En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2365
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :30
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2365
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Belediye Başkanlığı, MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19305
Başvuruya konu ihale:
 2007/16414 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.07.2007 tarih ve 08.14.29.0102/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Belediyesi’nce 09.03.2007 tarihinde  ile yapılan Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19305 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 17.04.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Karpet İnş. Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, ancak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmediği, açıklama talebi üzerine tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıklarının bildirildiği, ancak bu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu,  kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmediği, teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenmeden değerlendirme dışı bırakılmalarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, asgari işçilik maliyeti ve %3 sözleşme giderini karşılayan tekliflerin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilemeyeceği, teklif bileşenlerini belgeleriyle açıklayan teklif sahiplerinin değerlendirmeye alınması gerektiği, sorgulama yapılmaksızın aşırı düşük olduğundan bahisle ihale dışı bırakılmalarının hukuki olmadığı, tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı ve asgari maliyeti karşıladığı, idarenin daha yüksek bir bedele ihale yaparak hazineyi zarara uğrattığı, bu yöndeki şikayetlerine idarece 30 günlük süre içerisinde cevap verilmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi istekli Piramit Makine İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşılamasına rağmen tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan değerlendirme dışı bırakıldığı, bu işlemin mevzuata uygun olmadığını ileri sürmektedir.

 

            Muş Belediyesi tarafından Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 09.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye 14 istekli teklif vermek suretiyle katılmıştır. 

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türü; “80 işçi ile 9 ay (270+5 gün) Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı”,

 

            İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme” başlıklı 49.2 nci maddesinde; “işin süresi 275(ikiyüzyetmişbeş) takvim günüdür”,

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak hesaplanmıştır” düzenlemesi,

           

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde “fiyat farkı verilmeyecektir”,

 

            Sözleşme Tasarısının 5 inci maddesinde sözleşme konusu iş; “80 işçi ile 9 ay (270+5 gün) Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı”,

           

Sözleşme Tasarısının “sözleşme süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “işe başlama tarihi 01.04.2007, işi bitirme tarihi 31.12.2007’dir”,

 

            İhale ilanının “ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2 nci maddesi (a) bendinde; “Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı, 80 İşçi ile 9 Ay (270+5) Gün”,

 

                İlanının “işin süresi” başlıklı 2 nci maddesi (c) bendinde; “275gün(Baş.Tarihi 01.04.2007-Bitiş Tarihi 31.12.2007)” şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

 

                İhale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında işin süresi 01.04.2007 tarihi ile 31.12.2007 tarihi arası 9 ay olarak ortaya çıkmaktadır. 01.04.2007-31.12.2007 tarihi arasında 9 ay bulunduğu gibi, bu 9 ay içerisinde fiilen toplam 275 gün bulunmaktadır.

 

                İhale konusu işin 9 ay olduğu ve 80 kişi çalıştırılacağı, sigorta priminin % 2 olduğu ve fiyat farkı verilmeyeceği dikkate alınarak Kurum İşçilik modülünde yapılan hesaplamada; ilk 3 ay için 169.641,00YTL, son 6 ay için 352.853,28YTL olmak üzere 9 ay için 522.494,28YTL asgari işçilik maliyeti olarak ortaya çıkmaktadır.

               

            İdare yaklaşık maliyet hesabında 3 ay + 1 gün ve 6 ay + 4 gün şeklinde toplam 9 ay 5 gün üzerinden hesaplama yaparak, kar hariç asgari işçilik maliyetini 532.220,36YTL olarak belirlemiştir. İhale komisyonu da teklif değerlendirmesini bu hesaplamaya göre 9 ay 5 gün üzerinden yaparak, başvuru sahibi ile birlikte teklif fiyatı bu tutarın altında olan toplam 8 isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

            Bu şekilde 9 ay 5 gün üzerinden yapılan değerlendirme, ihale dokümanında ihale konusu işin süresi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, bu düzenlemelere uygun olmadığı ve 9 aylık süre dikkate alınarak hesaplama yapıldığında başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu değerlendirildiğinden, teklif değerlendirmesinin 9 aylık süreye göre ortaya çıkan 522.494,28YTL tutarındaki  asgari işçilik maliyeti dikkate alınarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

         

          İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesi ile ihale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Bu düzenleme uyarınca idari şartnamenin ekinde Birim Fiyat Teklif Mektubu ve eki Birim Fiyat Teklif Cetveli isteklilere ihale dokümanı ile birlikte verilmiştir. Ancak idare Birim Fiyat Teklif Cetvelini isteklilere boş vermiştir. Birim fiyat cetveline ne yazılacağı, birimlerin ne olduğu konusunda bir bilgi yazılmamıştır. İhaleye teklif veren isteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinin farklı düzenlendiği görülmüştür.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII.M.2 nci maddesinde “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir” hükmü bulunmaktadır. İdarece yapılan işlem Kamu İhale Genel Tebliği ile belirlenen mevzuata uyarlık taşımadığı, isteklilerce teklif mektubu eki cetvellerin birbirinden farklı düzenlenmesine yol açtığı ve değerlendirmenin bu çerçeve içerisinde yapılmasının uygun olmayacağı değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerekir.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul