En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2385
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :50
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2385
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç Bilgi İşlem İnsan. Gıda San Tic. Ltd. Şti, Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17984
Başvuruya konu ihale:
 2007/33737 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemekhane Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.54.0097/2007-23E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 04.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/33737 İKN’li “Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemekhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör  İnş. Tem.  İlaç Bilgi İşlem İnsan.  Gıda San. Tic. Ltd. Şti´nin, 21.06.2007 tarih ve 17984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, iddiaların incelenmesi sonucunda ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

 

12.07.2007 tarih ve 08.13.54.0097/2007-23E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            1) İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde “Hastanelerde gerçekleştirilmiş yemek pişirme ve dağıtım işi benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı, benzer iş tanımının kamu veya özel sektörde yemek hizmeti sunan firmaların katılımını engellediği, rekabetin daraltıldığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin 5.1. maddesinde “İhaleyi alan müteahhit firma, idarece istenebilecek her türlü demirbaş malzemeyi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde hastane idaresine teslim edecektir. Belirtilen sürede teslim edilmeyen demirbaş malzemeler, hastane idaresince satın alınacak ve bedeli müteahhit firmanın ilk hak edişinden düzenlenecek tutanak ile kesilecektir” hükmüne yer verildiği, bu hükmün ihale dokümanında belirsizlik yarattığı ve sağlıklı teklif hazırlanmasını engellediği,

 

            3) Teknik Şartnamenin “Makine Parkı” başlıklı 6.1. maddesinde; “Yüklenici, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanılacak makinelerin tam bir listesi ve sayısını verecektir. Bu dökümde yer almayan ancak hizmet sırasında ihtiyaç duyulabilecek yedek aparatlar, yedek malzemeler, uzatma kablosu vb. gibi her türlü ekipman ve makine yüklenici tarafından temin edilecektir” hükmüne yer verildiği, bu düzenlemede yüklenicinin taahhüdünün sınırlarının belirli olmadığı iddia edilmektedir.

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının; “Hastanemiz Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri Alım İhalesi” olduğu,

 

İşin fiziki miktarı ve türünün;

 

“Kahvaltı (Normal)                :    990.000 Adet

Diyet Kahvaltı                        :     221.400 Adet

Yemek (Öğle-Akşam)              :  2.540.000 Adet

Diyet Yemek (Öğle-Akşam)    :     442.800 Adet” olduğu

 

İhale konusu işin süresinin  01.07.2007-31.12.2008 tarihleri arasında 18 ay olduğu görülmüştür.

 

1)           Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hastanelerde gerçekleştirilmiş yemek pişirme ve dağıtım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleneme yapıldığı,

 

İhale ilanının 4.4. maddesinde de “…hastanelerde yemek pişirme ve dağıtım işi benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

 

11 isteklinin ihale dokümanı satın almasına rağmen sadece 2 isteklinin ihaleye teklif verdiği belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4  maddesinde sadece hastanelerde gerçekleştirilmiş yemek pişirme ve dağıtım işinin benzer iş olarak belirlenmesinin, ihale konusu işin ifa edileceği yerin hastane olmasının yemek pişirme işi bakımından özellik arzetmediği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olarak ihaleye katılımda rekabeti kısıtladığı anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İstenilen Araç/Gereç ve Sayıları” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“5.1. Hastane mutfağı, depoları, yemekhaneleri ve klinik ofislerinde bulunan her türlü demirbaş malzeme işe başlamadan önce sayılarak müteahhit firmaya bir tutanakla teslim edilecektir. İş bitiminde firma hastaneye ait demirbaş malzemeyi sağlam ve çalışır durumda teslim etmek zorundadır. Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli her türlü araç/gereç/malzeme yatırımı müteahhit firma tarafından sağlanacaktır. İhtiyaç duyulan tüm eksiklikler firma tarafından giderilecektir.

5.2. İhaleyi alan müteahhit firma, idarece istenebilecek her türlü demirbaş malzemeyi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde hastane idaresine teslim edecektir. Belirtilen sürede teslim edilmeyen demirbaş malzemeler, hastane idaresince satın alınacak ve bedeli müteahhit firmanın ilk hak edişinden düzenlenecek tutanak ile kesilecektir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik Şartnamede yemek pişirme işinin hastanenin mevcut mutfağının kullanılarak yapılacağı belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 5.2 maddesinde yer alan düzenlemenin ihale konusu işle ilgili olabilecek ve sözkonusu hizmet işinin gerçekleştirilmesi aşamasında yüklenici firmanın kullanacağı ekipmana ilişkin olması, idarece istenebilecek her türlü demirbaş malzemenin yüklenici firma tarafından satın alınacağına ilişkin düzenleme karşısında firmanın önceden öngörülemeyen bir taahhüt altına girdiği görüldüğünden, Teknik Şartnamenin 5.2. maddesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Makine Parkı” başlıklı 6.1. maddesinde; “Yemek hizmetlerinde kullanılması zorunlu olan makine ve ekipmanların dökümü aşağıdaki gibidir. Yüklenici, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanılacak makinelerin tam bir listesi ve sayısını verecektir. Bu dökümde yer almayan ancak hizmet sırasında ihtiyaç duyulabilecek yedek aparatlar, yedek malzemeler, uzatma kablosu vb. gibi her türlü ekipman ve makine yüklenici tarafından temin edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 6.1. nolu düzenlemesinde yemek hizmetlerinde kullanılması zorunlu olan makine ve ekipmanın ayrıntılarına yer verilmekle birlikte, idarenin bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanılacak makinelerin tam listesini ve sayısını daha sonra vereceği ve bu listede yer almayan ancak ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağı, ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin ise neler olduğunun istekliler tarafından önceden bilinemeyeceği, istekliler tarafından teklif oluştururken buna ilişkin maliyet kaleminin önceden öngörülememesi neticesinde isteklileri ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında zarara uğratabileceği görüldüğünden, sözkonusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Süpervizör  İnş. Tem.  İlaç Bilgi İşlem İnsan.  Gıda San. Tic. Ltd. Şti’ nin 04.06.2007 tarihinde Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılan Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemekhane Hizmetleri ihalesi ile ilgili iddiaların incelenmesi sonucunda;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul