• Karar No: 2007/UH.Z-2378
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :43
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2378
Şikayetçi:
 Kayhan Müh. Mim. Ltd. Şti.-İlke Planlama Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ziya Gökalp Caddesi No:22/17 Kızılay /Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Söğütözü Cad. No:14-E Söğütözü Çankaya/Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17111
Başvuruya konu ihale:
 2007/50240 İhale Kayıt Numaralı “Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Bilgi Sistemleri Yardımı İle Veri Tabanına Bağlı Olarak Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 08.13.02.0078/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nce 23.05.2007 tarihinde Belli İstekliler Arası İhale Usulü  ile yapılan “Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Bilgi Sistemleri Yardımı İle Veri Tabanına Bağlı Olarak  Hazırlanması  Danışmanlık  Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kayhan Müh. Mim. Ltd. Şti.-İlke Planlama Ltd. Şti İş Ortaklığı’nın 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.06.2007 tarih ve 17111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; iş ortaklıklarının ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesinde belirtilen “faaliyet sürdürdüğüne dair ilgili meslek odası belgesinin” pilot ortak tarafından sunulmaması nedeniyle ön yeterlik şartnamesinin 24.2 nci maddesi uyarınca idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, ön yeterlik şartnamesinin 9.1.11.a maddesinde “faaliyet sürdürdüğüne dair ilgili meslek odası belgesi”nin istenildiği, şirketlerin faaliyet sürdürdüğüne dair ilgili meslek odası kayıt belgesinin “Ticaret Odası Belgesi” olduğu ve ön yeterlik dosyasında hem pilot ortağın hem de diğer ortağın Ticaret Odası kayıt belgesinin bulunduğu belirtilerek idareye itirazda bulunulduğu, idarenin cevabında adı ön yeterlik dosyasında geçmeyen mevzuatlara değinilerek pilot ortağın “faaliyet sürdürdüğüne dair ilgili meslek odası belgesinin” olmadığı belirtilerek ön yeterlilik verilmediği, ön yeterlilik şartnamesinin 9.1-a 11.maddesinde istenen belgenin Şehir Plancıları Odası’na kayıt belgesi olduğunun açıkça yazılmadığı, “faaliyet sürdürdüğüne dair ilgili meslek odası belgesi” denildiği, bu belgenin şirketler (tüzel kişilikler) için “Ticaret Odası Kayıt Belgesi” olduğu, idarenin ihale kararında iş ortaklıklarının elenmesi gerekçesinde bu belgenin “Şehir Plancıları Odası”na kayıt belgesi olduğundan bahsedilmediği, bu belgenin “Şehir Plancıları Odası”na kayıt belgesi olduğunun idareye yapılan şikayet üzerine verilen red cevabında belirtildiği, ön yeterlik müracat dosyası incelendiğinde iş ortaklıklarının planlama işi yaptığının iş bitirme belgesi olarak sundukları belgenin incelenmesi sonucunda açıkça anlaşılacağı, söz konusu iş bitirme belgesinin aynı idarenin Aralık 2005 yılında ihalesini yaparak iş ortaklıklarına vermiş olduğu aynı kapsamlı “Çorum-Samsun-Tokat ve Ordu-Trabzon-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgelerine ait 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yardımı ile Veritabanına Bağlı Olarak Hazırlanması” ihalesine ilişkin olduğu ve adı geçen aynı kapsamlı ihalede yeterli bulunan iş ortaklıklarına şikayet konusu ihalede idarece ön yeterlik verilmek istenmediği, iş ortaklıklarında çalışması ön yeterlik şartnamesinde istenen anahtar teknik personel ve diğer teknik personele ait bağlı bulundukları Meslek Odaları Kayıt Belgeleri ile diplomaları ve özgeçmişlerinin ön müracat dosyasında mevcut olduğu, zira (TMMOB) Şehir Plancıları Odası ana Yönetmeliğinin 3.maddesinde şahısların mesleklerini yürütebilmesi için Meslek Odalarına kayıtlı olma zorunluluğunun olduğu, şirketlerin Türk Ticaret Kanunu gereğince faaliyetlerini sürdürebilmesi için Ticaret Odalarına kaydolduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

  A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  Şikayet konusu danışmanlık hizmet alımı ihalesine başvuru sahibi Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd.Şti.- İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığı dahil olmak üzere toplam 11 aday tarafından 23.05.2007 tarihinde ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu,

 

            İhale komisyonunun 23.05.2007 tarihli Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağında; Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd.Şti.- İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığının yeterli bulunmadığı belirtilmiş olup, söz konusu tutanakta Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd.Şti.- İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığının yeterli bulunmama gerekçesi bölümünde; ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11. maddesinde istenilen faaliyetlerini sürdürdüğüne dair ilgili meslek odası belgesinin pilot ortak tarafından sunulmaması nedeni ile ön yeterlik şartnamesinin 24.2.maddesi uyarınca ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunmadığı belirtilmiştir.

 

            Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd.Şti.- İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ön yeterlik başvurusu incelendiğinde; pilot ortak Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd.Şti.’nin Ankara Ticaret Odasına oda kayıt belgesini ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince düzenlenen büro tescil belgesini sunduğu,

 

            İş ortaklığının diğer ortağı İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.’nin ise İstanbul Ticaret Odası oda kayıt belgesi ile Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesini sunduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gerekli belgeler” başlıklı 9 uncu maddesi alt bendi olan 9.1.a.11 inci maddesinde; “Faaliyetleri sürdürdüğüne dair ilgili Meslek Odası belgesi.” düzenlemesine yer verilerek ön yeterlik başvurusunda bulunan adayların başvurularında faaliyetlerini sürdürdüklerine dair ilgili meslek odası belgesini sunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 37 nci maddesinde; “İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru/ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru/ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

e)Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin (Standart Form KİK029.4/D)

f) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname (Standart Form KİK029.3/D).

 

İstenilmesi zorunludur.

 

Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gerekli belgeler” başlıklı 9 uncu maddesi alt bendi olan 9.1.a.11 inci maddesine ilişkin 3 nolu dipnotta; “İlgili mevzuat gereği mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli belgeler varsa bu bölüme yazılacaktır.” hükmünün yer aldığı ve 9.1.a maddesi uyarınca adayın iş ortaklığı olması halinde 9.1.a.11 inci bentte yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilan ve ihale dokümanı uyarınca ihale konusu işin; “Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Bilgi Sistemleri Yardımı İle Veri Tabanına Bağlı Olarak  Hazırlanması  Danışmanlık  Hizmeti Alımı” olduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri ve ön yeterlik şartnamesinde yer alan düzenleme bir arada değerlendirildiğinde; anılan yönetmeliğe göre yapılan tüm danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde tüzel kişi adayın mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından siciline kayıtlı bulunduğuna dair belgeyi getirmesinin zorunlu olduğu, bunun yanı sıra eğer ilgili mevzuat gereğince tüzel kişi adayın mesleki faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli başka belge ve/veya belgeler varsa idare tarafından bu belge ve/veya belgelerin ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesine yazılması gerektiği ve iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Buna karşın, şikayete konu ihalede idarece ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesinde “Faaliyetleri sürdürdüğüne dair ilgili Meslek Odası belgesi.” ifadesine yer verildiği görülmüş olup, ilgili meslek odası belgesinin hangi meslek odası belgesi olduğunun açık ve net olarak belirtilmediği görülmüştür.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda; söz konusu danışmanlık hizmet alımı işinin çevre düzeni planı yapımı ile ilgili olduğu, bu nedenle de ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesinde kastedilen söz konusu belgenin “TMMOB Şehir Plancıları Odası kayıt ve tescil belgesi” olduğunun anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Her ne kadar idarenin kararında planlama mevzuatını oluşturan 3194 sayılı İmar Kanununun 5 ve İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde çevre düzeni planı tanımı yapıldığı, İmar Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan “Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliği”n 2, 4 ve 6 ncı maddesinde yer alan hükümler gereğince yasalarda tanımlanan her ölçekteki ve türdeki planlara ilişkin hizmetlerde şehir ve bölge planlama eğitimi almış kişiler için müelliflik niteliğinin belirlendiği ve tüzel kişilikler için dahi planlama işinde müelliflik niteliğinin zorunlu olduğu, “TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro, Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği”nin 5.maddesi gereği büro veya tüzel kişiliğe sahip kuruluşların TMMOB Şehir Plancıları odasına kayıt ve tescil edilmesi ve her yıl tescilin yenilenmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtilmiş ise de;

 

            Ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesinde faaliyetin sürdürüldüğüne dair ilgili meslek odası belgesinin adının açık ve net olarak belirtilmemesinin mevzuata uygun bulunmadığı ve tereddüt doğurucu nitelikte olduğu anlaşıldığından, ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesinde istenen bu belgeye ilişkin olarak yeterlik başvurularının idarece değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmışıtr.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik değerlendirmede dikkate alınacak kriterler” başlıklı 74.maddesinde “…Teknik değerlendirmede, danışmanlık hizmeti alınacak işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak bu Yönetmeliğe ekli Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 33.1. maddesinde “…Teknik değerlendirmede; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki işlerde özel deneyimleri, danışmanlık konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısının iş tanımına  uygunluğu, bu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ile teknik personel ve bunların nitelikleri, iş için uygunlukları ve istihdam durumları göz önünde bulundurularak; aşağıdaki oranlarda puanlama yapılır…” düzenlemesine yer verilerek bu kriterlere ilişkin yukarıda anılan mevzuat hükmünde belirtilen Tablo 1’e uygun puanlama tablosunun düzenlenmiş olduğu, ancak aynı hüküm uyarınca bu kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yönteminin ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanması gerektiği halde idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde ihale dokümanında böyle bir düzenlemeye yer verilmemiş olduğu ve bu hususun mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu ihaleye ait mevcut ihale dokümanı ile teknik tekliflerin objektif biçimde değerlendirilebilmesi ve ihalenin sonuçlandırılabilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gerekli belgeler” başlıklı 9 uncu maddesi alt bendi olan 9.b.8 inci maddesinde; “Araştırma-Geliştirme, Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler; Bu danışmanlık hizmeti ihalesinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi istenmektedir. Adaylar eğer sahiplerse Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni sunacaklardır. İş ortaklıklarında pilot ortağın bu belgeyi sunması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Ön yeterliğe ait ilanda Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ön yeterlikte istenen belgeler arasında sayılmadığı ancak ilanda puanlama kriterlerinin belirtildiği 4.5.6 ncı madde de araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgelerin mevcut olması halinde 3 puan olarak değerlendirileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

            Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin ön yeterlik başvurusunda sunulacak belgelere ilişkin 9.1.b.8 inci maddesinde; “Araştırma-Geliştirme , Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler” ifadesine yer verilmiş olup, 9.1.b.8 inci maddeye ait 4 nolu dipnotta da; “Araştırma-Geliştirme, Standart ve Kaliteye ilişkin Belgeler istendiği durumda idare, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca hangi belgelerin istendiğini burada belirtecektir. Araştırma-Geliştirme, Standart ve Kaliteye ilişkin Belgeler istenmemesi durumunda bu alt bend yazılmayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdarelerce danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ön yeterlik aşamasına katılan adayların kaliteye ilişkin belge sunması istenilmekte ise; Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi ne uygun olarak istenilen belgenin ön yeterlik şartnamesinin 9.1.b.8 inci maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

            Mevzuat uyarınca kaliteye ilişkin belgelerin idarece istenilmesi ve ön yeterlik şartnamesinin ilgili maddesinde belirtilmesi halinde ise ön yeterlik başvurusunda bulunan tüm adaylar tarafından bu belgenin sunulması gerekmektedir.

 

            Buna karşın, şikayete konu ihalede adayların eğer sahip iseler kalite yönetim sistem belgesini sunacaklarını belirten söz konusu düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Nitekim, ön yeterlik şartnamesinin 9.1.b.8 inci maddede belirtilen Kalite Yönetim Sistem belgesini sunmadığı ön yeterlilik belge kontrol tutanağında belirtilen Planevi Şehircilik Plan. Org.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.’nin başvurusunun ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunduğu anlaşılmıştır.

 

                Ön yeterlik şartnamesinde kaliteye ilişkin belgelerin istenildiği madde de yer alan söz konusu mevzuata aykırı düzenleme nedeniyle idarece başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi imkanının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Ön yeterlik şartnamesinin 24.1.(b).2 maddesinde ihale konusu işte kilit personel ve diğer personel olarak çalıştırılması istenen personelin asgari tecrübe sürelerine yer verilmiş olup, diğer personel arasında istenen Veri giriş uzmanının (En az lise ve dengi okul mezunu, CAD fonksiyonlu yazılımlar konusunda deneyimli) en az 3 yıl tecrübeye sahip olması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Yine ön yeterlik şartnamesinin 24.1.b.2 nci maddesinde; ihale konusu danışmanlık hizmetinde kilit personelin yanında asgari olarak çalıştırılması istenen diğer personel arasında; asgari 3 yıl tecrübeye sahip “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Konularında Uzman (En az Lise ve Dengi Okul Mezunu)” personelin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Anılan şartnamenin 24.1.b.2 nci maddesinde; özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresinin hizmet çizelgesi ile veya ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edileceği düzenlenmiştir.

 

            Buna karşın; ön yeterlik şartnamesinde idarenin ihale konusu işte çalıştırılmasını öngördüğü diğer personel arasında yer alan veri giriş uzmanın en az lise mezunu olabileceğinin belirtilmiş olması ve veri giriş uzmanı olarak çalıştırılması öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odasının bulunmaması nedeniyle veri giriş uzmanı için istenilen asgari deneyim süresinin hangi belge ile tevsik edileceği,

 

            Aynı şekilde en az lise mezunu olabileceği belirtilen “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Konularında Uzman” personelin mesleki deneyiminin hangi belge ile tevsik edileceği ön yeterlik şartnamesinden anlaşılamamaktadır.

 

            En az lise mezunu olabileceği belirtilen veri giriş uzmanının ve “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Konularında Uzman” personelin deneyim süresinin hangi belge ile tevsik edileceğine ilişkin açık ve net bir düzenleme ön yeterlik şartnamesinde yapılmamıştır.

 

                Ön yeterlik şartnamesinin 24.1.b.2 nci maddesi gereğince diğer personel olarak ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen personelin isteklinin bünyesinde çalışması zorunluluğu bulunmadığı ve çalıştırılacağına dair noter onaylı taahhütname verilmesinin yeterli bulunduğu hususu da dikkate alındığında; söz konusu düzenlemedeki tereddüt doğurucu belirsizlik nedeniyle başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi imkanının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) İhale komisyonunun 23.05.2007 tarihli Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağında; Jeo-Tek Coğrafi Bilgi  Teknolojileri Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Utta Planlama Projelendirme ve Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığının yeterli bulunmadığı belirtilmiş olup, söz konusu tutanakta yeterli bulunmama gerekçesi bölümünde; Ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11. maddesinde istenilen faaliyetlerini sürdürdüğüne dair ilgili meslek odası belgesinin sunulmaması, ön yeterlik şartnamesinin 24.1.b.2 Personel Durumu Asgari Şartı başlıklı maddesinde istenilen ortak girişimin kilit personel için sunulan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında deneyim belgesi için sunulan sertifikanın uygun olmaması nedenleriyle ön yeterlik şartnamesinin 24.2.maddesi uyarınca ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunmadığı belirtilmiştir.

 

            Jeo-Tek Coğrafi Bilgi Teknolojileri Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ön yeterlik başvurusunda Ankara Ticaret Odası Sicil Müdürlüğünce düzenlenen oda kayıt belgesi ile “TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası” tarafından düzenlenen Büro Tescil Belgesinin sunulduğu,

 

            Utta Planlama Projelendirme ve Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. tarafından ise başvuruda “Ankara Ticaret Odası Sicil Müdürlüğünce düzenlenen oda kayıt belgesi” ile “TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi”nin sunulduğu  anlaşılmıştır.

 

Ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesinde faaliyetin sürdürüldüğüne dair ilgili meslek odası belgesinin adının açık ve net olarak belirtilmemesinin mevzuata uygun bulunmadığı ve tereddüt doğurucu nitelikte olduğu anlaşıldığından, ön yeterlik şartnamesinin 9.1.a.11 inci maddesinde istenen bu belgeye ilişkin olarak yeterlik başvurularının idarece değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Personel durumuna ilişkin belgelere ilişkin olarak ön yeterlik ilanı ve ön yeterlik şartnamesinde yer alan maddeler incelendiğinde; ön yeterlik şartnamesinde ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen personele ilişkin diploma ve uzmanlık eğitimi aldığına dair sertifikaların ön yeterlik başvurusunda sunulması istenilmekte iken, ihaleye ait ön yeterlik ilanında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen personele ilişkin diploma ve uzmanlık eğitimi aldığına dair sertifikaların sunulacağı düzenlemesine yer verilmemesi Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 26 ncı maddesinde;İhale ilanları, ihale ve ön yeterlik dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, standart ön yeterlik ilan formuna uygun olarak hazırlanır. (standart form KİK003.0/D) Ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale ve ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmüne aykırı bulunmuştur.

  Diğer yandan; ön yeterlik şartnamesinin 24.1.b.2 nci maddesinde; ihale konusu işte çalıştırılması istenilen anahtar ve diğer personelin bazıları için “uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri” ile “CAD fonksiyonlu yazılımlar” konularında deneyimli olma şartına yer verildiği gibi, yanısıra anahtar ve diğer personelin diplomasının ve uzmanlık eğitimi aldığına dair sertifikaların sunulmasının da istenildiği görülmüştür.

  Buna karşın; ön yeterlik şartnamesinde ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen kilit ve diğer personelin uzmanlık eğitimi aldığına dair sertifikaların hangi kurum/kurumlar tarafından düzenleneceğine veya nasıl düzenleneceğine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı anlaşıldığından, uzmanlık sertifikası istenilmesine ilişkin düzenleme belirsiz ve tereddüt doğurucu nitelikte bulunmuştur.

  Nitekim; Jeo-Tek Coğrafi Bilgi  Teknolojileri Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Utta Planlama Projelendirme ve Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. iş ortaklığının başvurusunda yer alan personel bilgileri özet tablosunda; anahtar personel olarak gösterilen şehir plancısı Levent KARAGÖL’ün uzaktan algılama ve cografi bilgi sistemleri konularında deneyimini göstermek üzere sunulan ve Geo Tech. Co Ltd. tarafından düzenlenen belgenin Levent KARAGÖL’ün Libya’da 3.Jenerasyon Bölge planının hazırlanması ve coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması projesinde uydu görüntülerinden veri toplama, uzaktan algılama ve bilgi sistemleri konusunda uzman olarak çalıştığını ve bu alanlarda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olduğunu ifade eden bir belge olduğu ancak idarece uygun bulunmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; ön yeterlik şartnamesinde uzmanlık eğitimi alındığına dair sertifikalara ilişkin düzenlemedeki belirsizlik nedeniyle idarece başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi imkanının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2374 sayılı Kurul Kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline  karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Söz konusu ihale 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2374 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul