• Karar No: 2007/UH.Z-2366
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :31
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2366
Şikayetçi:
 Also Gıda İnşaat Turizm Tic. A.Ş, Çilingirler Caddesi Banka Sokak No:4 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Karaağaç/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17853
Başvuruya konu ihale:
 2007/31643 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirilmesi ve Dağıtımı Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.13.50.0102/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirilmesi ve Dağıtımı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Also Gıda  inşaat Turizm Tic. A.Ş’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2007 tarih ve 17853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 07.05.2007 tarihinde ihalesi yapılan 2007/316435 ihale kayıt nolu "yemek alımı" işine istekli olarak katıldıkları, 568.500,00YTL teklif fiyat ile ihalede en düşük teklif fiyatı verdikleri, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük fiyat açıklaması ve teklif ekinde sunulan iş bitirme belgesi ile ilgili sözleşme ve fatura asıllarının istendiği, 15.05.2007 tarih ve 8248 evrak kayıt numaralı yazıyla istenilen belgeleri idareye sundukları, ancak kesinleşen ihale kararı yazısında yemek hizmeti alımına ait ihalenin Çukurova  Yemekçilik  Tem. Gıda  San.ve  Tic.Ltd.Şti.´nde  kaldığı, ekonomik açıdan en  avantajlı ikinci  teklif  sahibinin  Sistem  &  Erdem Oğdenmert Ortak girişimi olduğunun bildirildiği, ihale dosyasında sunulan Maden Çimento San. A.Ş.’den alınan iş deneyim belgesini tevsik için ilgili işe ait sözleşme ve faturaların ekinde bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, Sistem & Erdem Oğdenmert ortak girişiminin idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenilen  Anahtar teknik personele ilişkin belgeleri olmadığı halde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, sunulan iş bitirme belgesinin 2  (iki)aylık kısmının özel sektöre ait olduğu, fakat daha sonra iş yaptıkları firmanın bir Devlet Kuruluşu olan Türkiye Mevduat Sigorta Fonu’na devredildiği ve işin TMSF bünyesinde tamamlandığı, iş bitirme belgesinin TMSF´den alındığı, idare tarafından incelenip  21.05.2007  tarihinde  Kamu  İhale  Kurumu’ndan  da  teyit alındığı, yapılan incelemelerde aşırı düşük izahatlarına cevap verilmediği, önceden değerlendirmeye alınıp açıklama ve belgeler istenmesine rağmen, dilekçelerine cevap verilmeyerek doğrudan değerlendirme dışı bırakıldıkları, bir hata varsa, düzeltilmesi gerektiği, Devlet’in 103.000,00YTL zararının söz konusu olduğu, değerlendirme dışı bırakılacaksa aşırı düşük fiyat açıklaması ve Kamu İhale Kurumundan teyit yazısı istenilmesinin ne anlamı olduğu, önce değerlendirmeye alınıp sonra değerlendirme dışı bırakılmalarının doğru olmadığı, İdare tarafından ihaleye ait idari şartnamede bulunması gereken 56 ncı maddenin bulunmadığı,idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde iş deneyim belgesi ile ilgili açıklamaların yer almadığı, teklifin değerlendirme dışı bırakılması halinde aşırı düşük açıklamasının istenilmemesi gerektiği, her hizmet alımı için farklı kriterler belirlenmesi katılımı sınırlayıcı tutmakla kalmayıp bütün isteklilerin ihalelere katılması usulüne dayanan Açık İhale Usulüne de aykırılık arz edeceği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun temel ilkeler başlığı altında bulunan 5. maddesine aykırı hareket edildiği, isteklilere aynı eşit şartları sunması gereken idarenin eşit muamele ilkesini göz ardı ettiği, şikayete konu olan hususun sağlıklı bir rekabet ortamını ifade etmediği, katılımı sınırladığı, fırsat eşitliğini sağlamadığı, her katılımcı gerçek yada tüzel kişiden istenen belgelerin sadece mevcut bulunan firmalardan istenmiş olması gibi nedenlerden ötürü uygun bir durum olarak görünmediği, bu nedenlerden dolayı ihale şartnamesinin Kamu İhale Kanunu yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmadığı gibi, hiçbir bağlayıcı unsur ve prosedüre bakılmadan, ekonomik menfaatler düşünülmeden karar verildiği, aşırı düşük fiyat açıklaması istenmesinin aynı zamanda dosyalarının yeterlilik kriterlerine haiz olduğunu gösterdiği, sonuç olarak Kurum tarafından hazırlanan şartname esas alınarak gerçekleşen yemek alımı ihalesinin belgeleri ile ihaleye sunmuş oldukları tamamen yasal ve gerçek olan belgeler doğrultusunda ihalenin kendi üzerlerine onaylanmasının doğru olacağı, aksi takdirde ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait dokümanda; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi ihale komisyonuna, Maden Çimento San. İşlt. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş, sözleşme tarihi 31.10.2003 olan ve işin kabul tarihinin belirtilmediği, Yemekhane, Lokal ve Tabldot Hizmetleri işine ilişkin 269.038,08YTL tutarlı iş deneyim belgesini sunmuştur.

 

            İhale komisyonu Also Gıda İnşaat Turz. Tic. A.Ş.’ne 09.05.2007 tarih ve 585-1550-6815 sayılı yazı da; “a) Maden Çimento San. İşl. Tic. A.Ş.’den aldığınız iş deneyim belgesi özel sektöre ait olduğundan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi gereği bu işe ait sözleşme ve fatura asılları veya noter onaylı suretleri,

            b)Teklif etmiş olduğunuz 568.500,00YTL ihale komisyonumuzun belirlediği yaklaşık maliyetin ve teklif edilen fiyatların ortalamasının oldukça altında bulunduğundan idari şartnamenin 34 üncü maddesine göre aşırı düşük fiyat sorgulaması gerektirdiğinden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre teklif ettiğiniz fiyat ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamanın 15.05.2007 tarihine kadar komisyonumuza ulaştırılması…”  hususlarını bildirmiştir.

 

            Also Gıda İnşaat Turz. Tic. A.Ş. 15.05.2007 tarihli yazı ekinde aşırı düşük sorgulamaya ilişkin açıklama, bir kısım sözleşme ile fatura belgeleri ve işçilik hesaplama belgeleri ibraz etmiştir. Aynı zamanda  iş deneyim belgesine ilişkin Maden Çimento San. İşl. Tic. A.Ş. ile Also Gıda İnşaat Turz. Tic. A.Ş. arasında yemek hizmetinin görülmesi için yapılan 31.10.2003 tarihli sözleşme, fabrikanın işletme hakkını devralan Edirne  Lalapaşa Çimento Sanayi Tic. A.Ş. ve Also Gıda İnşaat Turz. Tic. A.Ş. arasında yemek hizmetinin Maden Çimento San. İşl. Tic. A.Ş. ile yapılan sözleşme hükümleri uyarınca aynen devam etmesi konusunda yapılan protokol ve Also Gıda İnşaat Turz. Tic. A.Ş. tarafından bu iki çimento fabrikası adına kesilmiş 15 adet fatura ibraz edilmiştir.

 

            İhale komisyonunun ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Also Gıda İnşaat Turz. Tic. A.Ş.’ne iş deneyim belgesine ilişkin sözleşme ve eki faturaları getirmesini istemesine ve isteklinin de bu belgeleri tamamlamasına karşın, 21.05.2007 tarihli ihale komisyon kararında; “aşırı düşük sorgulaması için yazı yazılan Also Catering, Çukurova Yemekçilik ve Sistem-Erdem Oğdenmert ortaklığından gelen teklif bileşenlerini içeren ayrıntılı açıklama dosyaları idari şartnamenin 34.2 nci maddesi doğrultusunda değerlendirilerek yeterli görülmüştür. Ancak, ara kararda Also Catering’e ait iş deneyim belgesi özel sektöre ait olduğundan belgenin değerlendirilmesi amacıyla komisyonumuzca ilgili işe ait sözleşme ve faturaların iş deneyim belgesi ekinde sunulması zorunlu olup tamamlatılamayacak belgeler arasında bulunduğundan değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği” belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir” hükmü yer almaktadır.

 

Yönetmeliğin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na devredilen bir şirkete gerçekleştirilen işe ait olduğu ve TMSF tarafından söz konusu işe ilişkin olarak standart forma uygun iş deneyim belgesi düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde yer alan düzenleme gereğince TMSF’nin bir kamu kuruluşu olması nedeniyle söz konusu işe ilişkin olarak TMSF tarafından iş deneyim belgesi düzenlenmesi mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun düzenlendiği anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesi ile idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde dile getirdiği ihalede ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Sistem Sos. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Erdem Oğdenmert Sos. Hizm. Tur.San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin anahtar teknik personel belgeleri olmadığı yönünde yapılan incelemede; ihale dokümanının “isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde; Anahtar Teknik Personel olarak çalıştırılacak Aşçı, Diyetisyen veya Gıda Mühendisinin Sözleşme imzalanmadan önce kadrosunda istihdam ettiğini SSK Prim Bordrosu veya SSK İşe Giriş Bildirgesi v.s. ile belgeleyecek olup, bu personele ait eğitim ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur” düzenlemesinin yer aldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibinin bu maddeye ilişkin olarak Gıda Mühendisi personelin lisans diploması ile SSK prim bordro belgeleri sunduğu görüldüğünden bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul