• Karar No: 2007/UH.Z-2370
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :35
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2370
Şikayetçi:
 Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti., Kargılı Köyü Tavşanlı / KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Durak Mah. Etiler Cad. No:22 43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18406
Başvuruya konu ihale:
 2007/47147 İKN|li “Yemek Taşıma ve Servis İle Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 08.13.80.0167/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü tarafından 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Taşıma ve Servis İle Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.06.2007 tarih ve 18406 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İş deneyim belgelerinin ihale konusu işe uygun olduğu, iş deneyim belgesi tutarının, teklif ettikleri tutarın deneyim için istenilen %40’lık oranı sağladığı,

2) İdari şartnamede 22 kişinin 8 saat tam zamanlı olarak, 9 kişinin 4 saat kısmi zamanlı olarak çalıştırılacağı belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde idari şartnamede belirtilen durumun ayrı ayrı olarak belirtilmemiş olması nedeniyle, birim fiyat cetvelinde bütün bileşenlerin toplanıp 365 güne bölünerek 1 günlük birim fiyat üzerinden teklif verildiği, en düşük teklifin kendilerine ait olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin usulüne uygun verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı; “Tavşanlı ve Tunçbilek işyerlerinde yemek taşıma ve servisi ile çay servisi ve temizlik hizmeti verilmesi işi” olarak (c) bendinde ihale konusu hizmetin türü ve miktarı: “29 kişi (20 personel günde 8 saat tam zamanlı, 9 personel günde 4 saat kısmi zamanlı) ve 2 şoför (8 saat tama zamanlı) çalıştırılması işi” olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kamu ve özel sektöre yapmış olduğu her türlü yemek dağıtımı, yemek servisi ve servis sonrası hizmetler gibi işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibine ait iş deneyim belgesinin Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, 20 işçi ile (aşçı, ocakçı, garson) sosyal tesislerin çalıştırılması ve temizlik hizmetleri işine ait olduğu görülmüştür.

 

            Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından benzer iş tanımıyla ilgili yapılan düzenlemeden, yemek dağıtımı, yemek servisi ve servis sonrası gibi hizmetlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibine ait iş deneyim belgesi idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibine ait teklif mektubu eki cetvelin;

 

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

 

İşçi/gün

Miktarı

 

gün

Teklif Edilen Birim Fiyat

YTL/gün

Tutarı

 

YTL

 

Tavşanlı ve Tunçbilek işyerlerinde yemek taşıma ve servisi ile çay servisi ve temizlik hizmeti verilmesi işi (20 işçi ve 2 şoför günde 8 saat tam zamanlı, 9 işçi günde 4 saat kısmi zamanlı olarak dikkate alınacaktır.)

31

365

1.067,00

389.455,00

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

389.455,00 YTL

 

            Olarak teklifi ile birlikte sunulduğu görülmüştür.

 

            İhale komisyonunun 21.05.2007 tarihli kararı ile; “Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, teklif edilen fiyatın 1.067,00 YTL/gün olarak verdiği birim fiyatı sadece miktarla çarpmak suretiyle teklif tutarını 389.455,00 YTL olarak belirlediği tespit edilmiştir. Birim fiyatın, birim ve  miktarlarla çarpılması halinde (31x365x1.067,00 = 12.073.105,00 YTL) gibi çok büyük bir tutar ortaya çıkmaktadır. Yapılan incelemede adı geçen isteklinin bir işçi için günlük fiyat yerine 31 işçi için bir günlük fiyat verdiği belirlenmiş olup usulüne uygun teklif vermediği anlaşılmaktadır. Söz konusu teklif aritmetik hata kapsamında düşünülmesi teklif tutarını yukarıda belirtilen rakama yükseltecektir. Kaldı ki, mevzuattaki tanımlara göre aritmetik hata doğru verilen rakamların çarpma ve toplamlardaki hatalar anlamında olup adı geçen isteklinin doğru rakam vermemesi nedeniyle teklifi aritmetik hata kapsamına alınmayacaktır.”  gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibine ait teklif mektubu eki cetvelde yapılan hatanın, teklif edilen fiyatın teklif mektubu eki cetvelde belirtilen miktarlarla çarpılması sonucunda toplamdan kaynaklanan aritmetik hata olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca işlem tesis edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu hizmetin türü ve miktarı: “29 kişi (20 personel günde 8 saat tam zamanlı, 9 personel günde 4 saat kısmi zamanlı) ve 2 şoför (8 saat tama zamanlı) çalıştırılması işi” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3.3. Tabldot dağıtımında kullanılacak olan iki araç haftanın 5 günü (mesai günleri) günde bir defa Tavşanlı’ya gelecek, günde 5 defa her gün Açıkocağa ve orada bulunan diğer yemek dağıtım yerlerine gidecektir. Sözleşme süresi boyunca tabldot dağıtımında kullanılacak olan araçlar yaklaşık 84.000 km yol yapacaklardır. (280 km/gün X 300 iş günü = 84.000 km/yıl)

26.3.4. Isıtmada kullanılan LPG tüp ve değişim ücretleri firmaca karşılanacaktır.

26.3.5. Hizmetin yürütülmesi esnasında Teknik şartnameye göre kullanılacak iki adet 14 kişilik kapasitede minibüse ait akaryakıt-lastik-yağ, tamir ve bakım masrafları ile şoförlere ait işçilik giderleri teklif fiyatına dahildir.

26.3.6. Tüm yemek, kahvaltı ve çay malzemeleri (çay, şeker hariç) ile bunlara ait demirbaşlar; (masa, sandalye gibi malzemeler G.L.İ. tarafından verilecektir.) benmari, buzdolabı ve çelik konteynırlar ve bunların parçaları ile temizlik malzemeleri yükleniciye aittir. Benmari, yemek taşımak için kullanılan izolasyonlu konteynır ve buzdolapları dışındaki teknik şartnamenin 13. maddesinde belirtilen 1,2,3,4,19,20,24,26,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42 sıra no. lu malzemeler sözleşme bitiminde Müessesemizin demirbaşı olarak kaydedilecektir. Yüklenicinin temin etmesi gereken diğer malzemeler ise Teknik şartnamenin 13. maddesinde belirtilmiştir.

26.3.7. Dini ve ulusal bayram tatillerinde çalışacak personelin teklif fiyata dahildir. Dini ve ulusal bayram tatillerinde (bir yıl süresince) çalışacak personel 9 kişi tam zamanlı (2 şoför dahil), 5 kişi kısmi zamanlı (günlük 4 saat çalışma süresi) olarak çalıştırılacak ve bir yıldaki toplam dini ve ulusal bayram tatilleri 13 gün olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; işin süresi 365 gün olarak belirtilmiştir.

 

İdare tarafından ihale dokümanında yer alan teklif mektubu eki cetvelin;

 

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

 

İşçi/gün

Miktarı

 

gün

Teklif Edilen Birim Fiyat

YTL/gün

Tutarı

 

YTL

 

Tavşanlı ve Tunçbilek işyerlerinde yemek taşıma ve servisi ile çay servisi ve temizlik hizmeti verilmesi işi (20 işçi ve 2 şoför günde 8 saat tam zamanlı, 9 işçi günde 4 saat kısmi zamanlı olarak dikkate alınacaktır.)

31

365

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

            Olduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesi ile işin teknik şartnamesi incelendiğinde; çalıştırılacak olan personelden 22’sinin 8 saat tam zamanlı, 9’unun 4 saat kısmi zamanlı olarak çalıştırılacağı, resmi ve dini bayram günlerinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak olan personel sayısı ve gün sayısının belirtildiği, işe başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilmemiş olmasına rağmen işin süresinin 365 gün olarak belirtildiği,  ayrıca yemek dağıtım işinde kullanılacak olan iki adet 14 kişilik kapasitede minibüse ait akaryakıt-lastik-yağ, tamir ve bakım masrafları(araçlar yaklaşık 84.000 km yol yapacaklar) ile ısıtmada kullanılan LPG tüp ve değişim ücretlerinin yükleniciye ait olacağı, teknik şartnamenin 13. maddesinde belirtilen 1, 2, 3, 4, 19, 20, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 sıra no.lu malzemelerin iş bitiminde idarenin demirbaşı olarak kaydedileceği anlaşılmıştır.

 

            İş kapsamında birden fazla maliyet kalemi olmasına ve ayrıca çalıştırılacak olan işçilerin çalışma zamanlarının dahi bir birinden farklı olmasına rağmen, idare tarafından teklif mektubu eki cetvelde tek bir iş kalemi olarak çalıştırılacak olan işçi sayısının belirtildiği görülmüştür.

 

            Bu nedenle, teklif mektubu eki cetvelde iş kalemi olarak sadece çalıştırılacak olan işçi sayısının belirtilmesi, ihaleye sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, sözleşmenin yürütülmesi sırasında da sorunlara neden olabileceğinden, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul