• Karar No: 2007/UH.Z-2367
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :32
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2367
Şikayetçi:
 Sağnak Temz. Yem. Ürt. Sos. Hiz. Tur. Tic. San.-Akkor İnş. Turz. Med. Güv. Yem. Tem. Hizm. San Tic.Ltd.Şti, Ofis Cami Sokak Dicle Apt. Kat.1, No.1 Merkez/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Belediyesi, MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17061
Başvuruya konu ihale:
 2007/16414 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.07.2007 tarih ve 08.13.08.0102/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Belediyesi’nce 09.03.2007 tarihinde  ile yapılan Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Sağnak Temz. Yem. Ürt. Sos. Hiz. Tur. Tic. San.-Akkor İnş. Turz. Med. Güv. Yem. Tem. Hizm. San Tic.Ltd.Şti’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.06.2007 tarih ve 17061 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,  tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Muş Belediyesinin temizlik hizmet alımı ihalesine 522.494,28YTL teklif fiyat ile katıldıkları, ancak ihalenin 532.220,36YTL teklif fiyatla daha yüksek teklif veren Karpet İnş. Tem. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale konusu işin 80 kişi ile temizlik işi olduğu,  işin süresinin 275 gün olduğu, işin başlangıç ve bitiş tarihinin 01.04.2007-31.12.2007 olarak belirtildiği, fiyat farkı ödenmeyeceği, dolayısıyla sürenin 9 aya denk geldiği, 9 ay üzerinden yapılan hesaplamada toplam işçilik maliyetinin 522.494,28YTL olarak gerçekleştiği, ancak idarenin süreyi 9 ay + 5 gün şeklinde hesaplayarak değerlendirme yaptığı, işin başlangıcı ile bitiş tarihi arasında  9 ay tam olduğundan ve 9 ayda 275 takvim günü ettiğinden işçilik hesabının 9 ay üzerinden yaptıkları, artık gün hesabı yapan firmaya işin ihale edildiği, idareye yaptıkları şikayetin idarece, şikayeti götüren kişinin vekaletnamesi olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği, ancak şikayet dilekçesinin imzalayan kişinin vekaletnamesinin şikayet dilekçesi ekinde bulunduğu, işin 9.726,08YTL daha yüksek fiyata ihale edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru iddiaların incelenmesi kapsamında iddialar ile sınırlı olarak incelenmiştir.

 

            Muş Belediyesi tarafından Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 09.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye 14 istekli katılmıştır. 

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde; ihale konusu hizmetin miktarı ve türü; “80 işçi ile 9 ay (270+5 gün) Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı”

 

            İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme” başlıklı 49.2 nci maddesinde; “işin süresi 275(ikiyüzyetmişbeş) takvim günüdür”

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak hesaplanmıştır”

           

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde “fiyat farkı verilmeyecektir”

 

            Sözleşme Tasarısının 5 inci maddesinde sözleşme konusu iş; “80 işçi ile 9 ay (270+5 gün) Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı”

           

Sözleşme Tasarısının “sözleşme suresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “işe başlama tarihi 01.04.2007, işi bitirme tarihi 31.12.2007’dir”

 

            İhale ilanının “ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2 nci maddesi (a) bendinde; “Temizlik İşleri İçin Hizmet Alımı, 80 İşçi ile 9 Ay (270+5) Gün”

 

                İlanının “işin süresi” başlıklı 2 nci maddesi (c) bendinde; “275gün(Baş.Tarihi 01.04.2007-Bitiş Tarihi 31.12.2007)”  şeklinde düzenlemeler  yer almaktadır.

 

                İhale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında işin süresi 01.04.2007 tarihi ile 31.12.2007 tarihi arası 9 ay olarak ortaya çıkmaktadır. 01.04.2007-31.12.2007 tarihi arasında 9 ay bulunduğu gibi, bu 9 ay içinde fiilen toplam 275 gün bulunmaktadır.

 

                İhale konusu işin 9 ay olduğu ve 80 kişi çalıştırılacağı, sigorta priminin % 2 olduğu ve fiyat farkı verilmeyeceği dikkate alınarak Kurum İşçilik modülünde yapılan hesaplamada; ilk 3 ay için 169.641,00YTL, son 6 ay için 352.853,28YTL olmak üzere 9 ay için 522.494,28YTL asgari işçilik maliyeti olarak ortaya çıkmaktadır.

               

            İdare yaklaşık maliyet hesabında 3 ay + 1 gün ve 6 ay + 4 gün şeklinde toplam 9 ay 5 gün üzerinden hesaplama yaparak, kar hariç asgari işçilik maliyetini 532.220,36YTL olarak belirlemiştir. İhale komisyonu da teklif değerlendirmesini bu hesaplamaya göre 9 ay 5 gün üzerinden yaparak, başvuru sahibi ile birlikte teklif fiyatı bu tutarın altında olan toplam 8 isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

            Bu şekilde 9 ay 5 gün üzerinden yapılan değerlendirme, ihale dokümanında ihale konusu işin süresi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, bu düzenlemelere uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu değerlendirildiğinden, 9 aylık süreye göre ortaya çıkan 522.494,28YTL tutarındaki  asgari işçilik maliyetinin dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Ancak aynı ihaleye ilişkin başka bir şikayet başvurusu üzerine 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2365 sayılı Kurul Kararı ile ihale iptal edilmiştir.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul