En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2387
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :52
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2387
Şikayetçi:
 Çuko-Med Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. Vekili, Av. Bülent Büyükdağ, T. Cemal Beriker Bulvarı Nu 23 Güleç İşmerkezi 11-11/G ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16270
Başvuruya konu ihale:
 2006/194912 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.12.46.0097/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nce 09.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Görüntüleme Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Av. Bülent Büyükdağ,  Çuko-Med Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. Vekili’nin 16.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16270 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğundan,  ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

12.07.2007 tarih ve 08.12.46.0097/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin Sağlık Bakanlığı’nın 2003/70 sayılı genelgesinin (g) bendi hükmüne dayandığı, ancak bu ihale henüz ilan aşamasındayken Danıştay 13. Dairesinin 08.01.2007 tarih ve 2006/3097 E. sayılı kararıyla sözkonusu genelgenin (g) bendi hükmünün yürütülmesinin durdurulduğu, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.2007 tarihinde, yani ihaleden yaklaşık 20 gün sonra 2007/13 sayılı genelgeyi yayınladığı, bu genelgede 2003/70 sayılı genelgenin (g) bendi hükmünün Danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulduğunun ve bu çerçevede ilgili genelgenin (g) bendi hükmünün kaldırıldığının duyurulduğu, Genelge ile ayrıca sözleşme yapılan ihalelerin devam edeceği ancak, ihale süreci devam eden işlerde ise yeni eklenen (j) bendi uyarınca işlem yapılması gerektiğinin vurgulandığı, Genelgeye eklenen (j) bendi hükmünün “tıbbi cihaz alımı yolu ile kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli hizmet verilebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir” şeklinde olduğu, dolayısıyla 2007/13 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile tıbbi cihazlara yönelik olarak yalnızca bakım onarım hizmetlerinin cihazla birlikte temin edilebileceğinin hükme bağlandığı, oysa başvuru konusu ihalenin doğrudan uzman hekim istihdamını hedeflediği, ihalenin bu şekliyle yapılmasının yasaya aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği,

 

            2) İhale dokümanında ihaleye sadece görüntüleme merkezlerinin gireceğinin öngörülmüş olmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan Atilla Özel Sağ. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. & Nörotıp Özel Sağ. Mer. A.Ş. ortak girişiminin pilot ortağı olan Atilla Özel Sağ. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti.’nin ana sözleşmesinde görüntüleme işini de yapabileceği belirtilen bir oto kiralama şirketi olduğu,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin ortaklarından Nörotıp Özel Sağ. Mer. A.Ş.’nin ortaklık yapısının ihale tarihinden sonra değiştiği,

 

            4) İdareye 16.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulundukları, idarece 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde bir karar alınmadan 18.05.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 İdari Şartnamenin  “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

İhale konusu işin adının “Görüntüleme Tetkik Sonuç Hizmet Alımı” şeklinde tanımlandığı,

 

İhale konusu işin fiziki miktarı ve türünün; “Hizmet alımı, sözkonusu çekim hizmetleri idarenin belirleyeceği ve görüntüleme merkezi olarak hizmet verecek bina ile protokol kapsamında olan hastanelerde, hastane idaresinin belirleyeceği yerlerde yüklenici tarafından kurulacak Teknik Şartnamede belirtilen özellikteki cihazlarla verilecek olup, çekim hizmeti süresince cihazlar idarede kalacaktır ve sözleşme süresince toplam 61.671.976 puan miktarında tetkik sonuç hizmeti satın alınacaktır” şeklinde düzenlendiği,

 

İhale konusu hizmetin yapılacağı yerin; “idarenin belirleyeceği ve görüntüleme merkezi olarak hizmet verecek bina ile protokol kapsamında olan hastanelere (Numune Eğ. Ve Ar. Hast., Çukurova Devlet Hastanesi) yüklenici tarafından kurulacak cihazlar ile hizmet verilecektir.” şeklinde düzenlendiği,

 

Hizmete ait diğer bilgiler bölümünde; “İşin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasından sonra yüklenici cihaz ve diğer ekipmanını alabilecek, kendisine teslim edilen mekanı aldığı şekilde idareye teslim edecektir. Cihazların kurulması, çalıştırılması ve görüntüleme hizmetlerinin aksatılmadan 7 gün 24 saat esasına göre yürütülebilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel yüklenici tarafından sağlanacaktır” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.1. maddesinde;

 

“a) Yüklenici firma, bu işin 7 gün 24 saat esası ile yürütülebilmesi için yeterli sayıda radyoloji uzmanı, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter ve temizlik elemanını (teknik şartnamede belirtilen nitelikte) ayrıca arıza durumunda cihazlara müdahale edecek, bakım ve onarımını yapacak yeterli sayıda teknik personeli ilgili mevzuat çerçevesinde çalıştıracaktır”

 

b) yüklenici firma sözleşme imzalanmasını takiben 30 gün içerisinde işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri idareye teslim edecektir. İstihdam edilecek personelin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, idareden tetkik sonuç ücreti haricinde herhangi bir ücret talep edilmeyecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            Teknik Şartnamenin “İşin Tanımı” başlıklı 1 inci maddesinde; “Adana İl Sağlık Müdürlüğü Manyetik Rezonans, Multislice CT, Mamografi, Renkli Doppler USG, 500 MA Röntgen Cihazı, Digital Skopi ve Kemik Dansitometri cihazları ile yapılacak olan tetkik hizmetlerinin sonuç bazında satın alınmasıdır” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde hizmetin özelliğinin; “İdarenin belirleyeceği binada görüntüleme hizmeti satın alınması, idarenin talep etmiş olduğu görüntülerin çekiminden sonra tetkik yapılması, değerlendirilmesi, onaylanması, sonuçların ilgili birimlere diskette veya yazdırılmış olarak verilmesi” şeklinde tanımlanarak, ihalenin raporlama dahil tetkik sonuç hizmeti alımı olduğunun anlaşıldığı,

 

            Teknik Şartnamenin “Hizmetin Kapsamı” başlıklı 4 üncü maddesinde ise;

 

 “Bu hizmet, sözleşme imzalanmasını müteakip (yükleniciye işyeri teslim tutanağı hazırlanarak mekanın hazırlanması ve cihazların kurularak aktif hale getirilmesi için geçecek 90 günlük süre dahil) 31.12.2009 yılına kadar olan süre ve 7 gün-24 saat prensibince olacaktır. Bu hizmet protokol kapsamındaki hastane ve müdürlüğümüze bağlı birim doktorları tarafından istenecek olan tüm radyoloji tetkiklerini yapmayı, belirtilmiş olan tetkikleri raporlamayı, bunlarla ilgili kayıtları tutmayı kapsar. Bu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan personel (uzman dahil), gerekli ekipman ve sarf malzemelerinin temini, istihdamı, bakım ve onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır.

 

Yüklenici, görüntüleme merkez binasında ve hastaneler bünyesinde, hizmetin aksatılmadan yerine getirilebilecek sayıda radyoloji uzmanı ve röntgen teknisyeni, sekreterya ve temizlik elemanı istihdam etmek mecburiyetindedir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Teknik Şartnamenin “Kritik Elemanlar” başlıklı 9 uncu maddesinde; yüklenicinin ihale konusu işi yerine getirirken radyoloji uzmanı, gerekli sayıda diplomalı röntgen teknisyeni, işin yürütülebilmesi için gerekli sayıda tıbbi sekreter ve hizmet sunduğu alanın temizliğini yapacak yeteri kadar temizlik personeli bulundurulacağı, radyoloji servisinin sorumluluğunun radyoloji uzmanına ait olduğu, teknisyen ve diğer personelin 7 gün 24 saat esasınca çalışacağı ve her ay çalışma düzenlerinin liste şeklinde idareye bildirileceği düzenlenmiştir.

 

09.02.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1. maddesinde de; yüklenicinin bu işin 7 gün-27 saat esası ile yürütülebilmesi için radyoloji uzmanı, yeterli sayıda röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter ve temizlik elemanını (teknik şartnamede belirtilen nitelikte), ayrıca arıza durumunda cihazlara müdahale edecek, bakım-onarımını yapacak yeterli sayıda teknik personeli ilgili mevzuatı çerçevesinde çalıştıracağı; ayrıca istihdam edilecek personelin ücretlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, idareden tetkik sonuç ücreti haricinde herhangi bir ücret talep edilmeyeceği düzenlenmiştir.

 

İdarece ihale konusu işte çalıştırılacak personelin sayısına ilişkin ihale dokümanında bir açıklığa yer verilmemekle birlikte, ihale konusu işin yürütülebilmesi için yeterli sayıda personelin (radyoloji uzmanı, röntgen teknisyeni, temizlikçi) yüklenici tarafından çalıştırılmasının öngörüldüğü ancak yüklenici tarafından çalıştırılacak personele herhangi bir ücret ödenmeyeceğinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde ve idarenin yaklaşık maliyet hesabında çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir ücret kalemine yer verilmediği görülmüştür.

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelgesinde, 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge ilgi tutularak; “Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması sonucunda, sağlık kurumlarımızın hasta potansiyeli artmıştır. Bununla beraber hastalık profillerinin değişmesi, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla sağlanabilir hale gelmesi, teknolojilerinin hızla değişmesi gibi sebeplerle tetkik ve tedavide kullanılan tıbbi cihazların satın alma yoluna ilaveten hizmetin gerekli kıldığı durumlarda hizmet satın alımı yoluyla da teminine karar verilmiş ve bu amaçla ilgi Genelge yayımlanmıştır.

Ancak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından; Bakanlığımıza bağlı bir hastanenin yapmış olduğu radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu ihaleye dayanak teşkil eden ilgi Genelgenin (g) bendinde yer alan “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” şeklindeki hükmün yürütülmesinin durdurulması ve iptâli talepleriyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 13. Daire’nin 08.01.2007 tarih ve Esas No:2006/3097 sayılı kararı ile; mezkur Genelgenin (g) bendi hükmünün dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

Bu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde;

1- İlgi Genelgenin (g) bendi uygulamadan kaldırılmıştır.    

2- İlgi Genelgeye  “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.”  hükmü eklenmiştir.

            3- Düzenleyici işlem hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararı evvelce yapılan ferdi işlemleri ortadan kaldırmayacağından ilgi Genelge çerçevesinde akdedilmiş bulunulan sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikîne devam edilecektir

            4- Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralamalara ilişkin ihalelerde ilgi Genelgenin yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması ile ilgili Genelgenin bu çerçevede uygulanmasının sağlanması” şeklinde, Danıştay Kararı üzerine düzenleyici işlem tesis edilmiştir.

           

Danıştay tarafından yürütülmesi durdurulan 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge’nin (g) bendinde; “(g) Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Danıştay 13. Dairesinin 2006/3097 E. No’lu Kararında;

“…. Sağlık Bakanlığı´nın doğrudan, genel idare esaslarına göre yürütmekte olduğu bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında, memurlar ve diğer kamu görevlilerince yerine getirilmesi gerektiği açıktır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununda istihdam şekilleri, Anayasanın 128. maddesinin anılan hükmüne paralel biçimde düzenlenmiş; 4. maddesinin birinci fıkrasında "Kamu hizmetleri, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür." hükmüne yer verilmiş; 5. maddesinde de, dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılması yasaklanmıştır.

            Sağlık Bakanlığı Genelgesinin dava konusu düzenlemesinde, idarenin doğrudan genel idare esaslarına göre yürüttüğü sağlık hizmetinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi şeklinde Yasada öngörülmeyen bir yöntem benimsenmekte olup; bu genelgeye dayalı olarak yapılan dava konusu ihalenin idarî şartnamesinde de ; "7 gün 24 saat hizmeti için gerekli sayı ve nitelikteki kendi bünyesinde en az iki radyoloji uzmanı, yeteri kadar röntgen teknisyeni, sekreterya ve temizlik elemanı çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname ve çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren belgelerin aslı ve/veya noter onaylı suretleri verilecektir" şartına yer verilmek suretiyle, yukarıda genel ilkeleri belirtilen yasal düzenlemelere aykırı kurallar getirilmiş bulunmaktadır.

            Öte yandan, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin "Iıı-Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı" başlıklı bendine 24.07.2003 günlü, 25172 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 4924 sayılı Yasa´nın 11. maddesiyle eklenen hükme dayanılarak yürürlüğe konulan ve 05.05.2004 günlü, 25453 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alınması Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller "in iptali istemiyle açılan davada; Danıştay ö.Dairesinin 22.11.2004 tarih ve E:2004/4439 sayılı kararıyla anılan hükmün Anayasa´nın 2. ve 128/1. maddelerine aykırılığı savı ciddî bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş bulunmaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu´nun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, Sağlık Bakanlığı´na bağlı Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne 2006 ve 2007 yılı için radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu işleme dayanak olan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı´nın 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sayılı Genelgesinin (g) bendinin yürütülmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına” 08.01.2007 tarihinde karar verilmiştir.

Danıştay’ın 2003/70 sayılı Genelgenin (g) bendinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararına istinaden yukarıda belirtilen (g) bendi yerine 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge ile “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.” şeklindeki (j) bendi eklenmiştir.

 

            28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelgede akdedilmiş bulunulan sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikîne devam edileceği, ancak tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralamalara ilişkin ihalelerde ilgi Genelgenin yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j) bendi gereğince işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

Şikayete konu 09.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalede ise yukarıda ayrıntılarına yer verilen idari şartname ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;

 

Başvuru konusu ihalenin sağlık hizmetlerinin görülmesi amacı ile tıbbi cihaz kiralanması işi olduğu, ihalenin raporlama dahil tetkik sonuç hizmet alımını kapsadığı, ihale konusu işte çalışacak personelin ihale konusu iş süresince yükleniciye olan maliyetinin yaklaşık maliyet hesabında yer almadığı, sağlık personeli istihdamına yönelik bir ihale olmadığı, tıbbi cihaz kiralanması suretiyle teşhis ve tedavide kullanılacak bilgi teminine yönelik olarak ihaleye çıkıldığı, şikayete konu ihalenin yürürlüğü durdurulan Sağlık Bakanlığının 2003/70 sayılı Genelgesine dayanmadığı, ihalenin 4734 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre sonuçlandırıldığı görüldüğünden, idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında ihaleye sadece görüntüleme merkezlerinin girmesinin öngörülmüş olmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan Atilla Özel Sağ. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. & Nörotıp Özel Sağ. Mer. A.Ş. ortak girişiminin pilot ortağı olan Atilla Özel Sağ. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti.’nin ana sözleşmesinde bu işi de yapabileceği belirtilen bir oto kiralama şirketi olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

Atilla Özel Sağ. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti.’nin tüzel kişiliğin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında tüzel kişiliğin kuruluşuna ilişkin 21.05.2003 tarih ve 5802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshasını ibraz ettiği, Ticaret Sicil Gazetesi nüshasından şirketin amaç ve konusunun “Şirketin faaliyet amacı genel olarak insan sağlığı ile ilgili özel yatırımlar yapmak, sağlık tesisleri kurmak, hastane donanımları ve bunlarla ilgili her türlü teçhizat ve altyapıyı kurmak ve gerektiğinde teşhis ve tedavi hizmetleri sunmak” olduğunun görüldüğü,

 

Ayrıca 01.02.2005 tarih ve 6230 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nüshasından şirketin ana sözleşme değişikliği yaparak, ticaret ünvanının Atilla Özel Sağ. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirildiği ancak şirketin amacına ilişkin bir değişiklik yapılmadığı, bununla birlikte şirketin faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere oto işletmeciliğinin de eklendiği anlaşılmıştır.

 

Sözkonusu firmanın ana sözleşmesinde sağlık tesisleri kurmak, hastane donanımları ve bunlarla ilgili her türlü teçhizat ve altyapıyı kurma ve gerektiğinde teşhis ve tedavi hizmetleri sunma amaçları sayıldığından, şirketin faaliyet konusu bakımından ihaleye teklif verebilmesine engel bir  durumun olmadığı görülmüştür.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan Atilla Özel Sağ. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti. & Nörotıp Özel Sağ. Mer. A.Ş. Ortak Girişiminin ortaklarından Nörotıp Özel Sağ. Mer. A.Ş.’nin ortaklık yapısında ihale tarihinden sonra değişiklik olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

            Nörotıp Özel Sağ. Mer. A.Ş. tarafından İdari Şartnamenin 7.1.c. hükmü gereği, ihale tarihi (09.02.2007) itibariyle tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini tevsik yükümlülüğü kapsamında şirketin sermaye yapısında meydana gelen değişiklikleri gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshalarını teklifi kapsamında sunduğu,

 

            Bununla birlikte, 30.04.2007 tarih ve 6797 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanda şirket yönetim kurulu ve imzaya yetkili kişilerinde değişiklik olduğu, buna göre yönetim kurulu başkanlığına Sebahattin Hacıyakupoğlu, yönetim kurulu üyeliklerine Yavuz Selim Aksoy, Gülfiliz Gönlüşen ve Mehmet Birdir’in, muhasip üyeliğe Mahmut Eyüp Özkurt’un seçildiğinin ve bu dört kişiden herhangi ikisinin şirket kaşesinin altına koyacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıklarının belirtildiği,

 

            Sözkonusu değişikliğin şirketin ortaklık yapısına ilişkin olmadığı, dolayısıyla şirketin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmediği görülmüştür.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonu tarafından 27.04.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararı alındığı, 30.04.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının onaylandığı,

 

Başvuru sahibi tarafından 16.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

İdarece 18.05.2007 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra 29.05.2007 tarih ve 17501 sayılı yazı ile şikayetin esastan uygun bulunmadığı, 29.05.2007 tarih ve 17500 sayılı yazı ile de şikayetin süre yönünden reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 16.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin şikayet başvurusundan sonra ancak şikayet başvurusunun reddinden önce 18.05.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, 16.05.2007 tarihli şikayet başvurusu sonrasında ihale işlemlerinin devamına ilişkin bir karar almadığı dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

          

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak herhangi bir belge istenmeyecektir” şeklinde düzenleme yapılarak ihaleye teklif veren isteklilerden iş deneyim belgesi sunulmasının istenmediği,

 

Bunun yerine İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.1.o. bendinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilme şartı olarak; Radyoloji Laboratuarları için 7/9/1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyason Güvenliği Tüzüğü" hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Kullanma ve Bulundurma Lisanslı ve 19/04/1937 tarihli ve 3153 sayılı "Radyoloji,Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun" hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel görüntüleme merkezi işlettiklerine dair belgelerin aslını, aslı idarece görülmüş nüshalarını veya noter onaylı suretlerini komisyona sunmaları zorunludur.” Hükmüne yer verilerek ruhsatlandırılmış özel görüntüleme merkezi işlettiklerine dair belgelerin sunulmasının yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesi hükmü gereğince idarece iş deneyim belgesi istenmesi gerekirken, bunun yerine özel görüntüleme merkezi işletildiğine dair belgenin sunulmasının yeterli görülmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğundan , ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul