En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2384
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :49
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2384
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. N0:62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Balgat Ziyabey Caddesi 21. Sokak No:4 06520 Balgat Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18793
Başvuruya konu ihale:
 2007/44054 İhale Kayıt Numaralı “Müsteşarlık Hizmet Binasının Genel İç ve Dış Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.14.03.G017/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Müsteşarlık Hizmet Binasının Genel İç ve Dış Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18793 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

12.07.2007 tarih ve 08.14.03.G017/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Savunma Sanayi Müsteşarlığının 10.05.2007 tarihinde yapılan malzemesiz olarak hizmet binası ve çevresi temizlik hizmetleri ihalesine ortak girişim olarak katıldığı, söz konusu ihalede 37 işçi, 3 yönetici olmak üzere 40 kişi çalışacağı, buna göre 40 personel için yol dahil asgari maliyet toplamının 431.623,43 YTL olduğu, şartnamelere göre temizlik personeline 2 adet iş elbisesi, 3 yönetici personele ise 2 takım elbise verileceği, teklifler arasındaki fiyat farkını giyim bedelinin oluşturduğu, ihale üzerinde bırakılan Hijyensu Tem. Güv. Gıda Pry. İnş. Müh. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin 432.006,00 YTL olduğu, asgari maliyet toplamı ile firma teklifi arasında sadece 382,57 YTL fark olduğu, 40 personele 2’şer takım iş elbisesi ve takım elbisenin bu fiyattan temin edilmesinin mümkün olmadığı, bu bedelle işin yapılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale İlanının 16.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir. Tekliflerin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verildiği, işin süresinin 01.08.2007-31.07.2008 tarihleri arasında 365 takvim günü olduğu, işçi sayısının 40 olduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; çalıştırılacak personelin yemek ihtiyaçlarının idarece karşılanacağı, ulaşım için her ay 22 gün üzerinden brüt 6 YTL nakdi ödeme yapılacağı, üç adet yöneticinin, ücretleri rayiç asgari ücretin %50 fazlası olacağı, yüklenicinin sözleşme süresince çalıştırılacak personele yaptıkları işe uygun yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesini ayni olarak vereceği, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının %2 olduğu belirtilmiştir.

 

            Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 431.623,43 YTL (yol bedeli dahil, giyim ve yemek bedeli hariç) olduğu tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi ile 56.1.3 maddesinde; yüklenicinin temizlik personeline görevleri sırasında kullanılmak üzere, yılda iki adet mavi renkte iş elbisesini ayni olarak vereceği belirtilmiştir. Ayrıca, idari şartnamenin 56.1.6 maddesinde de; yüklenicinin sözleşme süresince çalıştırılacak 37 personele yaptıkları işe uygun yazlık, kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesi ile 3 adet yöneticiye birer adet yazlık ve kışlık takım elbise ayni olarak verileceği belirtilmiştir. Başvuruya konu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan Hijyensu Tem. Güv. Gıda Pry. İnş. Müh. San ve Tic. Ltd. Şti. de dahil olmak üzere 10 firmadan Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesi ve şartname hükümleri uyarınca teklif fiyatlarını oluşturan bileşenlerin ayrıntısı ve bunlara ait bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Hijyensu Tem. Güv. Gıda Pry. İnş. Müh. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin 432.006,00 YTL olduğu, asgari maliyet toplamı ile  bu firma teklifi arasında 382,57 YTL fark olduğu anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan bu firmanın aşırı düşük açıklamasının ve bu açıklamaya ilişkin sunduğu proforma faturanın mevzuata ve ihale dokümanına uygun olduğu görüldüğünden, ihalenin en düşük fiyatı veren bu firma üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul