• Karar No: 2007/UH.Z-2389
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :55
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2389
Şikayetçi:
 Kent-tur Gıda ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Cumhuriyet Caddesi Saraçoğlu İşmerkezi Kat.2 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Ardahan Devlet Hastanesi, Kongre Cad. Nu:1 75000 ARDAHAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16709
Başvuruya konu ihale:
 2007/46433 İhale Kayıt Numaralı “24 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.12.82.0141/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Ardahan Devlet Hastanesi’ nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 24 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kent-tur Gıda ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti´nin, 11.06.2007 tarih ve 16709 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun 18.06.2007 tarih 2007/AK.H-1282.1 sayılı Kurul kararıyla  iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Şikayetçinin birinci iddiasına ilişkin yapılan tespitin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle;

 

1) İhale ilanında yer alan benzer iş tanımıyla idari şartnamede yer alan  benzer iş tanımının birbirinden farklı olduğu,

 

Ayrıca idare tarafından daha önce yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesinin 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-594 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararıyla iptal edildiği, söz konusu Kararda tespit edilen bu aykırılıkların tekrarlandığı,

 

2) İdari şartnamenin 26.3 ve 26.5 maddesinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

 

3) İdari şartnamede İş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının hatalı bir şekilde belirlendiği,

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında “Kamu veya özel sektörde temizlik hizmetleri işinin benzer iş olarak kabul edileceği” belirtilmesine rağmen, İdari Şartnamede “Kamu ve Özel Yataklı Tedavi Kurumları, Otel, motel gibi yataklı işyerleri ile Özel ve Kamu Binalarının (Okul, İdari Bina ile Şirket Binası vb.) temizliği benzer iş olarak kabul edilir.” düzenlemesine yer verildiği, bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca idare tarafından daha önce yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesinin 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-594 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararıyla iptal edildiği, söz konusu Kararda tespit edilen bu aykırılığın yeniden çıkılan ve şikayete konu ihalede  tekrarlandığı anlaşıldığından, bu durumun soruşturulmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının malzemesiz temizlik hizmet alımı olarak belirtilmesine rağmen, aynı Şartnamenin 26.5. maddesinde; “İşçilik maliyeti, ayni ödemeye göre yapılacaktır. Ayrıca istekleler teklif mektuplarının ekinde, sundukları teklif fiyatın ayrıntılı analizini vereceklerdir. Bu ayrıntılı fiyat analizinde; İşçi ücretleri, temizlik malzemesi vb. ayrı ayrı belirteceklerdir…” düzenlemelerine yer verilerek, ihale konusu işin malzemeli mi yoksa malzemesiz  mi  yapılacağına ilişkin çelişkili düzenlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Yine idari şartnamenin 26.3.2 maddesinde “ Yol bedeli verilmeyecek, giyecek bedeli yüklenici tarafından verilecektir. (İş elbisesi olarak 2’şer yazlık ve 1’er kışlık olmak üzere 3’er takım ve 8 çift lastik çizme ) Teklif fiyatlarına giyecek bedellerini dahil edeceklerdir. Ancak nakdi olmayacaktır. Giyecek bedeli için idare tarafından herhangi bir bedel ödenmeyecektir…” düzenlemesine yer verilerek, giyecek bedeline ilişkin olarak söz konusu şartname maddesinde teklif fiyatına dahil edileceği belirtilmekle birlikte, yine aynı maddede, idare tarafından hiçbir bedel ödenmeyecektir denilerek birbiriyle çelişen düzenlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında 24 temizlik işçisi çalıştırılacağı  denilmekle birlikte, söz konusu temizlik işçileri kapsamında 4 kaloriferci istenildiği, ihale işlem dosyasında, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının tespitine yönelik olarak ilgili sigorta müdürlüğünden alınmış bir bilgi ve belgenin yer almadığı, yaklaşık maliyetin prim oranı % 2 alınarak belirlendiği ve idari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta prim risk oranının % 2 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel istihdam edilerek gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

 

3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almıştır.

 

Anılan Tarife uyarınca, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz etmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

           

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edildiğine ilişkin bir bilgi ve belgenin dosyasında mevcut olmadığı, ihale konusu işin kapsamında mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan işler olmakla birlikte idare tarafından bu hususun dikkate alınmadığı ve en düşük tehlike sınıfı üzerinden prim oranının belirlendiği, belirtilen bu nedenle; başvuru konusu ihalede, idari şartnamede yapılan düzenlemenin yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu düzenleme nedeniyle isteklilerin teklif fiyatlarını verirken çelişki oluşabileceği, mevcut düzenleme ile tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin ve bu yanlışlığın düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin yapılan tespitin, değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul