• Karar No: 2007/UH.Z-2382
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :47
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2382
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı, Abdullatif Yetkin İşhanı, Nu:69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Esentepe Mh. Hastane Cd. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16107
Başvuruya konu ihale:
 2007/40297 İhale Kayıt Numaralı “25 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 07.12.36.0200/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “25 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16107 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            2) Geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük görülmesi sonucunda kendilerinden maliyetler konusunda açıklama istenildiği, verilen süre dahilinde tüm maliyet bileşenlerini belgelendirerek idareye tevdi ettikleri, tekliflerinin ihale üzerinde bırakılan şirketin teklifinden daha düşük olmasına rağmen ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “25 kişi ile özel güvenlik hizmet alımı” fiziki miktar ve türü “25 kişi ile 19 ay süreli özel güvenlik hizmeti alımı” düzenlemesi,

 

Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,  26.2 Personelin yol gideri, günlük brüt (1,44 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici firma Resmi, Dini ve Milli bayram günlerinde 2007-2008 yıllarında 22 kişi 24 gün çalıştırılacaktır. Yemek için bir bedel öngörülmeyecek, hastaneden karşılanacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (Yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

1-      Güvenlik Amiri-Gündüz Sorumlusu %50

2-      Gece Sorumlusu %30

 

26.5.        Personelin iş kazları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (Bir nokta Beş) olarak tespit edilmiştir. ” düzenlemesi,

 

İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2. İşe başlama tarihi 01.06.2007; işi bitirme tarihi 31.12.2008’dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, sürenin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte başlamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihle yükleniciye bildirilir.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak, resmi ve dini bayram tatil günleri çalışma ücretleri ile % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yol bedeli dahil, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giyim bedeli hariç) 379.717,58 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale dosyasının incelenmesi neticesinde; ihaleye sunulan tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilerek, sunulan tüm tekliflerin tespit edilen yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunun tespit edildiği, buna binaen aşırı düşük teklif olarak belirlenen teklif sahiplerine, teklif bileşenleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalarını belirlenen süre içerisinde yazılı olarak idareye sunmaları hususunda yazı yazıldığı görülmüştür.

 

16.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, Ağanpir Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve ABS Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde ayrıntılı fiyat açıklamasının gönderilmediği ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği tespit edilmiştir.  Aynı kararda Asil Özel Güvenlik Ltd. Şti., Ağdaş Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin yaptıkları açıklamalar doğrultusunda, tekliflerinin piyasa koşullarına göre asgari işçilik, asgari giyim ve asgari karı karşılayamayacağı kanaatine varıldığı için değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. İhale, açıklaması yeterli görülen Karahan Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini ise reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere, teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesi için yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle, ihale komisyonu tarafından piyasa rayiçlerine uygun olmadığı tespit edilen, yaklaşık maliyetin altında bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul