri olan, midibüsün yapısı itibariyle sürücüsünden başka 15 ile 25 oturma yeri olan, otobüsün ise yapısı itibariyle sürücüsünden başka 26 oturma yeri olan motorlu taşıtlar olduğu” yönündeki iddiası ile ilgili yapılan incelemede Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Servis Yönetmeliğinde otobüs, minibüs veya midibüs taşıtlarının yolcu kapasiteleri ile ilgili sayı bazında bir tanımlama yer almadığı görülmüştür.

 

Diğer yandan, başvuru sahibi dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan Yaman Servis Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği teklif fiyatı ile kaliteli bir hizmet verilemeyeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Ancak bu konuda somut herhangi bir gerekçe ya da bilgi veya belge sunmamıştır. İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatı 567.985,00-YTL olup, bu miktar idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin dahi üzerindedir. Bu durum üzerine ihale komisyonunca Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı Bölümünün “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesinde yer alan usulün uygulanarak yaklaşık maliyetin gözden geçirildiği, verilen tekliflerin yaklaşık maliyete göre mukayese edilerek ve  bütçe ödenekleri de göz önünde  bulundurularak yapılan değerlendirme neticesinde anılan firmanın teklif fiyatının piyasa rayiç fiyatını yansıttığı düşüncesi ile ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasının uygun görüldüğü anlaşılmaktadır.

 

            Şikayetçinin, ilan ve idari şartnamede midibüs ve minibüslerin modellerine ilişkin düzenlemelerin uyuşmadığı iddiasına ilişkin yapılan incelemede ise idari şartnamenin 7.3.3. maddesinin; “…Midibüs, minibüsler en çok 10 yıllık (1998 dahil) daha eski model olmayacaktır. İhale konusu işte çalıştırılacak araçlar için bu şartnamede belirtilen özelliklerde araçları çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütname verilecektir.” şeklinde düzenlendiği, ihale ilanının 4.3.3. maddesinde midibüs, minibüsün 2000 yılından (2000Yılı Dahil) daha eski model olmayacağı düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. İdari şartname ile ilanda midibüs ve minibüslerin modelleri ile ilgili düzenleme birbirinden farklılık arz etmekle birlikte, isteklilerden şartnamede belirtilen özelliklerde araçları çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütname sunmalarının istenildiği ve isteklilerin de bu şekilde söz konusu araçları çalıştıracağını taahhüt ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda ilan ve idari şartnamede midibüs ile minibüslerin model yılındaki farklılığın teklifleri etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilemeyeceği, bu sebepten teklifi değerlendirme dışı bırakılan herhangi bir istekli de olmadığı, dolayısıyla bu hususun ihalenin sonucuna etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır. Kaldi ki 04.06.2007 tarihinde ihale dokümanını satın alan ve 13.06.2007 tarihinde ihaleye teklif veren şikayetçinin 25.06.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvuru dilekçesinde bu hususu şikayet konusu etmediği, söz konusu iddiaya sadece itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği görülmüştür.

 

            Yukarıda belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul