İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2371
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :36
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2371
Şikayetçi:
 Temag Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. Uğurlu İş Merkezi No:97/23 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17197
Başvuruya konu ihale:
 2007/37432 İKN|li Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.13.16.0158/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığınca 15.05.2007

tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin

15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli işlemi ile reddi

üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2007 tarih ve 17197 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli

dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen

ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, 4734 sayılı Kanunun

56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan

ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;

1-Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7.1.o maddesinde, şirket

kurucularından silahlı temel eğitim sertifikası istenildiği, bu durumun 5188 sayılı Kanuna aykırı

olduğu,

2- Resmi-dini bayramlar ile yılbaşı tatili için belirlenen fazla mesaiye güvenlik amirlerinin

de dahil olup olmadığı hususunda şartnamede açıklık olmaması nedeniyle işçilik maliyetinin

hesaplanmasının mümkün olmadığı,

İddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri”

başlıklı 7.1.o maddesinde; “İsteklinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve

Uygulama Yönetmeliğine göre özel güvenlik şirketi kurucu ve yöneticilerine Valilik tarafından

verilen "Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (silahlı)" aslını veya noter onaylı suretini

vermeleri zorunludur. (Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar

ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış

olanlarda, ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun

olanlardan da mezun olduktan tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik

temel eğitim şartı aranmaz.) ….” düzenlemesi yer almaktadır.

5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un “Özel Güvenlik Şirketleri”

başlıklı 5 inci maddesinde Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri

Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve

faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik

şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay

içinde Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye´de özel

güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a)

ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu

olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü

maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. (Ek

cümle: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı

aranmaz.

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik

giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik

hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil

ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

(Ek fıkra: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve

güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin

birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.

(Ek fıkra: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten

yeterlilik belgesi alınması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 5 inci maddesinde atıf yapılan 10 uncu maddenin (a), (d), ve (e) bentleri şu

şekilde düzenlenmiştir:

“ a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa

uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç

kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını ığa vurma, laf atma,

sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş

için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı

hükümlü bulunmamak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmama”

Aynı Kanunun “Eğitim” başlıklı 14. maddesinde ise; “Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve

pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış

ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek

yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu)

açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi

hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi,

Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir.(Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/23 md.)

Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle

güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu

ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak

şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak

ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Kanunun “Çalışma İzni” başlıklı 11. maddesinde; “Özel güvenlik görevlisi olarak

istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda

yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu

olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini

başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah

taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe

bildirilir.

Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve

Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış

olması zorunludur.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde

çalışma izni iptal edilir.

(Değişik beşinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Genel kolluk kuvvetinden ve Milli

İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi

istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl

süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler göz önüne alındığında özel güvenlik şirketi kurucuları

için “Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (Silahlı)” zorunluluğu bulunmadığı anlaşıldığından

ve idari şartnamenin 7.1.o maddesinde yer alan söz konusu düzenleme mevzuata aykırı

bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde;

“Ayrıca.

- İstekli çalıştıracağı 174 kişi için (ayda 26 gün) yemek gideri olarak günlük brüt kişi

başına 3,00 YTL nakdi olarak ödeyecek olup, bu durum çalışanların maaş bordrolarında açıkça

gösterilmek zorundadır.

- İstekli çalıştıracağı 174 kişi için (ayda 26 gün) ulaşım gideri olarak günlük brüt kişi

başına 3,00 YTL nakdi olarak ödeyecek olup, bu durum çalışanların maaş bordrolarında açıkça

gösterilmek zorundadır.

-Çalıştırılacak Özel Güvenlik Görevlilerinden 9 güvenlik amiri için brüt asgari ücretin %65

fazlası, 165 özel güvenlik personeli için brüt asgari ücretin %50 fazlası verilecektir.

-Resmi-dini bayramlar ve yılbaşı tatili için sözleşme süresince 3523,5 gün olarak

hesaplanacaktır. teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartnamenin “A. Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 1. maddesinde; “Yüklenici

tarafından istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, ilgili mevzuata uygun (Sosyal Sigortalar

Kanunu, İş Kanunu vb.), 24 saat esasına göre (hafta sonu dahil), bir görevlinin haftalık çalışma

süresi 45 saati geçmeyecek şekilde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.” düzenlemesi, 2. maddesinde;

Tüm işletmelerde; resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında da (toplam:3523,5 gün) aynı personel

çalıştırılacak ve çalışılan her gün için ilave ücret ödenecektir.” düzenlemesi, 20. maddesinde; “Söz

konusu hizmet alımı için sözleşme süresi 2 (iki) yıl olup; personel ücreti olarak, her bir güvenlik

amiri için asgari ücretin % 65 fazlası, her bir özel güvenlik personeli için asgari ücretin % 50

fazlası tahakkuk ettirilecektir.” düzenlemesi, “B. Özel Güvenlik Görevlilerinin Yükümlülük ve

Hareket Tarzları” başlıklı 21. maddesinde ise “Söz konusu iş yerinde şartname sonunda bulunan

çizelgede belirtilen miktarda erkek özel güvenlik görevlisi görev yapacak, her vardiyada görev

yapacak güvenlik görevlisi sayısı eşit olacak, diğer esaslar bilahare yapılacak sözleşmede

belirtilecektir. Vardiyalar, (08:00-16:00/16:00-24:00/24:00-08:00) olmak üzere 3 (üç) ayrı saat

dilimi içinde gerçekleştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddede atıf yapılan çizelgede

ise güvenlik hizmeti alınacak dokuz farklı işletme belirtilmiş ve her bir işletmede birer adet

güvenlik amiri bulunacağı düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik

Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” kısmının “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlığı

altında;“ …İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel

güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça

belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret

hesaplanacaktır.” ıklamasına yer verilmiştir.

Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında çalışılacak toplam gün sayısı:3523,5 olarak

belirtilmiş ise de, bu durum belirsizlik taşımaktadır. Şöyle ki, ihale dokümanında güvenlik amirleri

ile güvenlik elemanları için farklı ücret öngörüldüğünden, bunların resmi ve dini bayramlar ile

yılbaşında çalıştırılmaları halinde hesaplanacak ücretleri de farklılık gösterecektir.

Bu durumda, bir personel grubu için resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında ödenecek

ücretin belirlenebilmesi için, her bir personel grubu için resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında

çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerektiği halde

belirtilmediği görüldüğünden, bu husus tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve

değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi

gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul