En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2383
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :48
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2383
Şikayetçi:
 Varöz Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğit. Hizm. Tic. Ltd.Şti., Selanik Caddesi Nu:48/10 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi, Halil Sezai Erkut Cad. Nu:7 Etlik ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17584
Başvuruya konu ihale:
 2007/39756 İhale Kayıt Numaralı “19 Ay Süreli 45 Personel İle Hastanemiz Özel Güvenlik ve Koruma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.32.0182/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nce 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “19 Ay Süreli 45 Personel İle Hastanemiz Özel Güvenlik ve Koruma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Varöz Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğit. Hizm. Tic. Ltd.Şti.’nin 07.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

         

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin,

 

“İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 1 adet birim sorumlusu, 5 adet vardiya şefi ve 39 adet güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 45 kişi ile yapılacağı düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, yol bedeli olarak ayda 26 gün üzerinden günlük brüt olarak 3,17 YTL; giyeceklerin ayni olarak karşılanacağı, resmi, dini ve ulusal bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak çalışmada 2 vardiya şefi ve 21 güvenlik görevlisinin çalışacağı ve 2007-2008 yıllarında anılan günlerde toplam 24 gün çalışma yapılacağı, birim sorumlusuna brüt asgari ücretin %70, vardiya şefine %50 ve güvenlik görevlilerine %30 fazlası ödeme yapılacağı; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası risk prim oranının yüzde %1,5 olduğu düzenlemesi,

 

            “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arasında olduğu düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

Buna göre “giyim hariç” asgari işçilik maliyeti,

 

Birim sorumlusu

Asgari ücretin %70 fazlası

1 kişi

24.696,95

YTL

Vardiya şefi

Asgari ücretin %50 fazlası

5 kişi

110.110,61

YTL

Güvenlik görevlisi

Asgari ücretin %30 fazlası

39 kişi

754.536,81

YTL

 

 

Resmi tatilde fazla ödeme (çalışılacak gün sayısı: 24 gün)

 

Vardiya şefi

Asgari ücretin %50 fazlası

2 kişi

1.689,36

YTL

Güvenlik görevlisi

Asgari ücretin %30 fazlası

21 kişi

15.376,33

YTL

 

TOPLAM

906.410,06 YTL

 

            Olmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Kontrol Özel Güv. Kor. ve Eğit. Ltd. Şti.’nin teklifinin 914.859 YTL olduğu göz önünde bulundurulduğunda 45 personel için giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını karşılamak üzere 8.448,94 YTL kalmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

            Yaklaşık maliyet ile diğer teklifler dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmemesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında, Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçinin iş ortaklığı olarak ihaleye katıldığı, özel ortak olan Denge Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci onaylı olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla serbest muhasebeci onaylı belge sunan şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuruya konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetinin 1,142.648,40 YTL olduğu, ihalenin 914.859 YTL tutarı teklif eden Kontrol Özel Güv. firması üzerinde bırakıldığı, giyim ve özel mali güvenlik sigortası hariç %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 906.410,06 YTL olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde “ İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin, yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olması sebebiyle; idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekirken aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması işlemi zikredilen Kanun hükmüne aykırılık taşımaktadır. Bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle ihale işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Anılan gerekçeyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul