• Karar No: 2007/UH.Z-2380
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :45
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2380
Şikayetçi:
 Adalı Temizlik Güv. İnş. Mob. Dayanıklı Tüketim Malları Teks. Opt. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Sağlık Sokak No:14/5 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bandırma Sok. 30/a Teknik Okullar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17381
Başvuruya konu ihale:
 2007/33731 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.13.24.0168/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adalı Temizlik Güv. İnş. Mob. Dayanıklı Tüketim Malları  Teks. Opt. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet  başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  15.06.2007 tarih ve 17381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İşe ait idari şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, ancak ihale dokümanında işin süresi dikkate alınarak ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeye göre ihale konusu işte çevre temizliğinin eksiksiz ve haftanın her günü yapılmasının istenilmesine karşılık bu temizliğin milli ve dini bayram günlerinde de yapılacak olması hususu göz önünde bulundurulduğunda, milli ve dini bayram günlerinde çalışacak personel sayısı ve gün sayısının belirtilmesi gerekirken belirtilmemesi sebebiyle bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesinin mümkün bulunmadığı,

 

            2) İdarece zeyilname yapıldığı, bu zeyilnamenin sözleşme taslağındaki işyeri teslim ve  işe başlama tarihini kapsadığı, ancak sözleşme taslağında yer alan benzer hükmün idari şartnamenin 49 uncu maddesinde de bulunduğu, buna karşılık zeyilnamenin idari şartname hükmünü kapsamadığı, bu durumun isteklileri tereddüde düşüreceği,

 

            3) Sözleşme tasarısının “Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler” başlıklı 7 nci maddesinin Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 8 nolu dipnotuna aykırı olarak düzenlendiği,

       

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca,

            -Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri,

            -Tüm personele günlük 2,50 YTL (26 gün üzerinden) brüt aylık toplam 65,00 (Altmışbeş YTL) yemek ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Tüm personele günlük 4,00 YTL (26 gün üzerinden) brüt aylık toplam 104,00 (Yüzdört YTL) yol ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Teknik şartnamede belirtilen tüm ekipman ve temizlik malzemesi

            -Teknik şartnamede belirtilen giyim bedeli, teklif fiyata dahildir.”  ve,

 

            Yine işe ait Teknik Şartnamede ise “İşçi Sayısı ve Sosyal Haklar” başlıklı (B) bölümünde “Müteahhit toplam 310 işçi (full-time) çalıştıracaktır.” ve “Çevre Temizliği” başlıklı (E) bölümünde de; “Beton saha, yeşil alan, yollar ve merdivenlerde hiçbir zaman pislik, kağıt parçası v.s bırakılmayacaktır.Bu temizlik eksiksiz olarak haftanın her günü yapılacaktır.”

 

Şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemede yer alan ihale konusu hizmetin eksiksiz olarak haftanın her günü yapılacağına ilişkin hükmün resmi tatil ve bayram günlerini de kapsadığı net ve açık şekilde anlaşılmamakta olup, diğer taraftan işin niteliği gereği temizliğin yapılacağı yerler dikkate alındığında resmi tatil ve bayram günlerinde temizlik yapılmasının beklenmemesi gerektiğinden hareketle, anılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; 17.04.2007 tarihli zeyilnamede; “İdari Şartnamenin 26.3 maddesine aşağıdaki açıklama eklenmiştir;Giyim bedeli ayni olarak ödenecektir. İdari Şartnamenin 26.5 maddesi eklenmiştir; 26.5-İş kazaları ve Meslek Hastalıkları sigorta prim oranı %2’dir. Teknik Şartnamenin B-“İşçi sayısı ve Sosyal Haklar” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:Müteahhit toplam 310 işçi (full-time) çalıştıracaktır.Yol ve yemek bedeli ücret bordrosunda gösterilecektir.Her işçiye (310 işçi) aşağıda özellikleri belirtilen bir iş önlüğü verilecektir:(Ayni) “İş önlüğü” : ‘…’ Sözleşme Taslağında; “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10. maddesine, 214 gün ibaresi eklenmiştir.11.3 maddesinde yer alan “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren…” ibaresi “Sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihten…” şeklinde düzeltilmiştir. 39. maddesinde “Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte…” ibaresi “Bu sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer” şeklinde değiştirilmiştir.” şeklinde düzeltmeler yapıldığı görülmüştür.

 

            İşe ait idari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.1 inci maddesinde de; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten(Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 3(üç) takvim günü içinde işe başlanır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Sözleşme taslağında yer alan zeyilnamede belirtilen yukarıdaki düzenlemenin  idari şartnamede yer alan şekli ile uyumlu olmadığı ve zeyilname ile de idari şartnamenin söz konusu maddesinin sözleşme taslağındaki maddeye uyumlu hale getirilmediği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ilk iki bendinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yine anılan Yönetmeliğin “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 33 üncü maddesinde de; “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi ve teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir.Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün(10) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden  en az on(10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde anılan yönetmelik hükümlerinden hareketle iddia konusu hususla ilgili olarak sözleşme taslağında yer alan madde için zeyilname düzenlendiği, ancak idari şartnamede de bulunan aynı maddenin zeyilname ile sözleşme taslağındaki maddeye uyumlu hale getirilmediği  görülmüştür.

           

            Ancak yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ihale dokümanı arasındaki farklılık yaratan maddi hataların idarece mevzuatın öngördüğü şekilde giderilmediği anlaşılmış olmakla birlikte, söz konusu hususun ihaleye teklif verilmesinde ve sonuçlandırılmasında etkili nitelikte görülmemiş olmasından dolayı iddia yerinde bulunmamıştır.

          

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işe ait sözleşme taslağının “Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler” başlıklı 7 nci maddesinde; “Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 8 nolu dipnotunda da; “Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı burada belirtilecek ve ayrıca idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen diğer giderler buraya yazılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamenin “ Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Yukarıda sözleşme tasarısı ve idari şartnamenin ilgili maddelerinde yapılan düzenlemelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul