En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2362
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :26
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2362
Şikayetçi:
 Seven İnşaat Temizlik Turizm ve Tic. A. Ş., Kocamustafapaşa Cad. Etyemez Sokak Merih İşmerkezi D.127/128 Nu 45 Kocamustafapaşa İSTANBUL (avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18282
Başvuruya konu ihale:
 2007/30258 İhale Kayıt Numaralı “Bina, Araç ve İstasyon Temizliği Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.13.70.0171/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan ‘Bina, Araç ve İstasyon Temizliği Hizmetleri Alımı’ ihalesine ilişkin olarak Seven İnşaat Temizlik Turizm ve Tic. A.Ş.’nin 25.06.2007 tarih ve 18282 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 17.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; başvurunun süre yönünden reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği sekreter Gülçin Çakır’ın firmaları ile herhangi bir irtibatının olmaması nedeniyle, idareye yapılan başvurularının süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmasının gerektiği,

 

            3) İhaleyi alan firmanın iş deneyim belgesi kamu ihalelerinden yasaklı olduğu dönemde yaptığı işleri kapsadığından geçersiz sayılmasının gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 17.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul