En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2386
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :51
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2386
Şikayetçi:
 Karahan Bilişim Hizm. Org. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ertuğrulgazi Mahallesi Prof. Selçuk Atilla Cd. Hazıoğlu Apt.Altı Nu:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Mh. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17190
Başvuruya konu ihale:
 2007/52166 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım ve Bilgisayar Bakım Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.13.14.0097/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 04.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım ve Bilgisayar Bakım Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karahan Bilişim Hizm. Org. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 30.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.06.2007 tarih ve 17190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

10.07.2007 tarih ve 08.13.14.0097/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde yapılan benzer iş tanımının ihale mevzuatına uygun olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.2.1. maddesinde 6 adet anahtar teknik personel çalıştırılacağının öngörüldüğü, bu düzenlemenin ihale konusu iş için yerinde olmadığı,

 

            3) İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, tip sözleşmenin 15.2. maddesinde buna ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım ve Bilgisayar Bakım Destek Hizmeti Alımı” olduğu,

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde, ihale konusu işin 40 işçi ile yapılacağının düzenlendiği,

 

İhale konusu işin süresinin 16.07.2007-15.07.2008 tarihleri arasında 365 takvim günü olduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Kamu veya özel kuruluşlarla yapılmış tek sözleşmeye dayalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti vermiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İhale konusu işin adının “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım ve Bilgisayar Bakım Destek Hizmeti Alımı” olarak belirtildiği, benzer iş tanımının ise “Kamu veya özel kuruluşlarla yapılmış tek sözleşmeye dayalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti vermiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde ihale konusu işin adıyla aynı olduğu görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 17 nci maddesinde; “Yüklenici firma hastanenin tüm kayıtlarının (hasta poliklinik, laboratuar, röntgen vs.) tutulmasından ve kayıtların saklanmasından (idarenin belirleyeceği saatlerde verilerin CD’ye yedeklenmesi ve diğer tüm basılı evrakların muhafazası) ve idarenin belirleyeceği zamanlarda idareye sunmaktan, ayrıca yıl sonunda sorunsuz devredilmesinden sorumludur”

 

Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinde; “Yüklenici firma hastanenin tüm sunucuların, bilgisayarların ve bunlara ekli donanımların, switchlerin ve internet hatlarının malzeme hastane tarafından karşılanmak üzere bakım ve onarımından, her türlü virüs ve benzeri zararlı programlardan korunmasından sorumludur”

 

Teknik Şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Yüklenici firma HBYS’nin güncellemelerinin takibi ve yüklenmesinden, yükleme sonrası sorunsuzca çalıştırılmasından sorumludur” şeklinde yer alan  düzenlemeler.

 

Birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu hizmetin sadece HBYS kullanımı olmayıp, yazılımla ilgili her türlü teknik desteğin, bilgisayarların bakımının ve yazılım güncellemelerinin de ihale konusu işin kapsamında yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleriifade eder ” hükmü mevcuttur.

 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin hastanelerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş özellikleri olan bir yazılım olduğu, yazılımın kullanımının ve gerektiğinde bakımının ve güncellemelerinin yapılabilmesinin, ekipman ve uzmanlık gerektirdiği dikkate alındığında, idarenin benzer iş tanımının rekabeti engelleyici olmadığı ve ihale mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3. maddesinin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2. sayılı alt bendinde;

 

“7.3.2.1.İhale konusu iş sunucu işletim sistemi, veri tabanı yönetim sistemi kullanımı, network cihazları ve network ağ cihazları ve network ağ güvenliği sağlanması işi ile bilgisayarlar ve bunlara bağlı diğer yazılım, donanım ve internet hatlarının bakım onarım ve güncellenmelerin uygulanması hizmeti olduğu için bu ihalede asgari yeterlik kriteri olarak bir bilgisayar mühendisi, bir bilgisayar programcısı, bir sistem mühendisi, bir network ağ güvenliği, bir veri tabanı yönetim sistemi ve bir sunucu işletim sistemi konularında anahtar teknik personelin mevcut olmasıdır. Bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı ve sistem mühendislerinin kendi alanlarının uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Network Ağ Güvenliği, Veritabanı yönetim sistemi ve Sunucu İşletim Sistemi uzmanı personellerin ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve yetkili kurumlardan alınmış belgeleri haiz olmalıdır” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla idari şartnamedeki düzenlemeden idarece bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı, sistem mühendisi, network ağ güvenliği uzmanı, veritabanı yönetim sistemi uzmanı ve sunucu işletim sistemi uzmanı olmak üzere toplam 6  anahtar teknik personelin isteklinin bünyesinde bulunması şartı getirildiği anlaşılmaktadır.

         

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir...” hükmü yer almaktadır.

 

          İdarece isteklinin bünyesinde bulunması istenen anahtar teknik personelin, ihale konusu işin uzmanı olması ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartlarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine uygun olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de bu şartları karşıladığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, tip sözleşmenin 15.2. maddesinde buna ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı iddiasında bulunulmuştur.

           

İdarece sözleşme tasarısının içeriğinin düzenlenmediği görülmekle birlikte, sözleşme tasarısında yer alması gereken hükümlerin idari ve teknik şartnamede açık şekilde düzenlendiği ve bunun teklif hazırlanmasını etkileyecek nitelikte esasa etkili bir aykırılık olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş tanımının “Kamu veya özel kuruluşlarla yapılmış tek sözleşmeye dayalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti vermiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde yapıldığı,

 

İhale konusu işin adının “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım ve Bilgisayar Bakım Destek Hizmeti Alımı” olarak belirtildiği, benzer iş tanımının ise “Kamu veya özel kuruluşlarla yapılmış tek sözleşmeye dayalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti vermiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde ihale konusu iş ile  aynı olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan “benzer iş” tanımının ihale konusu iş ile aynı olması, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”e ve yukarıda zikredilen Yönetmelik deki düzenlemeye aykırı olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul