En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2368
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :33
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2368
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizmet Organizasyonu İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253. Sokak No:143 35370 Basın Sitesi İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17285
Başvuruya konu ihale:
 2007/35603 İKN|li “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.13.21.0167/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizmet Organizasyonu İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.06.2007 tarih ve 17285 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı, maliyet kalemleri içerisinde yer alan giyim ile temizlik malzemesi ve ekipman bedellerinin proforma fatura ile belgelendirildiği, bu nedenle ihalenin en düşük teklif sahibi olan firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu işin 6 aylık malzemeli genel temizlik hizmeti alımı olduğu ve 265 kişi ile yürütüleceği belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü, ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir. (Ayrıca teknik şartnamede belirtilen makineler ve ekipman malzemeleri teklif fiyata dahil edilecektir.)

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca,

            26.3.1 Bir kişinin brüt ücreti 562,50 YTL’dir. İşyeri Tehlike Sınıfı II ve tehlike risk prim oranı %2’dir.

            26.3.2. Tam şehir içi ulaşım ücreti gidiş - dönüş 3.35 YTL olarak belirlenmiş olup, her ay bir işçi için 26 gün gidiş – dönüş yol yardımı yapılacaktır. Yol bedelleri nakdi olarak verilecek olup bordroda gösterilecektir.

            26.3.3. Çalışanlara teknik şartnamenin personel kıyafetleri bölümünde belirtilen sayı ve nitelikte giyim eşyaları ayni olarak verilecektir.

            26.3.4. Çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bedel öngörmeyeceklerdir.

            26.3.5. 01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasındaki resmi tatillerle, dini ve resmi bayramlarda fazladan çalışılan günler için işçilere ücret ödenecek olup, bir işçinin bir günlük fazla mesai – bayram ücreti 22,88 YTL 6 (altı) aylık sürede toplam resmi tatil günü 10,5 (on buçuk) olarak hesaplanmıştır. Dini ve resmi bayramlarda hizmet (132) kişi ile karşılanacaktır.

            26.3.6. Yüklenici tarafından ödeme yapılacak aya ilişkin işçi ücretleri ve bu ücretlere ilişkin SSK primleri ve vergileri ilgili yerlere yatırıldığını gösteren belgeler ibraz edildikten sonra o aya ilişkin hakediş ödenecektir. hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra işçi ücretleri en geç 3 (üç) gün içinde işçi hesaplarına aktarılacaktır. Herhangi bir sebeple hastane ödemelerinde gecikme olması durumunda hakediş ayına ilişkin işçi ücretleri ertesi ayın ilk 8 (sekiz) gün içinde yüklenici tarafından işçi hesaplarına aktarılacak ve ilgili banka evrakları idareye sunulacaktır.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. İş Yeri Tehlike Sınıfı II ve tehlike rsik prim oranı %2’dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (Resmi ve dini bayram günleri için toplam ücret ile %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri ile temizlik malzemesi gideri hariç) 1.330.556,66 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca Merve Temizlik Hizmet Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti., En-Kay Turz. İnş. Tem. Hizm. Hayv. Akaryakıt İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti., Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Fetih Day. Tük. Mal. İnş. Tem. Gıda Mad. Teks. Nakl. Elek. Malz. Güv. Dan. ve Ziy. Yönl. Turz. İth. İhr. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, En-Kay Turz. İnş. Tem. Hizm. Hyav. Akaryakıt İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti. ile Fetih Day. Tük. Mal. İnş. Tem. Gıda Mad. Teks. Nakl. Elek. Malz. Güv. Dan. ve Ziy. Yönl. Turz. İth. İhr. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin açıklamada bulunmadığı görülmüştür.

 

 

Merve Temizlik Hizmet Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında,

 

İşçilik bedeli (yol bedeli dahil) : …………………………………… 1.260.090,00 YTL

Giyim bedeli : ……………………………………………………….         2.650,00 YTL

            Resmi ve dini bayram günleri için toplam ücret : ……………….       32.663,03 YTL

% 3 sözleşme gideri : ………………………………………………      38.862,12 YTL

            Genel temizlik ekipman ve malzeme bedeli : ……………………      15.733,95 YTL

            TOPLAM : …………………………………………………………...  1.350.000,00 YTL

 

            Olduğu, giyim bedeli ile genel temizlik ve ekipman ve malzeme bedelinin proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında,

 

İşçilik bedeli (yol bedeli dahil) : ……………………………………  1.260.090,00 YTL

Giyim bedeli : ……………………………………………………….          5.035,00 YTL

            % 3 sözleşme gideri : ………………………………………………       37.953,78YTL

Resmi ve dini bayram günleri için toplam ücret : ……………….       32.663,03 YTL

            Genel temizlik ekipman ve malzeme bedeli : ……………………      24.149,00 YTL

            TOPLAM : …………………………………………………………...  1.361.650,00 YTL

 

            Olduğu, giyim bedeli ile genel temizlik ve ekipman ve malzeme bedelinin proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından;

 

Merve Temizlik Hizmet Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında, giyim için Kalite Giyim firmasından alınmış 2.650,00 YTL tutarında proforma fatura sunduğu, resmi ve dini bayram günleri için iki defa %3 sözleşme gideri hesaplandığı, ekipman ve malzeme giderleri ile ilgili Ceren Toptan Temizlik & Gıda Ürünleri Pazarlama firmasından aldığı proforma faturanın toplam 15.733,95 YTL bedelle beyan ve taahhüt yazısını dayanak olarak koyduğu, proforma faturada maliyet analizlerinin görülmediği gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığı,

 

Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında, giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmiş olmasına rağmen, giyim bedelinin Kamu İhale Kurumu İşçilik modülünden nakdi olarak hesaplandığı, temizlik malzeme ve ekipmanlarının maliyet analizlerinde yer alan Efervesan Klor tablet tutarı ile 770 lt. lik çöp konteyneri ve 480 lt. lik tıbbi atık çöp konteyneri tutarlarının gerçek piyasa tutarlarını yansıtmadığı gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığı,

 

Görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.”

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, ihale komisyonunca teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin asgari işçilik maliyet tutarının üzerinde olduğu, tekliflerinde resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personel için bedel ön görüldüğü, giyim ve temizlik malzemesi ile ilgili maliyetlerinin proforma fatura ile belgelendirildiği görüldüğünden, ihale komisyonu tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda açıklamaları uygun bulunmayan Merve Temizlik Hizmet Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının uygun bulunarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul