• Karar No: 2007/UH.Z-2372
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :37
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2372
Şikayetçi:
 Körfez Haritacılık ve Planlama Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde No:34/4 Öveçler ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İzmir
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16209
Başvuruya konu ihale:
 2007/37519 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırlarını Kapsayacak Şekilde (6350 Km2) Güncel Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Orto Görüntülerin Satınalımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.12.45.0187/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırlarını Kapsayacak Şekilde (6350 Km2) Güncel Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Orto Görüntülerin Satınalımı” ihalesine ilişkin olarak Körfez Haritacılık ve Planlama Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16209 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline  tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Tebliğinin iş deneyimi ile kısmında hizmet alımı işlerinde iş yönetme ve iş denetleme belgesi düzenlenemeyeceği ve hizmet alımı işlerinde idarelerin iş deneyimi ile ilgili olarak denetim ve yönetime ilişkin iş deneyimine yer vermemesi gerektiğinin düzenlendiği, nitekim 19.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2554 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında da bu durumun teyit edildiği, ihale konusu işin idari şartnamesinde de iş yönetme ve iş denetleme belgelerine yer verilmediği,

 

            İhale üzerinde kalan ortak girişimin pilot ortağı Ede Coğ. Sis. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Atilla Birsel’e ait, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sayısal Fotogrametrik  Harita İşinden verilmiş olan ve işin sadece fotogrametrik kısmından sorumlu mühendisliğinden alınan iş denetleme belgesi olduğu,

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta pilot ortağın iş denetleme belgesi sunmadığının beyan edildiği, ancak kendilerinin sektördeki firmaları yakından takip ettiği ve bahse konu firmanın isminin sadece bir ihalede duyulduğu, bu ihaleden de iş deneyim belgesi nedeniyle elendiğinin bilindiği, anılan firmanın herhangi bir kuruma veya özel sektöre başkaca bir iş yapmadığı,

 

            İhaleyi kazanan ortak girişimin özel ortağı Piramid Fot. Hiz. Ltd. Şti.’nin de ana yüklenici olarak herhangi bir işinin olmadığı, iş deneyimini tevsik için Adım Mühendislik Plan. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin BOTAŞ’a yapmakta olduğu Gerede Bolu Ayrım Noktası Çankırı-Tosya-Kastamonu Doğalgaz İletim Hattı Projesinin fotogrametrik harita üretimi kısmını alt yüklenici olarak yaptığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (b) bendinde “Alt yüklenicilerin iş deneyimi; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmelerde, nevi itibariyle en az bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.” düzenlemesinin yer aldığı, iş deneyiminin söz konusu işi ve işlem adımlarını nevi itibariyle karşılamadığı ve ayrıca iş deneyimini tevsik için anılan yönetmelik uyarınca sunulması gereken belgelerin gerekli şartları sağlamadığı,

 

            İhale konusu işin işlem adımlarının teknik şartnamenin 7 nci maddesinde iş planı, görüntü alımı, yer kontrol noktaları, sayısal arazi yüksek modeli ve vektörleştirme iş kalemlerinden oluştuğunun belirtildiği, özel ortak tarafından sunulan belgede sözleşmenin konusunun sadece vektörleştirmeye karşılık gelen fotogrametrik değerlendirme kısmı olup, görüntü alımı ve yer kontrol noktaları ile tesis ölçü ve hesap kısımlarını içermediği,

 

            Netice olarak ihale üzerinde kalan ortak girişim tarafından sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla teklifinin geçersiz olduğu iddia edilmektedir.                     

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işe ait ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin istendiği, 7.4 üncü maddesinde ise benzer iş olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş uydu görüntüsü veya hava fotoğraflarından üretilen orto görüntülerinin temini hizmet işlerinin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasının incelenmesi neticesinde; Ede Coğ. Sis. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi kapsamında sunduğu belgelerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sivas-1 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Harita ve Renkli Ortofoto Üretim İşine ait Pasco şirketi adına hareket eden FINNMAP-As Haritacılık Sanayi ve Tic. A.Ş. ile 05.12.2006 tarihinde yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ile sözleşme kapsamında yapılan işlere ait faturalar ve sosyal sigorta prim ödeme belgeleri olduğu, alt yüklenici sözleşmesi kapsamında yapılacak işlerin
1 )Fotogrametrik nirengi için kontrol noktaları, detay noktaları tesis, ölçüm ve hesabı,
2 )Fotogrametrik nirengi ölçüm ve dengeleme,
3 )Sayısal vektör harita üretimi, DTM toplanması ve sayısal arazi modeli ve münhanilerin oluşturulması,
4 )Ortofotoların üretilmesi,
5 )Arazi kontrolü ve arazi bütünlemesi konularını kapsadığı, sözleşme bedelinin 635.050,00 YTL olduğu, sunulan fatura tutarlarının sözleşme bedelini karşıladığı tespit edilmiştir.  

        

            Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

………………………………………………………….

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” düzenlemesi,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “………………. Alt Yüklenici: İdarenin onayıyla sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici adına ve ona bağlı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Dolayısıyla yönetmeliğin ve genel şartnamenin yukarıda yer alan maddeleri gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan işlerin alt yüklenicileri ancak idare onayıyla çalışabileceklerinden, gerçekleştirdikleri bu işleri iş deneyimi olarak kullanmak istediklerinde idarenin onay yazısını da iş deneyimini tevsik için sundukları belgelere eklemek zorundadırlar.

 

Ede Coğ. Sis. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi kapsamında sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda adı geçen isteklinin alt yüklenici sözleşmesi ekinde idarenin onay yazısını sunmadığı, idarece bu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının “…Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır….” hükmü gereğince tamamlatılması gerekirken tamamlatılmadığı, bunun ise anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasının incelenmesi neticesinde; Piramid Fot. Hiz. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi kapsamında sunduğu belgelerin BOTAŞ tarafından ihalesi yapılan Çankırı-Tosya-Kastamonu-Bolu/Gerede Ayırım Noktası Doğalgaz İletim Hatları Arazi Etüd ve Kamulaştırma Mühendislik Projesi İşine ait Adım Mühendislik Planlama ve Tic. Ltd. Şti. ile yapılan alt yüklenici sözleşmeleri ile bunlara ait faturalar ve sosyal sigorta prim belgeleri olduğu, 07.06.2005 tarihli alt yüklenici sözleşmesinin konusunun “Güzergahın 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi ile 1/1000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Harita Üretiminin yapılması kapsamında
1 )Hava Fotoğraf Alımı Foto Laboratuar İşlemleri,
2 )Fotogrametrik nirengi ölçüm ve dengeleme,
3 )Fotogrametrik kıymetlendirme,
4 )Ortofotoların üretimi,
5 )Özel Geçiş Haritalarının Ölçüsü, Çizimi ve Onayı, 6)Profil Ölçüsü, Çizimi ve Onayı”
olduğu, sözleşme bedelinin 270.000,00 YTL olduğu, 28.07.2005 tarihli ek sözleşmenin aynı ihaleye ilişkin alt yüklenici sözleşmesi olduğu ve aynı konuları içerdiği, sözleşme bedelinin ise 109.980,00 YTL olduğu, sunulan fatura tutarlarının sözleşme bedelini karşıladığı tespit edilmiştir.

Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “…İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

 

…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu kapsamda idarece benzer iş kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş uydu görüntüsü veya hava fotoğraflarından üretilen orto görüntülerinin temini hizmet işleri olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıda bahsi geçen alt yüklenici sözleşmesinin konusu incelendiğinde, bu işlerin benzer iş kapsamında yer aldığı, anılan isteklinin özel ortak olduğu, iş ortaklığının sunması gereken iş deneyim belgesi tutarının 237.500,00 YTL olduğu, bunun % 30’unun 71.250,00 YTL olduğu dikkate alındığında sunulan iş deneyim tutarının yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ancak Piramid Fot. Hiz. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi kapsamında sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda adı geçen isteklinin alt yüklenici sözleşmesi ekinde idarenin onay yazısını sunmadığı, idarece bu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince tamamlatılması gerekirken tamamlatılmadığı tespit edilmiş, bu durum anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde “…Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Yapılan incelemede Emi Har. Bilg. İnş. Taş. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif mektubunun imzasız olduğu, idarece anılan isteklinin ihale dışı bırakılması gerekirken teklifinin geçerli kabul edildiği, bunun ise mevzuata aykırı olduğu, ancak anılan isteklinin en yüksek teklifi verdiği dikkate alındığında, bu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul