• Karar No: 2007/UH.Z-2364
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :28
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2364
Şikayetçi:
 Ekspres Sos. Hizm. Tem. İlaç. ve Bil. Ltd. Şti., İnönü Caddesi Stfa Blokları B-3 Blok Kat 1 D 7 Kozyatağı İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34040 Çapa Fatih/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18719
Başvuruya konu ihale:
 2007/22360 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon Veya Faturalama Veya Her Türlü Veri Okuma,tespit ve Verilerin Bilg. Ort. Aktarılma Hizmeti” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 08.13.99.0163/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomasyon Veya Faturalama Veya Her Türlü Veri Okuma,tespit ve Verilerin Bilg. Ort. Aktarılma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Ekspres Sos. Hizm. Tem. İlaç. ve Bil. Ltd. Şti.,’nin 29.06.2007 tarih ve 18719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi ile idari şartnamenin  32.2.2 nci maddesini yanlış uyguladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 15.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

1- Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

2- İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul