• Karar No: 2007/UH.Z-2363
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :27
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2363
Şikayetçi:
 M. Kemal Selvi, Selvioğlu Öğrenci ve Personel Taşımacılığı, Şarhöyük Mahallesi Muttalip Caddesi Nu 104 / ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir İl Özel İdaresi, Ankara Yolu 8. Km 26090 / ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16367
Başvuruya konu ihale:
 2007/36216 İhale Kayıt Numaralı “Servis Aracı Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.12.59.0163/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Servis Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak M. Kemal Selvi’nin 06.06.2007 tarih ve 16367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede 11.04.2007 tarihli karar ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendikleri ancak, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda ihale tarihi itibarı ile vergi borçlarının bulunduğunun  öne sürüldüğü, bunun üzerine idarece ilgili vergi dairesinden alınan yazıdan ihale tarihi itibarı ile kesinleşmiş vergi aslı ve gecikme zammı borcunun bulunduğunun bildirilmesi üzerine,  ihale dışı bırakıldıkları, geçici teminatlarının irad kaydedildiği, alınan kararların mevzuata uygun olmadığı, ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; “Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği,” tespit edildiği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 14.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul