En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2388
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :54
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2388
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:105/10 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Plevne Sok. No:7 Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17110
Başvuruya konu ihale:
 2007/11948 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.05.G017/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik Hizmeti Alımı  ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.06.2007 tarih ve 17110 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonunca  10.04.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminin gerekçesi Kanun ve ilgili mevzuata uygun bulunmadığından iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

12.07.2007 tarih ve 08.13.05.G017/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 30.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye istekli olarak teklif verdikleri, idarece vermiş oldukları teklife ilişkin olarak teklife ait bileşenlerinin ayrıntılı açıklamaların istendiği, 06.04.2007 tarihinde teklifi oluşturan bileşenlere ilişkin ayrıntılı açıklamaları idareye sundukları, idarenin 10.04.2007 tarih ve 29865 sayılı kararı ile söz konusu ihalenin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, söz konusu ihalenin iptali yönündeki alınan kararın 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 54 üncü maddeleriyle çeliştiği, gerekçeli iptal kararında söz konusu ihaleye üç isteklinin teklif sunduğu, bu isteklilerden Zaloğlu Ltd. Şti. firmasının eksik belge sonucu değerlendirme dışı bırakıldığı, yeterlilik kriterlerini sağlayan iki istekliden vermiş oldukları tekliflere yönelik ayrıntılı açıklama istendiği, alınan teklif açıklamalarının ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucu piyasa rekabet koşullarının oluşmadığına karar verilerek kamu yararı da göz önüne alınarak ihalenin iptal edildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesine göre ihaleyi iptal etme yetkisinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, ihaleyi iptal kararının haklı ve yasal olmadığı, ihaleye toplam üç isteklinin katıldığı, kaldı ki açık ihale usulünde asgari istekli sayısının öngörülmediği, ihaleye ait isteklilerin belirlenmesinde asgari yeterlilik koşullarını sağlamaya yönelik sunulması zorunlu belgeler ve değerlendirme kriterlerinin ilan aşamasından itibaren aday/isteklilere duyurulduğu, ihale dokümanında rekabetin oluşmasını engelleyen hususlar içermiş olsaydı bunun daha önce düzeltilmesi imkanının varolduğu halde teklifler alındıktan sonra ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bağdaşmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Genel Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 12 sayıda isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 30.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı tespit edilmiştir.

 

10.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; ihaleye teklif veren firmalardan  Zaloğlu Turz. İnş. Tem. Bil. Sist. Otom. Med. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 56.4 maddesinde istenen taahhütnameyi teklif zarfında sunmadığından dolayı ihale dışı bırakıldığı, Ekip Güvenlik Danışmanlık Ltd. Şti. + Mehmet ÇİZMECİ Çizmeciler Tem. Güv. Yemek Yapım İnş. Hizm. (Ortak Girişim) ve Aydın Grup Kur. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarflarının incelendiği, firmaların tekliflerini eksiksiz sundukları, tekliflerini eksiksiz sundukları tespit edilen firmalardan teklif ettikleri bedele ait açıklamaların istendiği, firmaların yapmış oldukları açıklamaların satın alma komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde piyasa rekabet koşullarının oluşmadığı, kamu yararı da göz önüne alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39. maddesi, idari şartnamenin 35. maddesine istinaden bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği, ihale yetkilisince de bu kararın 10.04.2007 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirttiği gerekçe ile sınırlı olarak  ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede; 12 adet firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve 3 isteklinin teklif verdiği, ihaleye teklif veren 3 istekliden bir (1) isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sebebiyle ihalede geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınan 2 adet teklifin  aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, idarece, ihalenin “piyasa rekabet koşullarının oluşmadığı ve kamu yararı” gerekçesiyle 4734 sayılı kanunun 39 uncu maddesine göre ihalenin iptaline karar verildiği tespit edilmiş olup belirtilen bu gerekçelerle ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul