• Karar No: 2007/UH.Z-2369
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :34
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2369
Şikayetçi:
 Biltem Kurumsal Hizm. Tem. Turz. Nak. Bas.Yayın Gıda Itr. İnş. Yat. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti., ATB İş merkezi C Blok No:38 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253. Sokak No:143 35370 Basın Sitesi İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16204
Başvuruya konu ihale:
 2007/35603 İKN|li “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.12.43.0167/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biltem Kurumsal Hizm. Tem. Turz. Nak. Bas.Yayın Gıda Itr. İnş. Yat. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16204 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında işin süresinin 01.07.2007 tarihinde başlayacağı ve 31.12.2007 tarihinde sona ereceğinin belirtildiği, söz konusu tarihler arasındaki sürenin 184 takvim günü olmasına rağmen, idari şartnamenin 49.2 nci maddesi ile sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde işin süresinin 180 takvim günü olarak düzenlendiği, söz konusu düzenlemeler dikkate alındığında 01.07.2007 tarihinde işe başlanılması durumunda işin 27.12.2007 tarihinde bitmesi gerektiği, götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işte 28.12.2007 tarihi ile 31.12.2007 tarihleri arasında hizmet sunulup sunulmayacağı konusunda belirsizliğin olduğu, bu çelişkinin hukuksal sorun yaratma olasılığı nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği, İhalelere Karşı İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde istekli olabileceklerin ancak ihale ilanı ile ihale ve ön yeterlik dokümanında yer alan hususlar ve bu hususlar ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabileceğinin düzenlendiği, Anılan Yönetmeliğin başvuru sürelerini düzenleyen 6 ncı maddesinde de, idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayet konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gün olduğunun düzenlendiği, şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihten itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde şikayet başvurusunda bulunduklarından, şikayet başvurularının bu gerekçeyle reddedilmesinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adreste tebliğinden” itibaren eğer sözleşme, 01.07.2007 tarihinden önce imzalanırsa 01.01.2007 tarihinde işe başlanır. Ancak idarenin ön göremediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin geciktiği hallerde; sözleşmen,in imzalandığı günü takip eden gün işe başlanacak olup, 31.12.2007 sona erecektir.

            49.2. İşi süresi: 180 (yüz seksen) takvim günüdür. Ancak; idarenin ön göremediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde işin süresi sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren çalışılan gün kadar olacaktır. 31.12.2007 sona erecektir.” düzenlemesi ile,

 

            İşe ait sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin süresi: 01.07.2007 tarihinde başlayıp 31.12.2007 tarihinde son bulacaktır. İş bu ihale 180 gün olarak düzenlenmiştir. Ancak, idarenin öngöremediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde işin süresi: sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren çalışılan gün kadar olacaktır. 31.12.2007 sona erecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanında; ihale konusu işin 01.07.2007 tarihinde başlayıp, 31.12.2007 tarihinde biteceği, idarenin öngöremediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde işin süresinin, sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren çalışılan gün sayısı kadar olacağı ve işin 31.12.2007 sona ereceği belirtilmiştir.

 

Bu nedenle,  işin süresi ile ilgili isteklileri tereddüde düşürecek bir durumun oluşmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;  

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul